BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2529305
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu rosnąco Data podpisania
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017-03-02
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mniszków w 2018 r. 2018-02-27
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW 2012-07-31
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2017.2018/
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gm. Mniszków, na działce nr ewidencyjny 264, obręb Syski" 2018-03-01
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku kasztanowiec, klon, topola. 2017-02-20
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie 25 szt. drzew "na pniu" z gatunku: brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, rosnących na działce w Bukowcu nad Pilicą stanowiącej własność Gminy Mniszków. 2018-05-09
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą. 2016-10-26
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 353/1, 353/2, 353/3 o łącznej powierzchni 0,62ha, położonej w miejscowości Świeciechów. 2017-07-11
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Strzelce 2017-10-30
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-01-16
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 766/2 o powierzchni 3,517ha, położonej w miejscowości Stok, z urządzoną księgą wieczystą PT1O/00032572/8 2017-01-16
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie 25 szt. drzew "na pniu" z gatunku: brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, rosnących na działce w Bukowcu nad Pilicą stanowiącej własność Gminy Mniszków. 2018-04-10
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-07-11
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657/2, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-10-03
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres 10 lat. 2017-06-14
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 4 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat 2017-10-04
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.3.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowanej na działkach o nr ew: 256/2, 256/3, 264 obrębu Syski 2017-08-24
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat (obręb Mniszków). 2016-12-08
[P]Przetarg
ZP/341/2/2010
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012-03-16
[P]Przetarg
ZP/271/5/2019/
"Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II" 2019-04-16
[OG]Ogłoszenia
Ankieta dotycząca dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2015-05-13
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
Cz.2 ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ( dot. przetargu nieograniczonego pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-07
[P]Przetarg
ZP/341/10/2/2013
CZ.I ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ (dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok) 2013-10-09
[P]Przetarg
ZP/341/10/3/2013
CZ.II ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ( dot. przetargu na zadanie pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
Cz.III ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ ( dotyczy przetargu nieograniczonego pn:"Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin) 2013-10-08
[D]Decyzje
RB.6220.7.2018/2019.KR/
Decyzja Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach 274, 275/2 w miejscowości Prucheńsko Duże, gmina Mniszków”. 2019-02-01
[D]Decyzje
RB. 6220/6920.6.2016/2017
Decyzja nr 1/17 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach położonych w obrębie Zarzęcin gmina Mniszków". 2017-03-03
[D]Decyzje
RB.6733.2.2017.AŁ/
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2017-04-11
[D]Decyzje
RB.6220.2.2018/2019/
Decyzja Wójta Gminy Mniszków umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków”, Inwestor: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02 - 667 Warszawa, 2019-09-02
[D]Decyzje
RB.6220.1.2019.KR/
Decyzja Wójta Gminy Mniszków w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych t.j. studni głębinowej nr 2 (zastępczej dla studni istniejącej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Zajączków, dz. Nr 294/2, gmina Mniszków, powiat opoczyński, woj. łódzkie, o wydajności 96m3/h”. 2019-05-17
[OG]Ogłoszenia
Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku. 2014-09-12
[N]Nabór
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płk. W. Kucharskiego "Wichra" w Błogiem Rządowym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym 2016-11-24
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
OSP.5543.6.2019/
Gmina Mniszków zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem na potrzeby jednostki OSP w Mniszkowie 2019-09-16
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP271/8/2019/RK/
Gmina Mniszków zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury" 2019-06-25
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Gmina Mniszków zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury", etap II. 2019-09-30
[OG]Ogłoszenia
Gmina przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód suszowych 2019-07-09
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
II POSTĘPOWANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na: 1)remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego, 2)budowie i przebudowie dróg gminnych na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – Strzelce - droga krajowa nr 12 3)przebudowie obiektu inżynieryjnego na rzece Radońka 2019-03-13
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. 2011-06-21
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 21 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Mniszkowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-21
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2010/2011 2011-10-28
[OG]Ogłoszenia
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 2015-05-25
[OG]Ogłoszenia
