Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkwZP341/5/07

OGOSZENIE O ZAMWIENIU (O WSZCZCIU POSTPOWANIA)


 

ZP341/5/07

Mniszków, 19.07.2007

 

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZCIU POSTPOWANIA)

 

dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,, Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Mikuowice – Stok oraz Bogie Nowe” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/5/07.

 

Dziaajc na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustaw, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczciu postpowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres Zamawiajcego:

Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Strona www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzdowania 7:30-15:30

 

2) Okrelenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostaa specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona uzyska: w Urzdzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .

4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania ofert czciowych:

Remont drogi gminnej Mikuowice – Stok od odcinka od km 0+935,00 do 1+566,04 polegajcy na:

 

Remont drogi gminnej Bogie Nowe przez wie na dugoci 700,59 m, o szer. 4 m, polegajcy na:

Nie dopuszcza si skadanie ofert czciowych.

Wspólny Sownik Zamówie: kod CPV – 45233226-9

Sownictwo gówne

Sownictwo uzupeniajce (jeli dotyczy)

Gówny przedmiot

Drogi dojazdowe

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

Nie dotyczy

nie dotyczy

 

5) Informacja o moliwoci zoenia oferty wariantowej:

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia do dnia 30.08.2007r.

 

7) Opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mog ubiega si wykonawcy potwierdzajcy spenienie warunków:

1.1 Posiadajcy uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakadaj obowizek poosiadania takich uprawnie;

1.2 Posiadajcy niezbdna wiedz i dowiadczenie oraz dysponujcy potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujcy si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;

1.4 Niepodlegajcy wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia.

 

2. Ocena spenienia warunków w postpowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania si o zamówienia publicznego wyklucza si wykonawców, którzy:

 

2.1 nie speniaj warunków udziau w postpowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówie publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

2.1 nie speniaj warunków udziau w postpowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówie publicznych,

2.3 wykonywali bezporednio czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego postpowania, lub posugiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci chyba, e udzia tych wykonawców w postpowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

2.4 zoyli nieprawdziwe informacje majce wpyw na wynik prowadzonego postpowania,

2.5 nie zoyli owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu lub dokumentów potwierdzajcych spenianie tych warunków z zastrzeeniem art. 26 ust. 3,

 

3. Zamawiajcy odrzuca ofert Wykonawcy:

3.1 niezgodn z ustaw lub jej tre nie odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3.3 zawierajc raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia,

3.4 wykluczonego z udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do skadania ofert,

3.5 zawierajc omyki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mona poprawi na podstawie art. 88 ustawu, lub bdy w obliczeniu ceny,

3.6 który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si na poprawienie omyki rachunkowej w obliczeniu ceny,

3.7 niewanej na podstawie odrbnych przepisów,

 

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiajcy wymaga wniesienia wadium

1. Ustala si wadium dla caoci przedmiotu zamówienia w wysokoci: 10 000,00 , sownie: dziesi tysicy zotych

  1. Wykonawca wnosi wadium:

a) w pienidzu, sposób przekazania: Wadium wnoszone w pienidzu wpaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajcego w Bank Spódzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddzia Bogie nr rachunku 68 89730003 0040 0040 0143 0004

b) w porczeniach bankowych lub porczeniach spódzielczej kasy oszczdnociowo - kredytowej, z tym, e zobowizanie kasy jest zobowizaniem pieninym,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych

przed upywem terminu skadania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieninego przyjmuje si termin uznania na rachunku zamawiajcego.

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

10) miejsce i termin skadania ofert:

w siedzibie zamawiajcego Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (sekretariat)

 

do dnia 08.08.2007r. do godz. 12:00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostaa specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiajcego

Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Sala konferencyjna.

 

Dnia 08.08.2007r. o godz. 12:15.

13) termin zwizania ofert

Wykonawca pozostaje zwizany ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.09.2007r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której bd zamieszczane dodatkowe informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bdzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

 

____________________________________

Gmina Mniszków

 

 

 

Formularz ofertowy

 

Opis techniczny drogi Mikuowice - Stok

Opis techniczny drogi Bogie Nowe

Przebieg drogi Bogie Nowe

Droga Stok - Mikuowice - niweleta

Droga Stok - Mikuowice przekroje poprzeczne

Droga Stok - Mikuowice schemat osi

Droga Stok - Mikuowice wykaz osi wspórzednych

Ksiaka Przedmiarów

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BD WYKONYWA ZAMÓWIENIE

Droga Stok - Mikuowice projekt zagospodarowania terenu

Specyfikacja Istotnych Warónków Zamówienia

Projekt umowy

Dodano dnia: 2007-07-19
Aktywny do dnia: 2007-08-08
Osoba redagujca: Marcin Wujek