BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2099711
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-06-2019
Portal - Urząd Gminy
Ref. Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa
Pdf
DRUKUJ

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY, BUDOWNICTWA I ROLNICTWA

 

Kierownik referatu: Jan Andrzejczyk

      

Telefon: 44 756-15-22

wew. 24

--------------

Budownictwo, rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, planowanie przestrzenne, promocja gminy, kanalizacja i urządzenia wodociągowe, oświetlenie uliczne,

wew. 11

--------------

Zamówienia publiczne, inwestycje unijne

wew. 25

 

 

 


Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa prowadzi sprawy z zakresu planowania przestrzennego, budownictwa, komunikacji, produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska, gospodarki gruntami, w szczególności zajmuje się: inwestycjami na terenie gminy, sprawami związanymi z budownictwem jednorodzinnym i gospodarczym (wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy).

 

 

W zakresie planowania przestrzennego

 

 1. sporządzanie wytycznych do opracowania studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy, uwzględniając cele i kierunki polityki przestrzennej państwa na obszarze województwa,
 2. przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 3. podanie do publicznej wiadomości uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium,
 4. rozpatrywanie wniosków dotyczących studium,
 5. sporządzenie projektu studium,
 6. przedkładanie projektu studium do zaopiniowania i uzgodnienia właściwym organom,
 7. wprowadzanie zmian w projekcie studium wynikających z uzyskanych opinii i uzgodnień,
 8. przedstawianie Radzie Gminy do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag celem uchwalenia studium oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag,
 9. przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium,
 10. sporządzenie projektów założeń do planów zagospodarowania przestrzennego zwanych planami miejscowymi,
 11. udostępnienie projektów założeń do planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz projektów tych planów do publicznego wglądu i popularyzacji ich treści,
 12. przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego,
 13. podawanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 14. podawanie do publicznej wiadomości o wyłożeniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy do publicznego wglądu,
 15. analizowanie wniosków w sprawie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym , przedkładanie ich Wójtowi - celem dokonania oceny,
 16. analizowanie roszczenia właściciela nieruchomości, jeżeli w wyniku uchwalenia planu jego prawa zostały ograniczone oraz przygotowanie projektu decyzji wraz z oceną skutków i przedkładanie go Wójtowi ,
 17. uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
 18. przedkładanie Radzie Gminy projektu planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag celem uchwalenia oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag,
 19. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 20. przekazywanie kopii uchwalonych miejscowych planów wojewodzie, staroście i marszałkowi województwa ,
 21. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planu miejscowego oraz pobieranie opłat administracyjnych za wydane wypisy i wyrysy,
 22. przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu gminy oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych celem przedłożenia wyników analizy Radzie Gminy ( co najmniej raz w czasie kadencji rady),
 23. sporządzanie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 24. zawiadamianie stron o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie
 25. dokonywanie uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z właściwymi organami o których mowa w art. 53 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 26. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 27. przekazywanie kopii decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego marszałkowi województwa,
 28. sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy,
 29. uzgodnienie projektu decyzji z organami o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi,
 30. przygotowanie projektu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 31. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
 32. podejmowanie działań zmierzających do realizacji roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, z których korzystanie w dotychczasowy sposób z uwagi na uchwalenie lub zmianę planu miejscowego stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone,

 

W zakresie komunikacji i dróg

 

 1.  ustalenie przebiegu dróg gminnych oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych,
 2. prowadzenie zarządu drogami lokalnymi i przejętymi w zarząd od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 3. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 4. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 5. załatwianie spraw związanych z odwodnieniem dróg,
 6. utrzymanie urządzeń związanych z drogą,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym w tam uzgadniania projektów o dokonywanie odbiorów inwestycji liniowych w pasie dróg gminnych,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych niektórych pojazdów,
 9. wykonywanie zadań związanych z organizacją ruchu drogowego,
 10. opiniowanie ustalenia przebiegu dróg powiatowych,
 11. współdziałanie z Powiatowym i Wojewódzkim Zarządem Dróg Publicznych i PKS w zakresie lokalizacji zatok i wiat autobusowych,
 12. nadzór nad budową i utrzymaniem czystości wiat autobusowych,
 13. występowanie z wnioskiem w sprawie ustalenia sieci przystanków i rozkładu jazdy autobusów,
 14. Umieszczenie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
 15. Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi

 

W zakresie transportu zbiorowego

 

 1. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie samochodowym,
 2. współpraca z Zakładem Komunikacji Miejskiej w Tomaszowie Maz. szczególnie w zakresie monitoringu linii i kursów transportu zbiorowego,

 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

 1.   realizowanie prawa związanego z własnością lokalu,
 2. wykonywanie czynności zmierzających do ustanowienia wyodrębnionej własności lokalu,
 3. współdziałanie w zarządzie nieruchomością wspólną,
 4. zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej,
 5. tworzenie zasobu mieszkaniowego gminy i gospodarowanie nim,
 6. przygotowanie umów najmu,
 7. wykonywanie obowiązków wynajmującego,
 8. przygotowanie materiałów w sprawie wyrażania zgody na podnajem lokalu,
 9. przygotowanie materiałów w sprawie wyrażania zgody na dokonywanie ulepszeń w lokalu i określa sposób rozliczeń z tego tytułu,
 10. usuwanie przy pomocy policji osób, które zajęły lokal bez tytułu prawnego,
 11. ustalenie propozycji zróżnicowanej stawki czynszu za m2 powierzchni użytkowej lokalu,
 12. przygotowanie umów najmu lokalu socjalnego – zawieranych na czas oznaczony,
 13. przygotowanie projektu ugody z najemcą lokalu, który posiada zaległości w opłatach za najem lokalu,
 14. przygotowanie wypowiadania umów najmu,
 15. przygotowanie powództwa o rozwiązanie najmu,
 16. prowadzenie spraw w zakresie obliczania, przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,
 17. sporządzanie wniosków o przyznanie dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz informacji z wykorzystania tej dotacji celowej ,
 18. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych,
 19. przygotowanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel - po upływie 40 lat, od daty ostatniego pochowania,
 20. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

 1. współpraca w zakresie ustalania kierunków rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 2. nadzór nad gminną oczyszczalnią ścieków, stacjami ujęć wody, sieciami wodociągowymi kanalizacyjnymi przekazanymi Zakładowi Usług Komunalnych w Mniszkowie w trwały zarząd bądź użytkowanie,
 3. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków,
 4. współpraca z podmiotami prowadzącymi zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej,
 5. dbanie o ochronę wód przed powodzią,
 6. zbieranie informacji od zakładów związanych z gospodarką wodną prowadzoną przez te zakłady,
 7. możliwość wskazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienia wprowadzenia ścieków nienależycie oczyszczonych.

 

W zakresie ochrony i kształtowania środowiska

 

 1. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy,
 2. koordynacja prac przy sporządzaniu gminnego programu ochrony środowiska,
 3. sporządzanie raportów z realizacji gminnego programu ochrony środowiska i przedkładanie go Radzie Gminy,
 4. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 5. udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu Urzędu , a w szczególności:
  1. zagospodarowania gminy, przed skierowaniem ich do postępowania z udziałem społeczeństwa oraz uzyskaniem stosownych opinii,
  2. strategię rozwoju gminy, plany zagospodarowania gminy,
  3. prognozy oddziaływania na środowisko,
  4. postanowienia zobowiązujące inwestora do sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  5. raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  6. analizy porealizacyjne,
  7. wykazy zawierające informacje i dane na podstawie których ustalono opłaty za składowanie odpadów,
  8. decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za:
  •  
   • niszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów,
   • zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych lub zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności.
 6. ustalanie opłat za udostępnienie informacji o środowisku,
 7. udostępnianie informacji o środowisku organom administracji obowiązanym do wykonywania badań monitoringowych,
 8. zapewnienie społeczeństwu udziału w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
 9. przygotowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
 10. okresowe przedkładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 11. przygotowanie decyzji nakazującej osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 12. przygotowanie decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań określonych w decyzji ograniczającej negatywne oddziaływanie na środowisko,
 13. przygotowanie decyzji w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska w sprawach:
  1. nałożenia na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki wynikające z pomiarów okresowych,
  2. ustalenia w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
  3. przyjmowanie wyników pomiarów od prowadzących instalację, o ile pomiary te mają szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji ,
  4. przyjmowania zgłoszeń od prowadzących instalacje, z której emisja nie wymaga pozwolenia ale może negatywnie oddziaływać na środowisko,
 14. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,
 15. występowanie z wnioskami do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
 16. przygotowywanie do zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i rozchodów wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 17. przedstawienie do publicznej wiadomości zatwierdzonego zestawienia przychodów i wydatków gminnego funduszu