Informacja na temat Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie 2014-09-24
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH 2015-03-27
[OG]Ogłoszenia
Informacja o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi 2018-09-13
[OG]Ogłoszenia
2014
INFORMACJA o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych w Gminie Mniszków do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-12
[OG]Ogłoszenia
Informacja o możliwości składania pisemnych wniosków o oszacowanie przez komisję szkód powstałych w wyniku suszy w gospodarstwie rolnym. 2015-08-25
[OG]Ogłoszenia
Informacja o ogłoszenia aktu normatywnego/innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym 2010-08-11
[P]Przetarg
ZP/341/8/23/2013
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość") 2013-10-28
[P]Przetarg
ZP/341/12/5/2013
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części I (Dostawa sprzętu elektronicznego) zamówienia ( dot. zadania pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość"). 2013-12-03
[P]Przetarg
ZP/271/5/2014
Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej (dot. zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.) 2014-07-09
[OG]Ogłoszenia
Informacja o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy 2018-08-02
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2009/2010 2010-10-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.D.1.WO.15/
Informacja o wyborze dostawcy kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 w ilości 450 – 500 ton do bieżących napraw dróg Gminy Mniszków 2015-01-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.D.2.WO.15/
Informacja o wyborze dostawcy kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 w ilości do 500 ton służącego bieżącym naprawom dróg gminnych. 2015-04-24
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Informacja o wyborze dostawcy węgla kamiennego typu „ekogroszek” do szkół z terenu gminy Mniszków w okresie od 8 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2015-01-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dotyczy projektu : "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich". 2016-05-13
[P]Przetarg
ZP/341/7/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 415.000,00 zł.." 2013-08-23
[P]Przetarg
ZP/341/6/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Koordynatora i Asystenta koordynatora projektu "Patrząc w przyszłość" 2013-08-21
[P]Przetarg
ZP/341/7/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kredytu w kwocie 415.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie" 2013-08-23
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/1/271/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. ,,Patrząc w przyszłość'' 2014-06-24
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.1.WO.14/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mniszków 2014-12-15
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.OŚ.WO.14/
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mniszków 2014-12-23
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
272/2/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu pn. "Patrząc w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla obszaru Gminy Mniszków, który nie posiada planu miejscowego (łącznie z analizą) oraz opracowaniu projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Mniszków, który nie posiada planu miejscowego (łącznie z analizą) 2014-12-30
[P]Przetarg
ZP.AP/341/5/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. "Modernizacja drogi gminnej Strzelce - Owczary w Gminie Mniszków odcinek PT1 - KT1 we wsi Strzelce" 2013-07-23
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.S.WO.14/
Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na usuwaniu zimowej śliskości jezdni poprzez posypywanie piaskarką nawierzchni dróg gminnych mieszanką piaskowo- solną na terenie Gminy Mniszków 2015-01-09
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 2015-06-08
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku 2011-11-04
[Kons]Konsultacje
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-03
[Kons]Konsultacje
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-09-28
[Kons]Konsultacje
Informacja o wynikach konsultacji w spr. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-10-25
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa 2020-01-27
[WN]Wyniki naboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi 2013-12-06
[WN]Wyniki naboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 2013-12-06
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2012-03-06
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku 2013-03-08
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku 2014-04-25
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku 2015-03-25
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku 2016-03-02
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mniszków 2010-03-24
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2015-06-24
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko bibliotekarskie - Informatyk/Administrator w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie 2016-12-21
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-12-21
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym 2016-12-16
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej 2017-05-30
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych 2018-12-21
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. oświaty 2018-08-01
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. płac 2016-10-27
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych i inwestycji 2019-05-30
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji 2018-09-17
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji 2017-02-16
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-12-30
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 2020-01-31
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 2019-06-29
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i promocji gminy 2019-10-31
[P]Przetarg
ZP/271/6/2018
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (dot. zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane przy zadaniu: Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą) 2018-08-01
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA O ZASADACH PRZYZNANIA POMOCY dotyczącej mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii z przeznaczeniem na potrzeby własne na terenie Gminy Mniszków 2015-06-03
[OG]Ogłoszenia
Informacja o zgromadzeniach 2015-10-14
[OG]Ogłoszenia
WA.ZPU.3.502/35.2019.TK/GM/
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie na temat udrożniania koryt rzek poprzez usuniecie między innymi istniejących zatorów w tym tam bobrowych. 2019-05-16
[OG]Ogłoszenia
Informacja Starosty Opoczyńskiego o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-02-24
[OG]Ogłoszenia
Informacja w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości. 2016-05-05
[OG]Ogłoszenia
Informacja Wójta Gminy Mniszków o sposobie postępowania w przypadku szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych 2010-07-05
[OG]Ogłoszenia
Informacja WYBORCZA. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 17 października 2014r. do godz. 15:30. 2014-10-16
[P]Przetarg
ZP/271/4/2016
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp ( dot. zamówienia pn.:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017") 2016-11-14
[P]Przetarg
ZP/271/1/2017
Informacja z otwarcia ofert ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum - część I,II oraz zakup przewozu do placówek specjalnych - część IV w okresie od 06.03.2017r. do 31.12.2017r.) 2017-01-18
[P]Przetarg
ZP/271/5/2016
Informacja z otwarcia ofert (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Zakup Energii Elektrycznej") 2016-11-21
[P]Przetarg
ZP/271/2/2/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:"Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe") 2017-03-29
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :"Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.") 2017-10-30
[OG]Ogłoszenia
Informujemy mieszkańców Gminy Mniszków, że woda z sieci wodociągowej „Zajączków” jest wolna od bakterii coli i nadaje się do spożycia. 2013-11-27
[OG]Ogłoszenia
Informujemy, iż w dniu 28.02.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania pn: "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie" 2014-02-28
[N]Nabór
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-09-20
[N]Nabór
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-11-30
[N]Nabór
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko bibliotekarskie - Informatyk/Administrator w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie 2016-11-24
[OG]Ogłoszenia
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 21 października 2014 r. o terminie losowania publicznego kandydatów do składu: - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mniszkowie - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzelcach - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Błogiem Rządowym - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Bukowcu nad Pilicą 2014-10-21
[OG]Ogłoszenia
Koncepcja Budynku Domu Ludowego i Budynku OSP w Zarzęcinie 2011-06-22
[OG]Ogłoszenia
Konsultacje do projektu ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku” 2010-12-10
[OG]Ogłoszenia
Konsultacje do projektu rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku. 2011-10-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013-11-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie PODINSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 2013-11-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2015-06-18
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2017-05-26
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych 2018-12-19
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych i inwestycji 2019-05-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2017-02-08
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. oświaty 2018-07-30
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. płac w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-10-21
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. wymiaru podatków i windykacji 2018-09-11
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-12-22
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa 2020-01-24
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 2020-01-30
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 2019-06-24
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i promocji gminy 2019-10-28
[OG]Ogłoszenia
Nowy nr rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-10-15
[OB]Obwieszczenia
O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-05-14
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 28, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 75 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, iż na wniosek firmy Blachy Pruszyński-Energia Sp. z o.o, ul. Rudzka 43, 95-030 Rzgów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, pn. ,,Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą – drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków”. 2012-04-10
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Mikułowice, gmina Mniszków na gruntach obrębów Mikułowice i Jawor 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Mniszków, gmina Mniszków na gruntach obrębów Mniszków, Grabowa i Małe Końskie 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjnych w miejscowości Owczary, gmina Mniszków na gruntach obrębu Owczary 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarzęcin, gm. Mniszków, na działkach oznaczonych Nr ewid.: 71 i 189/22. 2014-03-31
