Mniszków: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI BŁOGIE SZLACHECKIE - odcinek : w kierunku Cmentarza
Numer ogłoszenia: 151014 - 2010; data zamieszczenia: 31.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, faks 044 7561523.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI BŁOGIE SZLACHECKIE - odcinek : w kierunku Cmentarza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w istniejącym pasie drogowym (działki: nr 325 obr. Błogie Szlacheckie, nr 108 obr. Konstantynów - jedn. Mniszków, powiat opoczyński ) we wsi Błogie Szlacheckie, o szerokości jezdni od 3,5 m do 4 m na odcinku o długości 519 m, rozpoczynającym się od granicy pasa drogowego drogi powiatowej w km 0 + 000 (PT) w osi jezdni o nawierzchni żwirowej do pkt w km 0 + 519 ( KT) , zlokalizowanym w osi remontowanej drogi na krawędzi jezdni o nawierzchni żwirowej, zgodnie z rys 1 uproszczonego projektu technicznego tego zadania, opracowanego we wrześniu 2009r . W zakres remontu wchodzą roboty budowlane: -wytyczenie geodezyjne- 519 m -regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych -10szt - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża - 2155,913 m2 -wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 2155,913m2 -mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową - 2026,163m2 -wykonanie nawierzchni -warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 3cm - 2026,163m2 -nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 7cm -778,5m2 -ustawienie znaków drogowych - szt 3 -przymocowanie tablic znaków drogowych - szt 3. 2.Szczegółowy rodzaj i zakres w/w robót budowlanych określony został w projekcie technicznym i przedmiarze robót, załączonym do SIWZ. 3.Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności geodezyjne wytyczenie robót, inwentaryzacja powykonawcza, oczyszczenie istniejących rowów z zanieczyszczeń przed odbiorem zadania. 4.Oznaczenie robót budowanych : Główny przedmiot : CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 5. Prace muszą być wykonane zgodnie z SIWZ, załączoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanych materiałów spoczywa na Wykonawcy zgodnie z art.30 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2.W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż PLN należy stosować średni kurs NBP dla danej waluty, obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb.,Oddział w Błogiem, Błogie Szlacheckie 49, 26-341 Mniszków Nr r-ku bankowego: 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005 UWAGA: Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium do postępowania znak: ZP 341/8/10 6.Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wadium wniesionego we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Pzp. Terminowe wniesienie wadium ( w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7.Zwrot wadium, zatrzymanie wadium nastąpi na podstawie art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ - (oryginał -wzór nr 1);dowód wniesienia wadium;upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - w razie takiej konieczności (tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictw;kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, projektu technicznego, stanowiących załączniki do SIWZ. Kosztorys nie będzie podlegać sprawdzeniu i służyć będzie jako element pomocniczy;jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego, łączących go z nimi stosunków, należy dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;oświadczenie o posiadaniu stosownych uprawnień i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy: Zgodnie z art. 144 ustawy - Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 1.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy pod warunkiem, że sprzyjać to będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych a, także w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne bądź obojętne dla Zamawiającego, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. 1.3 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 1.4 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.mniszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków referat budownictwa pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 12:00, miejsce: Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków -sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie