BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2099804
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-06-2019
Portal - Urząd Gminy
Ref. ds. Obywatelskich
Pdf
DRUKUJ

REFERAT DO SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik referatu: Anna Wijata

Telefon: 44 756-15-22

wew. 21

 


W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

 

 

 1. przyjmowanie oświadczeń związanych z zawarciem małżeństwa:
  •  
   • wstąpienie w związek małżeński,
   • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
   • stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
   • wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
   • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
   • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 2. sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego,
 3. prowadzenie ksiąg małżeństw i aktów zbiorczych ( dokonywanie wzmianek i przypisów),
 4. wykonywanie czynności w sprawach związanych z zawarciem małżeństw przez obywateli polskich z cudzoziemcami,
 5. dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 6. współpraca z innymi organami i organizacjami społecznymi w zakresie prowadzenia poradnictwa przedmałżeńskiego,
 7. sporządzanie kartoteki do bieżących aktów małżeństwa,
 8. wystawianie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 9. wystawianie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
 10. rejestracja – wpisanie do ksiąg stanu cywilnego małżeństwa konkordatowego,

 

W zakresie spraw związanych z rejestracją urodzeń

 

 1. przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu i sporządzanie aktów urodzeń,
 2. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
 3. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka - wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
 4. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 5. dokonywanie wzmianek i przypisów na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i innych dokumentów przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz prowadzenie ksiąg urodzeń,
 6. sporządzanie kartoteki do bieżących aktów urodzeń,

 

W zakresie spraw związanych z rejestracją zgonów

 

 1. przyjmowanie zgłoszeń o zgonie i sporządzanie aktów zgonów,
 2. dokonywanie wzmianek i przypisów na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i innych dokumentów przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego i prowadzenie akt zbiorowych,
 3. sporządzenie kartoteki do bieżących zgonów,

 

W zakresie ksiąg stanu cywilnego

 

 1. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorczych, dokonywanie w księgach przypisów i wzmianek dodatkowych,
 2. wystawianie odpisów akt stanu cywilnego,
 3. przekazywanie ksiąg 100-letnich do Archiwum Państwowego dla województwa łódzkiego,
 4. prowadzenie i uaktualnianie kartoteki akt stanu cywilnego,
 5. tłumaczenie akt stanu cywilnego sporządzonych w miejscowych księgach stanu cywilnego w języku rosyjskim i niemieckim,
 6. przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, które zawierają wpisy postanowień sądowych o ustaleniu treści aktu sporządzonych za granicą w latach 1942-1952,
 7. czynności związanych z wydawaniem zezwoleń w sprawie wynoszenia ksiąg stanu cywilnego poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego,
 8. czynności związanych z wydawaniem decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzających to samo zdarzenie,
 9. czynności związanych z wydawaniem decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,
 10. czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na wpisanie do ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą,
 11. czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na wpisanie wzmianki dodatkowej lub dokonanie przypisu w akcie stanu cywilnego na podstawie dokumentu pochodzącego od władzy obcej,
 12. czynności związanych z wydawaniem zezwoleń na przeglądanie ksiąg stanu cywilnego przedstawicielom organizacji społecznych i instytucji naukowych,
 13. czynności związanych z wydawanie decyzji dotyczących ustalenia i odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,
 14. czynności związanych z wydawaniem decyzji o sporządzeniu aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa, zgon nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

 


 

 

Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw obronnych, wojskowych, p.poż.

 


Godziny przyjęć interesantów w sprawach sytuacji kryzysowych (np. Katastrofa drogowa, wypadek drogowy, pożar, niewybuchy i niewypały, terroryzm)

- w godzinach pracy Urzędu Gminy 07.30 - 15.30,

- po godzinach pracy urzędu telefony alarmowe służb dyżurnych

         Policji - 997,

         Pogotowia Ratunkowego - 999,

         Państwowej Straży Pożarnej - 998.


Zadania:

- organizowanie doręczania kart powołania w trybie natychmiastowego wstawiennictwa do służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny,

- przygotowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,

- planowanie i nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez urząd gminy w celu zapewnienia jego funkcjonowania w warunkach kryzysu lub wojny,

- opracowanie dokumentów i planów dla Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na terenie gminy,

- przygotowanie i nadzór nad realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

- przeciwdziałanie i współudział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i katastrof na terenie gminy,

- nadzór i koordynacja działalności ochotniczych straży pożarnych w gminie,

- prowadzenie spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

 

 

W zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

 

 1. wstąpienie w związek małżeński,
 2. braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
 3. stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 4. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,
 5. wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
 6. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 7. sporządzanie aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego,
 8. prowadzenie ksiąg małżeństw i aktów zbiorczych ( dokonywanie wzmianek i przypisów),
 9. wykonywanie czynności w sprawach związanych z zawarciem małżeństw przez obywateli polskich z cudzoziemcami,
 10. dokonywanie innych czynności przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego, kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 11. współpraca z innymi organami i organizacjami społecznymi w zakresie prowadzenia poradnictwa przedmałżeńskiego,
 12. sporządzanie kartoteki do bieżących aktów małżeństwa,
 13. wystawianie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
 14. wystawianie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa konkordatowego,
 15. rejestracja – wpisanie do ksiąg stanu cywilnego małżeństwa konkordatowego,
 16. przyjmowanie oświadczeń związanych z zawarciem małżeństwa

 

W zakresie spraw związanych z rejestracją urodzeń

 

 1. przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu i sporządzanie aktów urodzeń,
 2. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
 3. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka - wypadku grożącego niebezpieczeństwa,
 4. przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
 5. dokonywanie wzmianek i przypisów na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych i innych dokumentów przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego oraz prowadzenie ksiąg urodzeń,
 6. sporządzanie kartoteki do bieżących aktów urodzeń,

 

W zakresie ewidencji ludności


 1. dokonywanie na podstawie zgłoszenia zameldowania i wymeldowania,
 2. dokonywanie zameldowania na pobyt czasowy,
 3. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.
 4. przyjmowanie informacji od właściciela /zarządcy/, wynajmującego, najemcy itp. o stałym lub czasowym pobycie osób w ich lokalach,
 5. wydawanie na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, zaświadczeń potwierdzających informacje zawarte w prowadzonym zbiorze meldunkowym, zbiorze PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
 6. zawiadomienie właściwych organów o zmianach pobytu osób,
 7. współdziałanie z organami policji w zakresie przestrzegania przepisów meldunkowych.
 8. sporządzanie spisów wyborców, w związku z przeprowadzeniem wyborów i referendów.
 9. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.

 

W zakresie działalności gospodarczej

 

 1. ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
 2. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 3. przygotowanie decyzji w sprawie odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 4. wydawanie zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,
 6. prowadzenie bazy danych o podmiotach zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej – wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej na żądanie stron, w tym dotyczących poszukiwania podmiotów gospodarczych.
 7. przygotowanie projektu zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i przedłożenie go Radzie celem uchwalenia,
 8. przygotowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
 9. przedkładanie wniosków o wydanie zezwolenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem uzyskania opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady,
 10. prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych,
 11. pobieranie opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych,
 12. przygotowanie decyzji o cofnięciu wydanego zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych.

 

W zakresie ochrony dóbr kultury

 

 1. przygotowywanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadomienie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 2. zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,
 3. składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury,
 4. przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
 5. przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska,
 6. niezwłoczne zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezisku lub odkryciu przedmiotu archeologicznego lub wykopaliska,
 7. działanie w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej,
 8. tworzenie gminnych funduszy odnowy zabytków.
 9. prowadzenie ewidencji dóbr kultury,

 

W zakresie ochrony informacji niejawnych

 

 1. udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa,
 2. egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
 3. kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,
 4. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostało udostępnione pracownikom.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