[OG]Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mniszków w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 8 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Mniszkowie wzywa pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu nr 3 (obejmującym miejscowości Jawor - Kolonia i Jawor) 2014-10-08
[OG]Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Mniszków w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 117/3 w miejscowości Syski, gmina Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-03-15
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Syski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-03-01
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW z dnia 01 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej 2014-09-01
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.4.2016/
Obwieszczenie o przedłożeniu w dniu 10.01.2017 r. przez Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków, „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków. 2017-01-12
[OG]Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-07-19
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2018.2019.AŁ/
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, działka nr ewid. 44 obręb Owczary, gmina Mniszków 2019-02-11
[OB]Obwieszczenia
RG.6733.4.2017.2018/
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków. 2018-11-19
[OG]Ogłoszenia
IZOŚ.6733.20.2019/
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 160 PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 10 kPa o długości 1605 m przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości (działka nr ewid. 17/1, 17/2, 111/1, 111/2, 111/3 obręb 7, działka nr ewid. 198, 21/5, 197/1, 187, 417 obręb 4, miasto Sulejów, powiat piotrkowski 2019-07-25
[OB]Obwieszczenia
IZOŚ.6733.20.2019/
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia 2019-06-07
[OB]Obwieszczenia
IZOŚ.6733.20.2019/
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 2019-08-28
[OB]Obwieszczenia
IZOŚ.6733.20.2019/
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90 - 042 Łódź w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Aleksandros Liolios w zakresie inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 160 PREC, maksymalne ciśnienie w sieci 500 kPa minimalne ciśnienie w sieci 10 kPa o długości 1605m przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości (działka nr ewid. 17/1, 17/2, 111/1, 111/2, 111/3 obręb 7 działka nr ewid 198, 21/5, 197/1, 187, 417, obręb 4), miasto Sulejów, powiat piotrkowski 2019-07-25
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym środkowej Wisły 2014-05-30
[OB]Obwieszczenia
WA.ZUZ.3.421.141.2019.DŁ/
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych 2019-10-21
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Mniszków w okręgu wyborczym nr 3 2014-10-14
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 57 w Mniszkowie z dnia 11 maja 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach w wyborach na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 2015-05-11
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwały Nr IV/42/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi 2015-01-27
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/5200/4/2010
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Mniszków. 2010-09-03
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/5200/4/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Mniszków 2010-09-08
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/4518/3/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z drogą dojazdową w miejscowości Stok, gmina Mniszków. 2010-09-20
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/4518/3/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z drogą dojazdową w miejscowości Stok, gmina Mniszków. 2010-10-05
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-12-18
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4740.4.2015/2016
Obwieszczenie o Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim znak: KO.461-220/15 dotyczące wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Mniszków odmawiającej ustalenia, z wniosku StoFarm Sp. z o.o. z/s w Karczewie, środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach nr ew. 50, 51, 52 obręb Stok, gm. Mniszków. 2016-01-25
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 117/3 w miejscowości Syski oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-12-15
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.UPM.1.2017/2018/
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów 2018-06-18
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.2018.2019.AŁ/
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450, na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2019-09-13
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2020.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem terenu(...) na terenie działek, obręb Błogie Rządowe. 2020-01-29
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2020.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę utwardzenia terenu wraz z budową małej architektury (tj. ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne) z przeznaczeniem pod miejsce odpoczynku rowerzystów przy ścieżce rowerowej oraz budowa oświetlenia za pomocą paneli fotowoltaicznych, na terenie działki o nr ewid.: 178/2 obręb Błogie Szlacheckie, Gmina Mniszków. 2020-02-10
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Olimpiów-Świeciechów, działki o nr ewid. 157, 213 obręb Olimpiów, działka nr ewid. 214 obręb Świeciechów, gmina Mniszków 2019-08-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Stoczki - Strzelce, działka o nr ewid. 305 obręb Stoczki, działki nr ewid. 349, 350, 351, 444, 445, 464 obręb Strzelce, gmina Mniszków 2019-08-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa stanowiska słupowego SN 15kV, budowa linii kablowej(...) obręb Bukowiec, Gmina Mniszków. 2019-12-30
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej, działki o nr ewid. 452 i 71 obręb Zarzęcin, gmina Mniszków 2019-12-16
