Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie Nr ZP341/5/07/1

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)


 

Mniszków, 2007-08-09
 
Wszyscy Oferenci
ZP 341/5/07/1
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Mikułowice – Stok oraz Błogie Nowe na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/5/07.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych ,,CEZET BIS” Sp. z o.o.
ul. 17-go Stycznia 32
27-200 Starachowice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-08-16 .
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gminy Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
________________________________
imię i nazwisko
podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2007-08-09
Aktywny do dnia: 2007-09-08
Osoba redagująca: Nojek Sławomir