BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2099835
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-06-2019
Portal - Urząd Gminy
Ref. Finansowy i Budżetu
Pdf
DRUKUJ

 

REFERAT FINANSOWY I BUDŻETU

 

Skarbnik: Agnieszka Wójcik

 

Telefon: 44 756-15-22

wew. 15

 

----------

Opłaty za wodę

wew. 12

 

-----------

Księgowość

wew. 16

 

------------

Podatki

wew. 17

wew. 26

 

-----------

Oświata

wew. 18

 

-----------

Kasa

wew. 19


 


Referat zajmuje się sprawami budżetu gminy, (w tym płac pracowników Urzędu jak również innych instytucji w tym szkół, bibliotek, GOPS), sprawami oświaty.

 

W zakresie planowania i statystyki1. analiza materiałów do planowania oraz opracowanie założeń i koncepcji planów wieloletnich oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych nad założeniami planów,

2. opracowywanie planów wieloletnich i rocznych,

3. programowanie, planowanie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i kapitalnych remontów realizowanych ze środków budżetowych, funduszów celowych oraz innych funduszów społecznych i uzyskiwanych dotacji,

4. kontrola i analiza bieżącej realizacji zadań ujętych w planie rocznym i wieloletnim,

5. koordynacja i podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,

(zadania zlecone)

1. przekazywanie nieodpłatnie danych administracyjnych określonych każdorazowo w programie badań statystycznych,

2. przyjmowanie obowiązkowych wniosków Prezesa GUS - dotyczących uzupełnienia zbieranych i gromadzonych danych,

3. żądanie danych dotyczących zadań realizowanych przez jednostkę samorządu gminnego,

 

W zakresie gospodarki budżetowej i finansowej

1. opracowywanie projektów budżetu, planu funduszów celowych i przedkładania go w obowiązującym trybie do uchwalenia,

2. planowanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji powiązanych z budżetem Gminy,

3. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy, gminnych funduszy celowych, świadczeń socjalnych oraz środków gminnego funduszu ochrony środowiska - dochodów własnych jednostek,

4. dekretowanie i sprawdzanie dowodów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym,

5. bieżąca kontrola równowagi budżetowej i informowanie Wójta o stanie środków finansowych Gminy,


6. kontrolowanie wydatków pod kątem zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 1004 roku Prawo Zamówieniach Publicznych,


7. przygotowywanie okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu Gminy w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi,


8. negocjowanie z organami administracji rządowej lub samorządowej wysokości środków finansowych na przyjmowanie bądź przekazywanie zadań zleconych i powierzonych,


9. współdziałanie z referatami Urzędu w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wykonania budżetu,


10. nadzór oraz udzielanie instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych jednostek i zakładów powiązanych z budżetem Gminy,


11. przygotowanie propozycji zmian w trakcie realizacji budżetu,


12. przygotowywanie projektów uchwał organów Gminy w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu,


13. prowadzenie rejestru umów,


14. rozliczanie dotacji pod względem formalnym i rachunkowym przekazanych przez Urząd na dofinansowanie kultury, sportu, wypoczynku oraz środków na realizację zadań przeciwalkoholowych,


15. obsługa finansowa wydatków osobowych i rozliczeń płaco pochodnych oraz ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu ,


16. naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracowniczych,


17. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych z tytułów innych niż umowy o pracę,


18. wykonywanie obowiązków należących do płatnika ZUS i płatnika podatku dochodowego,


19. wydawanie zaświadczeń do ustalenia kapitału początkowego pracowników z okresu zatrudnienia w Urzędzie oraz pracowników zwolnionych, ponadto pracowników po likwidacji SKR i RSP.


20. sporządzanie wniosków o refundację wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi z tytułu:


- robót publicznych,

- prac interwencyjnych,

- zatrudnienia osób niepełnosprawnych i absolwentów oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji,


21. obsługa kasowa urzędu,


22. prowadzenie ewidencji mienia Gminy i koordynacji inwentaryzacji składników majątkowych,


23. prowadzenie archiwum zakładowego, zgodnie z „Instrukcją sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego„.


24. prowadzenie ksiąg materiałowych i inwentarzowych urzędu, rozliczanie inwentaryzacji,


25. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji księgowo-rachunkowej,


26. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Łodzi, Urzędami Skarbowymi, ZUS i bankami

 

W zakresie podatków i opłat

 
1. wymiar, pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

2. przyjmowanie deklaracji podatkowych oraz zbieranie innych informacji, materiałów i danych mających znaczenie przy wymiarze i poborze podatków,

3. przygotowanie projektów decyzji w sprawach poboru, umarzania, rozkładania na raty, przesunięcia terminu płatności należności podatkowych,

4. przygotowanie opinii w formie postanowień w zakresie umarzania, rozkładania na raty, przesunięcia terminów płatności należności pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochody gminy,

5. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorców w formie ulg i zwolnień podatkowych oraz umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należnych od przedsiębiorców świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne,

6. koordynowanie sprawozdawczości i monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

7. przyjmowanie, sprawdzanie i potwierdzanie zgłoszeń identyfikacyjnych podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,

8. ewidencja należności i wpływów podatków i innych opłat,

9. ewidencja i windykacja należności z tytułu:


- zamiany wieczystego użytkowania na własność,
wieczystego użytkowania, trwałego zarządu,

- dzierżawy nieruchomości lub ich części stanowiących mienie komunalne

- należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,

- należności z tytułu najmu lokali stanowiących mienie komunalne Gminy

- rat dotyczących sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości,10. nadzorowanie inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

11. wnioskowanie do Rady o ustalenie wysokości wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

12. wnioskowanie do Rady o ustalenie wysokości opłaty prolągacyjnej,

13. współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie prowadzenia egzekucji należnego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych,

14. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,

15. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,

16. przygotowywanie projektów aktów dotyczących podatków i opłat,

17. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,

18. występowanie w wnioskami do Rady o zaliczenie niektórych wsi do innego okręgu podatkowego , niż jest określony dla Gminy, w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,

19. sporządzanie wniosków o rekompensatę dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,

20. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, urzędami skarbowymi, KRUS i urzędami kontroli skarbowej,

21. wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych ( o stanie zaległości, o obszarze użytków rolnych, o dochodowości gospodarstw rolnych).

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