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-06-22
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: powiększeniu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku, piasku ze żwirem - ze złoża "STOK II" metodą odkrywkową na działce nr ewid. 585/1, 585/2 obręb Stok, gmina Mniszków 2017-09-12
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/2/7533/2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek "Premium Agro Sp. z o. o", w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Syski. 2014-12-17
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4740.4.2015/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - StoFarm Sp. z o. o, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach nr ew. gr. 50, 51, 52 obręb Stok. 2015-07-28
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2016.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu ś/c PE 315 mm o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa na terenie działek: nr ewid. 486, 487/1, 491, 493/4, 381 w obrębie Mniszków, nr ewid. 48 w obrębie Jawor, nr ewid. 275 w obrębie Kolonia Jawor, położonych w gminie Mniszków. 2016-05-06
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek 39 i 48 w obrębie Jawor, 379, 378, 380, 381, 548, 547, 541, 538, 528 w obrębie Mniszków, położonych w gminie Mniszków. 2017-02-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2016.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ciągu pieszego w miejscowości Radonia na terenie działek nr ewid. 370, 451, 354, 355/1, 355/2, 360, obręb Radonia, w gminie Mniszków. 2016-02-15
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2016.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 124/3, 381, 424/2, 486, obręb Mniszków, w gminie Mniszków. 2016-04-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2018.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, działka nr ewid. 44 obręb Owczary, gmina Mniszków 2019-01-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450, na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2017-03-20
[OB]Obwieszczenia
RB.6773.2.2016.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Zarzęcin na terenie działek nr ewid. 159/1 i 279, obręb Zarzęcin, w gminie Mniszków. 2016-03-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków 2017-12-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie działek nr ewid.: 66, 251, 252/10 i 255 obręb Bukowiec, gmina Mniszków 2018-07-06
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek w obrębie Jawor i Mniszków 2018-06-19
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę stanowisk słupowych w trasie linii średniego napięcia oraz budowa linii kablowej średniego napięcia na terenie działek w obrębie Bukowiec oraz Obarzanków 2018-06-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4740.4.2015/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/15 o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 50,51,52 obręb Stok, gmina Mniszków 2015-11-09
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.2.2017.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków,prowadzonej na wniosek P4 Sp. z o. o. 2017-08-28
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.2.2017.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków,prowadzonej na wniosek P4 Sp. z o. o. 2017-12-20
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.4.2017.2018.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków 2018-01-10
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.4.2017.2018.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków. 2018-05-17
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.6.2016/2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 92/36, 92/41, 92/45, 92/46, 92/47, 92/48, 92/49, 92/50, 92/51, 92/52, 92/53, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 92/59, 92/60, 92/61, 92/62, 92/63, 92/64, 92/65, 92/66, 92/67, 92/68, 92/69, 92/70, 92/71, 92/72, 92/73, 92/74, 92/75, 92/76, 92/77, 92/78, 92/79, 92/80, 92/81, 92/82, 92/83, 92/84, 92/85, 92/86, 92/87, 92/88, 92/89, 92/90, 92/91, 92/92, 92/93, 92/94, 92/95, 92/96, 92/97, 92/98, 92/99, 92/100, 92/101, 92/102, 92/103, 92/104, 92/105, 92/106, 92/107, 92/108, 92/109, 92/110, 92/111, 92/112, 93, 94, położonych w obrębie Zarzęcin gmina Mniszków. 2017-03-03
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6773.6.2015/2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 135, 136, 137, 138 (obręb 21) w miejscowości Prucheńsko Małe, gmina Mniszków. 2016-01-28
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2019.2020.AŁ/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa stanowiska słupowego SN 15kV, budowa linii kablowej(...) obręb Bukowiec, Gmina Mniszków. 2020-01-27
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/122/2012
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/12 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Zarzęcin 2012-03-02
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów 2017-11-17
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków obejmującego obszar położony w obrębach geodezyjnych Syski i Holendry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-09-04
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-12-01
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4740.4/2015
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 50,51,52 obręb Stok, gmina Mniszków 2015-10-19
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.2.7533.2014/2015
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 117/3, obręb 0026, miejscowość Syski. 2015-06-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6773.2.2016.AŁ/
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Zarzęcin na terenie działek nr ewid. 159/1 i 279, obręb Zarzęcin, w gminie Mniszków 2016-04-18
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2018-03-28