 

W zakresie ochrony przyrody


 

 1. przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawie uznania terenu pokrytego drzewostanem parkowym za park gminny,
 2. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom gminy korzystanie z przyrody przede wszystkim do utrzymania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień,
 3. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 4. naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
 5. odraczanie terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce,
 6. umarzanie należności z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 7. podejmowanie działań zmierzających do przymusowego ściągnięcia nie uiszczonych opłat naliczonych za usunięcie drzew i krzewów,
 8. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
 9. przygotowanie wniosku o ściganie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody.

W zakresie geologii i górnictwa

 

 

 1. przyjmowanie zgłoszeń od wykonawcy o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych,
 2. przygotowanie opinii w sprawie wydobywania kopalin na potrzeby organu koncesyjnego oraz przygotowywanie postanowień dotyczących uzgodnień dokonywanych na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. uzgadnianie z inicjatywy organu koncesyjnego szczegółowych warunków wydobywania kopalin,
 4. przygotowywanie opinii dotyczącej projektu prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji,
 5. przygotowywanie opinii dotyczących planu ruchu zakładu górniczego,
 6. uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
 7. przygotowanie projektu uchwały rady gminy w sprawie wyznaczenia miejsca wydobycia kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w granicach powszechnego korzystania z wód.

W zakresie ochrony zwierząt

 


 1. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub o zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podjecie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie nie możliwości dokonanie tego – powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji,
 2. podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie ich wykonania,
 3. wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej,
 4. przygotowanie decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia, w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 5. rozporządzanie zwierzęciem w przypadku gdy zwierzę zostało odebrane właścicielowi z powodu rażącego zaniedbywania go lub okrutnego traktowania,
 6. przygotowanie decyzji w sprawie czasowego lub stałego odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego lub okrutnie traktowanego,
 7. podejmowanie działań zmierzających do wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 8. przygotowanie zezwoleń na utrzymywania rasy psa uznanej za agresywną,

W zakresie ochrony roślin

 

 

 1. przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów i przekazywanie informacji do wojewódzkiego inspektora,
 2. współdziałanie z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych i plantacji wieloletnich,
 3. sprawowanie nadzoru nad uprawą maku i konopi, a w szczególności:
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych, prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 • wydawanie nakazu zniszczenia nielegalnych upraw.

W zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej

 

 

 1. opiniowanie wniosków o otrzymanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesiania gruntów,
 2. przygotowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia opinii uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru,
 3. przygotowanie projektu uchwał rady gminy w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny,
 4. pisemne informowanie właścicieli lasu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego urządzenia lasu
 5. opiniowanie zasięgów obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o terminach polowań.

