BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2528971
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania rosnąco
[P]Przetarg
ZP/341/5/10/
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w branżach: wodno – kanalizacyjnej i elektroinstalacyjnej. 2010-03-02
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-02-23
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o szkoleniu chemizacyjnym 2010-03-05
[P]Przetarg
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości rolno-leśnej niezabudowanej, obejmującej działkę nr ew. 254 o pow. 2,44ha obrębu Syski 2010-03-01
[P]Przetarg
ZP/341/4/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja inwestycji, polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku agronomówki na budynek przedszkola publicznego w Mniszkowie 2010-03-08
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków 2010-03-09
[ZARZ]Zarządzenie
4/10/
Zarządzenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 2010-03-10
[P]Przetarg
ZP/341/5/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia. 2010-03-11
[P]Przetarg
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 20 szt. drzew „ na pniu” gatunku dąb, klon i lipa, rosnących na działce nr ewidencyjny 404 obrębu Stok 2010-03-15
[ZARZ]Zarządzenie
6/10/
Zarządzenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 7 miesięcy. 2010-03-16
[P]Przetarg
ZP/341/1/10/10
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia” 2010-03-19
[P]Przetarg
ZP/341/1/10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia 2010-03-19
[P]Przetarg
ZP/341/1/11/10
Sprostowanie 2010-03-26
[P]Przetarg
ZP/341/2/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy ZP 341/02/10 - nazwa zadania: "Dostawa 2 szt. nowych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Mniszkowie i OSP w Błogiem". 2010-03-26
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mniszków 2010-03-24
[OG]Ogłoszenia
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Mniszków w miejscowościach Mikułowice i Stok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-05-17
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 2010-05-18
[P]Przetarg
ZP/341/6/10/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) na: „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, Stok” 2010-05-26
[P]Przetarg
ZP/341/8/2010
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI BŁOGIE SZLACHECKIE - odcinek : w kierunku Cmentarza 2010-05-31
[P]Przetarg
ZP/341/7/2010
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA ODCINKU PTA-KTA WE WSI ZARZĘCIN 2010-05-31
[P]Przetarg
ZP/341/6/1/2010
Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, Stok" 2010-06-02
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 2010-06-04
[P]Przetarg
ZP/341/6/2/2010
Pytania i odpowiedzi na pytania -Cz. II dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.”Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, Stok”. 2010-06-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
2010
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot.zamówienia na na wykonanie 2 tablic pamiątkowych na remizach OSP Mniszków i OSP Błogie oraz wykonanie 306 plakietek informacyjnych samoprzylepnych. 2010-06-08
[P]Przetarg
ZP/341/1/7/2010
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku PTA-KTA we wsi Zarzęcin" 2010-06-16
[P]Przetarg
ZP/341/9/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mniszków” 2010-06-25
[P]Przetarg
ZP/341/7/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.zadania pn."Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku PTA-KTA we wsi Zarzęcin" 2010-06-25
[P]Przetarg
ZP/341/8/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.zadania pn.:"Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Błogie Szlacheckie-odcinek : w kierunku cmentarza 2010-06-25
[P]Przetarg
zp/341/6/4/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2010-06-24
[P]Przetarg
ZP/341/9/1/10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2010-07-09
[OG]Ogłoszenia
Informacja Wójta Gminy Mniszków o sposobie postępowania w przypadku szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych 2010-07-05
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowiska dyrektorów szkół 2010-07-09
[OB]Obwieszczenia
RB.1MS/7624/3233/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjno - magazynowego w miejscowości Owczary", na działce nr 62, obrębu Owczary. 2010-07-16
[P]Przetarg
ZP/341/10/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) na ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . 2010-08-06
[P]Przetarg
ZP/341/10/2/10
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/10/10 Nazwa zadania: ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . 2010-08-19
[OG]Ogłoszenia
Plan Odnowy Miejscowości Mniszków na lata 2010 -2019 2010-08-24
[P]Przetarg
ZP/341/13/10/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Mniszków” 2010-09-14
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/5200/4/2010
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Mniszków. 2010-09-03
[OG]Ogłoszenia
PSR/2010
Ogłoszenie Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi 2010-09-15
[P]Przetarg
ZP/341/11/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę domu ludowego w Prucheńsku Dużym 2010-09-16
[P]Przetarg
ZP/341/12/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę domu ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków 2010-09-16
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/5200/4/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Mniszków''. 2010-08-16
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/5200/4/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Mniszków 2010-09-08
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/4518/3/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z drogą dojazdową w miejscowości Stok, gmina Mniszków. 2010-09-20
[OG]Ogłoszenia
Informacja o ogłoszenia aktu normatywnego/innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym 2010-08-11
[P]Przetarg
ZP/341/1/11/
Pytania i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2010-09-29
[P]Przetarg
ZP/341/1/12/
Pytania i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego pn."Budowa Domu Ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków" 2010-09-29
[OG]Ogłoszenia
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/12/23/34/4556
test 2010-10-05
[P]Przetarg
ZP/341/2/12/2010
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa domu ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków" 2010-10-07
