Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniszków na rok 2010

Treść uchwaly w całości
Uchwała w plikach:

Treść uchwaly

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6a

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniszków na rok 2010

Projekt uchwały.pdfZalączniki.pdfZalączniki.rarProjekt uchwały

UCHWAŁA NR

 

RADY GMINY MNISZKÓW

 

z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2009 roku.


Projekt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, i art. 58 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420), art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz.1112,
Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 19, poz.100) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy do kwoty 426.000,00 zł

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

§ 2. Bank, w którym zostanie zaciągnięty kredyt, zostanie wyłoniony w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.)

 

§ 3. Szczegółowe warunki zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu określi

umowa z wyłonionym bankiem w oparciu o specyfikację istotnych warunków

zamówienia na udzielenie kredytu

 

§ 4. Źródło spłaty kredytu w latach 2010 - 2015 stanowić będą dochody uzyskane
z tytułu podatku od nieruchomości.

 

§ 5. Zabezpieczenie kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel własny
„ in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Mniszków do podjęcia czynności formalno –

prawnych mających na celu wykonanie postanowień Rady o zaciągnięciu kredytu

przez Gminę Mniszków, podpisania umowy kredytowej oraz wystawienia weksla

własnego „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Projekt uchwały

UCHWAŁA NR

RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia 15 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2009 rok


Projekt

Na podstawie art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984), art. 18 ust. 2 pkt 4, art.. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111)

 

 

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 89.887,00 zł zgodnie z

załącznikiem Nr 1.

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 389.887,00 zł, zgodnie z

załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

  1. Dochody: 12.087.584,70 zł

  2. Wydatki : 14.037.584,70 zł

 

§ 4.1 Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach

2009 – 2011 , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2009 r. o

kwotę 322.918,00 zł

3. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 3.219.747,54 zł

 

§ 5.1 Planowany deficyt budżetu stanowiący różnicę miedzy dochodami a wydatkami

budżetu stanowi kwotę 1.950.000,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami

pochodzącymi z zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.388.488,00 zł, rozchody w kwocie

1.438.488,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie

5.600.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.950.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.438.488,00

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

2.000.000,00 zł

4) Obsługę zaciągniętych zobowiązań 211.512,00 zł

 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Załącznik 1

- Załącznik 2

- Załącznik 3a

- Załącznik 4

- Załącznik 5

 

 

Budżet Gminy Mniszków za 2008
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

- część opisowa

- załącznik nr 1

- zalącznik nr 1a

- zalącznik nr 2

- zalącznik nr 2a

- zalącznik nr 3

- zalącznik nr 4

- zalącznik nr 5

- zalącznik nr 6

Projekt Budżetu Gminy na 2009
 

 ZARZĄDZENIE NR 25/2008

Wójta Gminy Mniszków
z dnia 14 listopada 2008 roku
 
 
w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Mniszków na 2009 rok oraz projektu uchwały budżetowej
 
 
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) oraz art.165, 176 i 181 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112),
 
Wójt Gminy Mniszków zarządza, co następuje:
 
§1. Ustalam projekt budżetu Gminy Mniszków na 2009 rok oraz projekt uchwały budżetowej w wersji przedstawionej w załącznikach do niniejszego zarządzenia Nr: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a i 13 stanowiących integralną część projektu, wraz z objaśnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego.
 
§2. Projekt budżetu Gminy Mniszków na 2009 rok oraz projekt uchwały budżetowej, o których mowa w § 1, przedkładam Radzie Gminy Mniszków oraz przesyłam do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb. w terminie do 14 listopada 2008 r.
 
§3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańcom Gminy Mniszków poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Projekt budżetu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 5a
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 12a
Uchwała Rady Gminy
Informacja o stanie mienia komunalnego
       
Projekt Budżetu Gminy na 2008

 ZARZĄDZENIE NR 61/2007

Wójta Gminy Mniszków
z dnia 15 listopada 2007 roku
 
 
w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Mniszków na 2008 rok oraz projektu uchwały budżetowej
 
 
 
Na podstawie art. 52 ust 1i2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 176 i 181 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984),
 
Wójt Gminy Mniszków zarządza, co następuje:
 
§1. Ustalam projekt budżetu Gminy Mniszków na 2008 rok oraz projekt uchwały budżetowej w wersji przedstawionej w załącznikach do niniejszego zarządzenia Nr: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, ,11, 12, 13, 14 i 15 stanowiących integralną część projektu, wraz z objaśnieniem i informacją o stanie mienia komunalnego.
 
§2. Projekt budżetu Gminy Mniszków na 2008 rok oraz projekt uchwały budżetowej, o których mowa w § 1, przedkładam Radzie Gminy Mniszków oraz przesyłam do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Tryb. w terminie do 15 listopada 2007 roku.
 
§3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości – mieszkańcom Gminy Mniszków poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Częsć opisowa
Stan mienia komunalnego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 i 5a
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8, 9, 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 14a
Załącznik nr 15
 
 
Budżet Gminy Mniszków za 2007

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

Część opisowa
załącznik1
załącznik1A
załącznik2
załącznik2A
załącznik3
załącznik4
załącznik5

Budżet Gminy Mniszków za 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2006

Część opisowa
załącznik 1
załącznik 1A
załącznik 2
załącznik 2A
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6

Budżet Gminy Mniszków za 2005
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2005

Część opisowa
załącznik 1
załącznik 1A
załącznik 2
załącznik 2A
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
Budżet Gminy Mniszków za 2004
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2004

Częsć opisowa
załącznik 1
załącznik 1A
załącznik 2
załącznik2A, 3, 4
załącznik 5 i 6