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Kopalnia kruszywa naturalnego, położona na części działki 585/2 i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-04-05
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2 i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-06-21
[OB]Obwieszczenia
WA.ZUZ.3.421.141.2018.DŁ/
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania administracyjnego z wniosku z dnia 15.02.2019r., znak: L.dz 1245/2019zakładu Grudzeń Las Sp. z o. o., Grudzeń Las 28, 26-332 Sławno w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia ujmującego do eksploatacji kredowy poziom wodonośny, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid 252/1, obręb 26 Syski, m. Syski, gmina Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkie, w ilości: Qmax/s = 0,0166 m3/s; Qśr/dob = 720 m3/s; Q dop/rok = 216000 m3/rok, przez okres 300 dni w roku, dla potrzeb istniejącej instalacji do przerobu piasku w Oddziale Przeróbki Piasku w Syskich. 2019-07-25
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.36/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.35 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ nr 50/2019 z dnia 30 maja 2019r. znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim t.j. wariant W6+W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km18+000 drogi S74, ze względu na ważny interes społeczny 2019-08-08
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.29/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 2019-06-27
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.41/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim, t.j wariant W6+W6' drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 S74. 2019-09-10
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.17/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-03-27
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.29/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego) 2019-06-27
[OB]Obwieszczenia
2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-08-11
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.21/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-05-30
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.25/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-06-19
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego)oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego. 2015-02-13
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2014 roku w spr. wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego z zakresu oddziaływania akustycznego. 2014-04-01
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MG.27/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 listopada 2014 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-11-20
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MGr.6/4200/1/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. łódzkiego i woj. świętokrzyskiego 2018-01-23
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.28/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 lutego 2016 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. łódzkiego i woj. świętokrzyskiego 2016-02-26
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.18/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2015-08-26
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MG.12/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 maja 2014 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-05-28
[OB]Obwieszczenia
WOOS-I.4200.2.MG.22/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 października 2015 roku w spr. wydania postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2015-10-29
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.5/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2015 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2015-04-30
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MG.17/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 lipca 2014 roku w spr. administracyjnej zainicjowanej wnioskiem pełnomocnika Inwestora tj. GDDKiA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-07-30
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.24/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 listopada 2015 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2015-11-30
[OB]Obwieszczenia
KO.420-101/17/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 11 kwietnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY. 2017-06-22
[OB]Obwieszczenia
KO.420-246/17/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 sierpnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającą ustalenia z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2017-10-26
[OB]Obwieszczenia
KO.420-25/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: RB.6733.4.2017.2018.AŁ, ustalającą z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 93, obręb Mniszków. 2018-03-14
[OB]Obwieszczenia
KO.420-125/18
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 17 maja 2018 r. znak: RB.6733.4.2017.2018.AŁ, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 93, obręb Mniszków. 2018-09-24
[OB]Obwieszczenia
KO.420-18/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 grudnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającą ustalenia z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 175, obręb Radonia. 2018-02-22
[OB]Obwieszczenia
KO.420-243/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji, mocą której: 1) uchyliło zaskarżoną decyzję w części dotyczącej ustalonych wymagań w zakresie melioracji wodnych i w tym zakresie orzekło, co do istoty sprawy, 2) w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy (dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 93, obręb Mniszków) 2019-02-12
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące uchylenia decyzji Wójta Gminy Mniszków, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 117/3, obręb 0026, w miejscowości Syski 2015-10-05
[OB]Obwieszczenia