[P]Przetarg
ZP/341/2/11/2010
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2010-10-07
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/4518/3/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z drogą dojazdową w miejscowości Stok, gmina Mniszków. 2010-10-05
[P]Przetarg
ZP/341/3/12/2010
Pytania i odpowiedzi cz.II dotyczy: przetargu nieograniczonego pn."Budowa Domu Ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków" 2010-10-07
[P]Przetarg
ZP/341/13/3/10
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/13/10 Nazwa zadania: ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Mniszków” 2010-10-07
[P]Przetarg
ZP/341/3/11/2010
Odpowiedzi na zapytania -część II dotyczy zadania pn."Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2010-10-11
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-10-14
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2009/2010 2010-10-21
[P]Przetarg
ZP/341/11/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.postępowania znak: ZP 341/11/10 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym". 2010-10-28
[P]Przetarg
ZP/341/12/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania znak: ZP 341/12/10 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: " Budowa Domu Ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków" 2010-10-28
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-11-26
[P]Przetarg
ZP/341/14/2010
Przetarg nieograniczony na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2010-12-03
[OG]Ogłoszenia
Konsultacje do projektu ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku” 2010-12-10
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-12-09
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/1/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO przy zadaniu pn."Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2011-01-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/2011
OGŁOSZENIE NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO przy zadaniu pn."Budowa Domu Ludowego w miejsc. Jawor Kolonia" 2011-01-10
[P]Przetarg
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2010-12-31
[ZARZ]Zarządzenie
1/2011
Zarządzenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat. 2011-01-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP341/1/11/2011
ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO (dotyczy zadania pn:"budowa domu ludowego w Prucheńsku Dużym") 2011-01-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/11/2011
ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO (dotyczy zadania pn."budowa domu ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków) 2011-01-21
[OB]Obwieszczenia
7331/61/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2011-01-18
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/1/2011
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy usługi inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu "Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2011-01-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/2011
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty 2011-01-26
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy (Obręb Prucheńsko Duże, działka nr 263, KW 24728). 2011-02-07
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Mniszków (18 lutego 2011 roku) 2011-02-04
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/7624/1003/2/2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu ceramicznego o halę magazynową surowców i produkcji granulatu na działkach numer ew. 327/4 i 327/11 w miejscowości Mniszków, ul. Powstańców Wlkp. 14." 2011-02-11
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego sosnowego i brzozowego pozyskanego w związku z rozbudową drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 1501E – miejscowość Syski. 2011-02-17
[OG]Ogłoszenia
Terminy zebrań wiejskich dot. wyborów sołtysów 2011-02-01
[ZARZ]Zarządzenie
34/2011
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat. 2011-02-28
[ZARZ]Zarządzenie
35/2011
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 2011-02-28
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku 2011-03-03
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Mniszków (30 marca 2011 r.) 2011-03-17
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy (Obręb Bukowiec) 2011-04-04
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Mniszków (27.05.2011) 2011-05-17
[P]Przetarg
ZP/341/4/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi specjalistycznego transportu drogowego osób.(dot. dowożenia i odwożenia dzieci do szkół podstawowych i do gimnazjum) 2011-06-07
[P]Przetarg
ZP/341/4/2011
Zmiana załącznika SIWZ - wg wzoru nr 5 (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców/y usługi specjalistycznego transportu drogowego osób.) 2011-06-16
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. 2011-06-21
[OG]Ogłoszenia
Koncepcja Budynku Domu Ludowego i Budynku OSP w Zarzęcinie 2011-06-22
[P]Przetarg
ZP/341/4/2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi specjalistycznego transportu drogowego osób. 2011-07-06
[ZARZ]Zarządzenie
49/2011
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Mniszków z dnia 04.07. 2011 roku. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży. 2011-07-04
[P]Przetarg
ZP/341/5/11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.466.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mniszków i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.” 2011-07-22
[P]Przetarg
ZP/341/5/1/11
Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.466.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mniszków i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań." 2011-07-26
[P]Przetarg
ZP/341/2/5/11
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-08-02
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, nr KW 34657, w miejscowości Bukowiec nad Pilicą. 2011-08-24
[OG]Ogłoszenia
Konsultacje do projektu rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku. 2011-10-27
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2010/2011 2011-10-28
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku 2011-11-04
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-03
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, w miejscowości Bukowiec nad Pilicą. 2011-11-09
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Odpowiedzi na pytania cz.I dot. przetargu na zadanie" Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-14
