Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/3/11/07

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


 

Mniszków, dnia 07.05.2007r.
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
 
 
Do wszystkich Wykonawców
 
 
Nasz znak: ZP 341/3/11/07
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/3/07 w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków.
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Protestujący:
Instalatorstwo Elektryczne
Jan Cebula
97-500 Radomsko
Ul. Krasickiego 2
 
Oprotestowany:
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
 
Gmina Mniszków działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków
Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:
Protest zostaje uznany za zasadny
 
Uzasadnienie
Zamawiający po wnikliwym przeanalizowaniu oferty firmy ,,ELKON” S.C. . Z.Wójcik, J. Pacześ stwierdza, iż złożona przez nią gwarancja wadialna jest wystawiona na Urząd Gminy w Mniszkowie a nie na Gminę Mniszków w związku z powyższym należy uznać, iż oferta nie została zabezpieczona wadium.
Należy wskazać, iż Zamawiającym jest Gmina Mniszków, jako podmiot posiadający zdolność bycia podmiotem praw w stosunkach obligacyjnych. Takiego przymiotu nie można przypisać Urzędowi Gminy jako zorganizowanej jednostce administracyjnej pełniącej funkcje wykonawcze dla Gminy. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w orzecznictwie Zespołu Arbitrów ( wyrok ZA z 13 października 2006r. sygn. akt UZP/ZO/0-2599/06, wyrok ZA z 26 października 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-3025/05)
Analizując powyższe oferta firmy ,,ELKON” S.C. . Z.Wójcik, J. Pacześ z siedzibą w Moszczenicy ul. Piotrkowska 21 B 97-310 Moszczenica podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 4
 
Konsekwencją będzie powtórzenie czynności oceny złożonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
O dokonaniu nowych czynności w postępowaniu Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu oddzielnym pismem.
 
Pouczenie:
Na powyższe rozstrzygnięcie protestu nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./
 
 
........................................
(podpis kierownika Zamawiającego)
 

Dodano dnia: 2007-05-07
Aktywny do dnia: 2007-05-15
Osoba redagująca: Marcin Wujek