KO.461-40/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o podjęciu decyzji znak: KO.461-40/18 z dnia 24.10.2018r., która utrzymała w mocy decyzję Wójta Gminy Mniszków znak: RB.6220.4.2018.KR z dnia 4.09.2018r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2, i 585/1 o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków” 2018-10-24
[OB]Obwieszczenia
KO.461-88/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RB.6220.6.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków”. 2019-01-22
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Syski 2015-02-27
[OB]Obwieszczenia
RŚVI.7322.1.95.MC/2016
Obwieszczenie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 2017-04-04
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Powiększeniu przestrzeni wydobywczej kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasek, piasek ze żwirem - ze złoża "STOK" metodą odkrywkową na działkach nr ewid. 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków" 2017-10-03
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie Zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowaną na działkach o nr ew. 256/2, 256/3, 254 obrębu Syski", inwestor Grudzeń Las Sp. z o.o. 2017-10-25
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/6821/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny" na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary, gmina Mniszków. 2012-11-09
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/7198/12/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika na działce nr ew. 541 obrębu Mniszków 2012-02-13
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.1.2019.KPiKR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mniszków na lata 2019 – 2032” 2019-04-11
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.2.7533.2014/2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 117/3, obręb 0026, miejscowość Syski, gmina Mniszków 2015-05-07
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Jawor Kolonia, gmina Mniszków na gruntach obrębów Jawor Kolonia 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5.2017./2018/
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mniszków o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski”, inwestor: Grudzeń Las Sp. z o. o.., Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno. 2018-10-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.7.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu ś/c PE 315 mm o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa na terenie działek w obrębie Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor. 2015-08-24
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6773.6.2015/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 135, 136, 137, 138 (obręb 21) w miejscowości Prucheńsko Małe, Gmina Mniszków" . 2015-11-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5763.5.2015/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie budynku inwentarskiego – kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków" 2015-09-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.7124.5.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów na działce o numerze ewidencyjnym 246, obręb Błogie Szlacheckie. 2016-09-27
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.5.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN na terenie działek nr 126, 909, 486, położonych w miejscowości Bukowiec nad Pilicą 2015-06-11
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.6.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN na terenie działek nr 580/1, 580/2, 581 położonych w miejscowości Prucheńsko Duże 2015-06-11
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.7.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu ś/c PE 315 mm o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa na terenie działek w obrębie Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor. 2015-07-22
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2017.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej ziemnej SN-15kV, budowę linii napowietrznej SN-15kV, budowę dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/04kV: ,,Zajączków 1” oraz ,,Zajączków 2” wraz z dojazdem, budowę linii napowietrznej nN-0,4kV, budowę linii kablowej ziemnej nN-0,4kV, budowę oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 395, 396, 397, 398, 399, 431, 403, 404, 405, 406, 430/1, 430/2, 430/3, 409, 410, 414/1, 414/2, 415, 437, 339, 340, 137, 138, 139, 140, 141, 269, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/5, 294/6, 294/2, 295/1, 295/3, 295/2, 296, 307/1, 307/2, 308, 309, 310/1, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335/3, 335/4, 336, 337/5, 337/3, 338, 325, 333, 334, 335/1, 337/4, 433/1, 433/2, 268, 295/4, 337/2, w obrębie Zajączków, położonych w gminie Mniszków. 2017-07-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.9.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Potok na terenie działek nr ewid. 801, 802, 803, 804, 906, 1062, 1063, obręb Potok B, w gminie Mniszków. 2015-12-03
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego w miejscowości Owczary 2014-11-06
[OB]Obwieszczenia
2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach Nr ewid.: 21/5, 21/6, 44 i 51/1,Obr. Owczary, gmina Mniszków do budynku mieszkalnego na działce Nr ewid.: 51/1. 2015-01-22
[OB]Obwieszczenia
2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach Nr ewid.:21/6, 44, 49/1 i 49/3, Obr. Owczary do budynku mieszkalnego w miejscowości Owczary, gm. Mniszków, na działce Nr ewid.: 49/1 . 2015-01-21
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej w miejscowości Owczary 2014-10-06
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15kV w miejscowości Małe Końskie. 2014-12-24
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej eNN 0,4kV w miejscowości Mniszków 2014-08-14
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej podziemnej Nn 0,4 kV w miejscowości Strzelce i Stoczki. 2015-01-07