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Odpowiedzi na pytania cz.II do zadania pn" Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-16
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Zmiana nr 1 SIWZ dla zadania pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-17
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Odpowiedzi na pytania cz.III do zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia". 2011-11-18
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, w związku ze zmianą nr 2 SIWZ, na wykonanie zadania pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-21
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - 2, w związku ze zmianą nr 3 SIWZ , na wykonanie zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-28
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Odpowiedzi na pytania cz.IV dot. przetargu na zadanie pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-28
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-12-01
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.zadania inwestycyjnego pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-12-02
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-12-15
[ZAW]Zawiadomienia
RB/6220/7198/1/2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kurnika w miejscowości Mniszków na działce nr 541". 2011-12-30
[OG]Ogłoszenia
Wyłożenie projektu kanalizacji sanitarnej w Zarzęcinie 2012-02-03
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2012-02-08
[P]Przetarg
ZP/341/1/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia". 2012-02-07
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/7198/12/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika na działce nr ew. 541 obrębu Mniszków 2012-02-13
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/122/2012/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zarzęcin, gmina Mniszków". 2012-02-13
[ZAW]Zawiadomienia
RB/6220/122/2012/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zarzęcin, gmina Mniszków" 2012-02-13
[OG]Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzęcin 2012-02-23
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/2012/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi inspektora nadzoru inwestorskiego (dot. inwestycji pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor kolonia") 2012-03-05
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2012-03-06
[P]Przetarg
ZP/341/1/4/2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. inwestycji pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2012-03-09
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/122/2012
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/12 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Zarzęcin 2012-03-02
[P]Przetarg
ZP/341/2/2010
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012-03-16
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/3/2012
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. zaproszenia do złożenia oferty na usługi inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia") 2012-03-22
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/6220/453/3/12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku usługowego przeznaczonego do instalacji do impregnacji próżniowo - ciśnieniowej drewna", na działkach o numerach ewidencyjnych 60/2, 61/4, 61/5, 62/5, 64/3, 65/3 i 66/3 w miejscowości Małe Końskie, gmina Mniszków. 2012-03-30
[P]Przetarg
ZP/341/2/4/2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/2/12 Nazwa zadania: ,,Zakup energii elektrycznej” 2012-04-12
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 28, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 75 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, iż na wniosek firmy Blachy Pruszyński-Energia Sp. z o.o, ul. Rudzka 43, 95-030 Rzgów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, pn. ,,Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą – drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków”. 2012-04-10
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/453/3/12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania postanowienia 3/12, dot. budowy budynku usługowego przeznaczonego do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej drewna w miejscowości Małe Końskie 2012-04-17
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/453/3/12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji nr 3/12 dot. budowy budynku usługowego przeznaczonego do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej drewna w miejscowości Małe Końskie 2012-04-24
[P]Przetarg
ZP/341/3/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ( dot. przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu GMINY MNISZKÓW do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 ). 2012-05-09
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/1152/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą - drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków" 2012-05-08
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, znajdujących się w miejscowości Bukowiec nad Pilicą. 2012-05-09
[P]Przetarg
ZP/341/4/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie. 2012-05-14
[P]Przetarg
ZP/341/4/1/12
Odpowiedź na zapytanie 2012-05-17
[P]Przetarg
ZP/341/3/2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dot.przetargu nieograniczonego na usługę pod nazwą: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014) 2012-05-22
[P]Przetarg
ZP/341/3/2012
Zmiana nr 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługę pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014). 2012-05-22
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/1152/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą - drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków" 2012-05-21
[P]Przetarg
ZP/341/4/3/12
Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie .” 2012-05-28
[P]Przetarg
ZP/341/4/12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie .” 2012-05-28
[P]Przetarg
ZP/341/4/4/12
Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie .” 2012-05-31
[P]Przetarg
ZP/341/3/2012
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zadania pn." Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdzających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014") 2012-06-06
[P]Przetarg
ZP/341/4/6/12
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/4/12 Nazwa zadania: ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie ” 2012-06-21
[P]Przetarg
ZP/341/4/6/12
