Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków



Zarządzenie Nr 25/06

Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 grudnia 2006 roku


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 4 pkt.9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459) Wójt Gminy zarządza, ćo następuje: § 1. Przeznaczam do zbycia grunty wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia - na warunkach określonych w załączniku. § 2. Wykaz, o którym mowa w § l podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.BIP.mniszkow.pl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik nr 1

Dodano dnia: 2006-12-19
Aktywny do dnia: 2007-01-18
Osoba redagująca: Nojek Sławomir