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 2014-04-09
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Duży Potok. 2014-05-26
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Góry Trzebiatowskie. 2014-06-26
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Jawor. 2014-06-26
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Owczary. 2014-06-11
[OB]Obwieszczenia
2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowej infrastruktury gazowej – gazociągu średniego ciśnienia PE DN 125mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 500kPa z przyłączem gazu DN25 w miejscowości Mniszków, gm. Mniszków, na działkach oznaczonych Nr Nr ewid.: 122, 167, 381 i 486 2014-08-18
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Błogie Szlacheckie 2014-10-06
[OB]Obwieszczenia
7331/61/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2011-01-18
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2019.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągowej sieci rozdzielczej, działki 452, 71, obręb Zarzęcin 2020-01-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2019.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Olimpiów - Świeciechów 2019-09-18
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2019.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Stoczki - Strzelce 2019-09-30
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków”. 2018-09-04
[OB]Obwieszczenia
6220.5763.5.2015/2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego – kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków”. 2016-05-27
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/1152/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą - drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków" 2012-05-08
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/1152/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą - drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków" 2012-05-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia, znak sprawy: RB.6220.4.2018KR z dnia 06.08.2018r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1,o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków 2018-08-07
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-12-15
[OG]Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzęcin 2012-02-23
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wyłożeniu w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, w dniach od 03.11.2014 r. do 25.11.2014 r., do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjnych w miejscowości Owczary, gm. Mniszków, na gruntach obrębu Owczary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-10-28
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania na wniosek Zakładu Ceramiki Budowlanej Owczary w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycji, polegającej na przebudowie odcinka wodociągowej sieci rozdzielczej oraz budowie sieci hydrantowej zakładowej w Owczarach 2015-03-02
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania przeprowadzonego na wniosek Państwa Marzeny i Wiesława Wadelskich, zam. ul. Szkolna 17, 62-586 Rzgów, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Trębarczyk, zam. Lipowa 12, 26-300 Opoczno, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2015-06-03
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Radonia 2014-04-02
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie złącza kablowego, wymianę istniejącego słupa SN na nowy na terenie działek nr ewid. 38/2, 37/3, 36/3, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 44, 45 i 46 położonych w miejscowości Owczary, w gminie Mniszków. 2015-03-03
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej w miejscowości Owczary 2014-11-03
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15kV w miejscowości Małe Końskie. 2015-01-19
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej podziemnej Nn 0,4kV w miejscowości Strzelce i Stoczki. 2015-01-20
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 2014-05-07
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Góry Trzebiatowskie 2014-07-24
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Jawor 2014-07-24
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Owczary. 2014-07-17
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2019.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zamiarze wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego – rozbudowa z nadbudową budynku sortowni oraz budowa budynku na filtr odpylający” w miejscowości Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 14 na działce nr ewid. 327/4, obrębu geodezyjnego (0014) Mniszków, gmina Mniszków. 2020-01-23
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-04-19
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie Zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowaną na działkach o nr ew. 256/2, 256/3, 254 obrębu Syski", inwestor Grudzeń Las Sp. z o.o. 2017-10-26
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Powiększeniu przestrzeni wydobywczej kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasek, piasek ze żwirem – ze złoża „STOK” metodą odkrywkową na działkach nr ewid. 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków”, inwestor „TOMBUD” Tomasz Brol, Kozenin 53C, 26 – 332 Sławno 2017-10-05
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.4.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków. 2017-05-04
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowa murów oddzielenia pożarowego, przebudowa zjazdu oraz budowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-08-17
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków”. 2018-10-19
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37 obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2018-09-10
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków”. 2018-08-22
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1022