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 2012-06-28
[P]Przetarg
ZP /341/5/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE pn:ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA TRZECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Mniszków”. 2012-07-04
[P]Przetarg
ZP/341/6/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014. 2012-07-05
[P]Przetarg
ZP/341/6/1/2012
Zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w postępowaniu na ,, Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014" 2012-07-10
[P]Przetarg
ZP/341/6/2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczy postępowania na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 2012-07-10
[OG]Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-07-19
[P]Przetarg
ZP/341/5/2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot.zadania: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA TRZECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w ramach projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Mniszków") 2012-07-24
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marianka i Radnonia 2012-07-24
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW 2012-07-31
[P]Przetarg
ZP/341/7/12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2012-07-30
[P]Przetarg
ZP/341/6/2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014). 2012-08-01
[P]Przetarg
ZP/341/7/1/12
Zmiana SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,, Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.” 2012-08-07
[P]Przetarg
ZP/341/7/12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2012-08-07
[P]Przetarg
ZP/341/8/12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zamówienia na: UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY MNISZKÓW 2012-08-10
[P]Przetarg
ZP/341/7/2/12
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/7/12 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..” 2012-08-10
[P]Przetarg
Zp/341/8/2012
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mniszków) 2012-08-17
[P]Przetarg
ZP/341/8/2012
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi ubezpieczenia Gminy Mniszków od odpowiedzialności cywilnej,mienia, sprzętu, szyb i przedmiotów szklanych, komunikacyjne, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP na okres: od 01.09.2012 do 31.08.2015) 2012-08-27
[P]Przetarg
RB/7320/4948/6251/2012
PRZEDSIĘBIORCY z terenu Gminy Mniszków (dotyczy spotkania z zarządem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.) 2012-09-06
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN-H9-21-41S nr rejestracyjny EOP F519 rok produkcji 2000 2012-09-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/9/2012
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ AGREGATU HYDRAULICZNEGO (zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu) 2012-09-13
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy zamówienia publicznego znak: ZP.341.9.2012r na dostawę agregatu hydraulicznego) 2012-09-25
[P]Przetarg
Zp/341/10/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ NOŻYC ORAZ WĘŻY HYDRAULICZNYCH (zaproszenie do złożenia oferty) 2012-09-25
[ZAW]Zawiadomienia
RB/7624/6821/4/2012
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego - hala przerobu wstępnego gliny w Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Owczarach 2012-09-26
[OG]Ogłoszenia
Sprostowanie do Ogłoszenia Wójta Gminy Mniszków z dnia 10.09.2012 roku o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN-H9-21-41S nr rejestracyjny EOP F519 rok produkcji 2000 2012-10-03
[P]Przetarg
ZP/341/10/2012
ZAWIADOMIENIE (ogłoszenie) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy zamówienia publicznego znak: ZP341.10.2012 na dostawę nożyc oraz węży hydraulicznych) 2012-10-15
[P]Przetarg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w Bukowcu nad Pilicą. 2012-10-25
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/6821/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny" na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary, gmina Mniszków. 2012-11-09
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-12-18
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Jawor Kolonia, gmina Mniszków na gruntach obrębów Jawor Kolonia 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjnych w miejscowości Owczary, gmina Mniszków na gruntach obrębu Owczary 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Mikułowice, gmina Mniszków na gruntach obrębów Mikułowice i Jawor 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Mniszków, gmina Mniszków na gruntach obrębów Mniszków, Grabowa i Małe Końskie 2013-01-29
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku 2013-02-13
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku 2013-03-08
[P]Przetarg
ZP/341/1/2013
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn: 'ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ" 2013-03-25
[P]Przetarg
ZP/341/1/1/2013
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dotyczy: przetargu nieograniczonego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ) 2013-04-03
[P]Przetarg
ZP/341/1/2/2013
Treść zapytań wraz z odpowiedziami -część I (dotyczy: przetargu nieograniczonego na ZAUKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ). 2013-04-03
[P]Przetarg
ZP/341/1/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. przetargu nieograniczonego pn."Zakup Energii Elektrycznej" 2013-04-09
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/6220/2530/1/2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny" na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary. 2013-04-18
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w Bukowcu nad Pilicą, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657. 2013-04-23
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/2530/1/2013
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu postanowienia nr 1/13, znak RB.6220.2530.1.MS.2013 z dnia 22.04.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny." na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary. 2013-04-23
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/2530/1/2013
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji nr 1/13, znak RB.6220.2530.1.MS.2013 z dnia 22.04.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny.'' na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary. 2013-04-23