W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych

 


 1. występowanie z wnioskiem o wyrażeniu zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze,
 2. przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planu,
 3. przygotowanie opinii w sprawie wykorzystania próchniczej warstwy gleby zdjętej w przypadku wyłączenia gruntów klasy I –IV oraz torfowisk,
 4. przygotowanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów zapobiegających dalszej degradacji gruntów bądź zlecanie wykonania zastępczego tych zabiegów na koszt właściciela gruntów,
 5. przygotowanie zlecenia zniszczenia określonych upraw, przemieszczenia zwierząt poza obszar ograniczonego użytkowania lub dokonanie uboju jeżeli naruszają one ustalenia planu gospodarowania na tych gruntach

W zakresie promocji i rozwoju gminy


 1. opracowywania materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju gminy,
 2. opracowania i rozpowszechniania materiałów promocyjno- informacyjnych o gminie,
 3. promowania potencjału gospodarczego i turystycznego w tym agroturystyki gminy w kraju i za granicą,
 4. dokonywania analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych,
 5. podejmowania działań wspierających gminny rozwój małej przedsiębiorczości , przemysłu rolno – spożywczego,
 6. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 7. analizy rynku w obszarze gospodarki publicznej, a w szczególności w obszarze rynku usług świadczonych przez gminę,
 8. opracowywania programów dla potrzeb pozyskiwania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów,
 9. współpraca z Referatem Finansowym i Inwestycyjnym w zakresie realizacji wniosków i grantów w celu pozyskania środków dla budżetu gminy z zewnętrznych funduszy pomocowych.

 

 

W zakresie ochrony przyrody

 

 1. przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawie uznania terenu pokrytego drzewostanem parkowym za park gminny,
 2. podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom gminy korzystanie z przyrody przede wszystkim do utrzymania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień,
 3. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 4. naliczanie i pobieranie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,
 5. odraczanie terminu uiszczenia opłaty za usunięcie drzew i krzewów, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce,
 6. umarzanie należności z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów,
 7. podejmowanie działań zmierzających do przymusowego ściągnięcia nie uiszczonych opłat naliczonych za usunięcie drzew i krzewów,
 8. wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów, powodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
 9. przygotowanie wniosku o ściganie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody.

 

W zakresie ochrony zwierząt

 

 1. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub o zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podjecie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie nie możliwości dokonanie tego – powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji,
 2. podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowanie ich wykonania,
 3. wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej,
 4. przygotowanie decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia, w przypadkach nie cierpiących zwłoki,
 5. rozporządzanie zwierzęciem w przypadku gdy zwierzę zostało odebrane właścicielowi z powodu rażącego zaniedbywania go lub okrutnego traktowania,
 6. przygotowanie decyzji w sprawie czasowego lub stałego odebrania właścicielowi zwierzęcia rażąco zaniedbywanego lub okrutnie traktowanego,
 7. podejmowanie działań zmierzających do wyłapywania bezdomnych zwierząt,
 8. przygotowanie zezwoleń na utrzymywania rasy psa uznanej za agresywną,

 

W zakresie ochrony roślin

 

 1. przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów i przekazywanie informacji do wojewódzkiego inspektora,
 2. współdziałanie z wyspecjalizowanymi jednostkami w zakresie zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych i plantacji wieloletnich,
 3. sprawowanie nadzoru nad uprawą maku i konopi, a w szczególności:
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych, prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 • wydawanie nakazu zniszczenia nielegalnych upraw.

 

W zakresie gospodarki leśnej i łowieckiej

 

 1. opiniowanie wniosków o otrzymanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesiania gruntów,
 2. przygotowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia opinii uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru,
 3. przygotowanie projektu uchwał rady gminy w sprawie zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny,
 4. pisemne informowanie właścicieli lasu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego urządzenia lasu
 5. opiniowanie zasięgów obwodów łowieckich i rocznych planów łowieckich,
 6. przyjmowanie zgłoszeń o terminach polowań.

 

W zakresie gospodarki rolnej

 

 1. zawieranie wieloletnich umów dzierżawy gospodarstw rolnych,
 2. współpraca z Izbą Rolniczą oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
 3. przyjmowanie i opiniowanie zgłoszeń szkód rolniczych poniesionych wskutek klęsk żywiołowych,
 4. występowanie z wnioskiem do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w Gminie.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