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/6220/2364/1/2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Mikułowice", inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ewid. 134, 136 i 144 obrębu geodezyjnego Mikułowice. 2013-04-18
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
Ogłoszenie o zamówieniu pn." Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków" 2013-05-09
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
ZMIANA NR 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków" 2013-05-10
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków". 2013-05-10
[OB]Obwieszczenia
O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-05-14
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (dot.postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2013-05-16
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
Pytania i odpowiedzi na pytania -cz.I ( dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków" 2013-05-17
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
ZMIANA nr 3 SIWZ(dot. przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2013-05-22
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -zmiana nr 2(dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.:"odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków") 2013-05-22
[ZAW]Zawiadomienia
Zawiadomienie 2013-05-28
[P]Przetarg
zp/341/2/4/2013
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (dot. przetargu nieograniczonego na realizacje zadania:" odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków") 2013-06-03
[P]Przetarg
ZP/341/3/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2013-06-04
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/6220/2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mniszkowie.'', inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ewid. 95 obrębu geodezyjnego Mniszków. 2013-06-07
[P]Przetarg
ZP/341/3/2013
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( dot. przetargu nieograniczonego znak:ZP.341.3.2013.AP) 2013-06-13
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( postępowanie znak: ZP.341.4.2013.AP, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi : Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2013-06-14
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dotyczy przetargu nieograniczonego znak: ZP.341.4.2013.AP na wybór wykonawcy usługi pn."odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków" 2013-06-19
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi pn."odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków") 2013-06-19
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE -cz.1 ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi pn."odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków") 2013-06-20
[P]Przetarg
ZP/341/5/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dotyczy przetargu nieograniczonego znak:ZP.341.5.2013.AP na roboty budowlane pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej Strzelce - Owczary w Gminie Mniszków odcinek PT1-KT1 we wsi Strzelce". 2013-06-26
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi pn."Odbiór i zagospodarowanie stałych opadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków". 2013-06-27
[P]Przetarg
ZP.AP/341/5/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. "Modernizacja drogi gminnej Strzelce - Owczary w Gminie Mniszków odcinek PT1 - KT1 we wsi Strzelce" 2013-07-23
[P]Przetarg
ZP/341/6/2013
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi i dostawy pod nazwą : „Pełnienie funkcji Koordynatora projektu (zadanie nr 1 ) oraz Asystenta koordynatora (zadanie nr 2) do realizacji projektu pn. „Patrząc w przyszłość” 2013-07-25
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjnego wytwórni wkładów do materacy i kołder wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2013-07-29
[OB]Obwieszczenia
6220.3190.2.MS.2013/2/
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji nr /13,znak RB.6220.3190.2.MS.2013 z dnia 30.07.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku produkcyjnego wytwórni wkładów do materacy i kołder wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' 2013-07-30
[P]Przetarg
ZP/341/7/2013
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 415.000,00 ZŁ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „ POPRAWA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY MNISZKÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W MNISZKOWIE” 2013-08-05
[OB]Obwieszczenia
6220.3.MS.2013/3/
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu postanowienia nr 3/13, znak RB. 6220.3.MS.2013 z dnia 05.08.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mniszkowie.'' 2013-08-05
[OB]Obwieszczenia
6220.3.MS.2013/3/
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji nr 3/13, znak RB.6220.3.MS.2013 z dnia 06.08.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mniszkowie.'' 2013-08-06
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków obejmującego obszar położony w obrębach geodezyjnych Syski i Holendry. 2013-08-16
[P]Przetarg
ZP/341/6/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Koordynatora i Asystenta koordynatora projektu "Patrząc w przyszłość" 2013-08-21
[P]Przetarg
ZP/341/7/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 415.000,00 zł.." 2013-08-23
[P]Przetarg
ZP/341/7/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kredytu w kwocie 415.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie" 2013-08-23
[P]Przetarg
ZP/341/8/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 2013-08-29
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657 (Bukowiec nad Pilicą) 2013-09-13
[P]Przetarg
ZP/341/8/19/2013
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 2013-09-23
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane ( przetarg nieograniczony na realizację zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-09-24
[P]Przetarg
ZP/341/10/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane ( dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-09-25
[P]Przetarg
ZP/341/8/20/2013
SPROSTOWANIE zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. zadania nr 9 w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawców usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie " Patrząc w przyszłość" dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej) 2013-10-03
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ( dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-04
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
Cz.2 ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ( dot. przetargu nieograniczonego pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-07
[P]Przetarg
ZP/341/11/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy/ów zadania pn: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wraz ze sprzętem elektronicznym w projekcie "Patrząc w przyszłość", dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-10-08
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
Cz.III ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ ( dotyczy przetargu nieograniczonego pn:"Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin) 2013-10-08
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i zmianie nr 1 SIWZ (dot.przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-08
[P]Przetarg
ZP/341/10/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i zmianie nr 1 SIWZ ( dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-08
[P]Przetarg
ZP/341/10/2/2013
CZ.I ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ (dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok) 2013-10-09
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
SPROSTOWANIE odpowiedzi na pytanie nr 6 ( dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/10/3/2013
CZ.II ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ( dot. przetargu na zadanie pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/9/2/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,zmiana nr 2 SIWZ (dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/10/3/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, zmiana nr 2 SIWZ ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/8/22/2013
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia ozn. jako zadanie nr 9 (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) 2013-10-11
[P]Przetarg
ZP/341/11/2013
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA( dot.przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych wraz ze sprzętem elektronicznym w projekcie " Patrząc w przyszłość". 2013-10-18
[P]Przetarg
ZP/341/9/4/2013
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: BUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI ZARZĘCIN) 2013-10-18
[OG]Ogłoszenia
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - mapa 2013-10-18
[P]Przetarg
ZP/341/10/7/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy zadania pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-22
[P]Przetarg
ZP/341/12/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ( dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu "Patrząc w przyszłość"). 2013-10-24
[P]Przetarg
ZP/341/13/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ( dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia do EKOPRACOWNI do trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn." Moja wymarzona ekopracownia), organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. 2013-10-24
[P]Przetarg
ZP/341/8/23/2013
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość") 2013-10-28
[P]Przetarg
ZP/341/13/2013
Wyjaśnienie cz.1 SIWZ znak: ZP.341.13.2013.AP 2013-10-28
[P]Przetarg
ZP/341/13/2013
ZMIANA Nr 1 SIWZ znak: ZP.341.13.2013.AP 2013-10-28
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2013-11-08
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds.obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2013-11-08
[P]Przetarg
ZP/341/12/3/2013
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu w części II ( Dostawa pomocy dydaktycznych) postępowania na realizacje zadania pn.: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość" 2013-11-13
[P]Przetarg
ZP/341/12/4/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (Dostawa sprzętu elektronicznego) postępowania na realizacje zadania pn.: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość" 2013-11-13
[P]Przetarg
ZP/341/13/3/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy sprawy ZP.341.13...2013.AP na zadanie pn.:ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA DO EKOPRACOWNI DLA TRZECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM W MNISZKOWIE w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.” Moja wymarzona ekopracownia” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi . 2013-11-14
[P]Przetarg
ZP/341/8/25/2013
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu części (zadanie nr 7) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie " Patrząc w przyszłość". 2013-11-15
[P]Przetarg
ZP/341/14/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-dostawy ( dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu "Patrząc w przyszłość") 2013-11-20
[OG]Ogłoszenia
Informujemy mieszkańców Gminy Mniszków, że woda z sieci wodociągowej „Zajączków” jest wolna od bakterii coli i nadaje się do spożycia. 2013-11-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013-11-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie PODINSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 2013-11-27
[P]Przetarg
ZP/341/14/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, Zmiana nr 1 SIWZ ( dotyczy zadania: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość" 2013-12-02
[P]Przetarg
ZP/341/14/2013
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA cz.1 ( dotyczy zadania : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu-Patrząc w Przyszłość" 2013-12-02
[P]Przetarg
ZP/341/12/5/2013
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części I (Dostawa sprzętu elektronicznego) zamówienia ( dot. zadania pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość"). 2013-12-03
[P]Przetarg
ZP/341/14/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy zadania : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu "Patrząc w przyszłość") 2013-12-09
[WN]Wyniki naboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi 2013-12-06
[WN]Wyniki naboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 2013-12-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na zadanie: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT). 2013-12-18
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu liniowej infrastruktury elektroenergetycznej... w miejscowości Syski 2014-02-24
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarzęcin 2014-02-25
[OG]Ogłoszenia
Informujemy, iż w dniu 28.02.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania pn: "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie" 2014-02-28
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Radonia 2014-03-10
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, w Bukowcu nad Pilicą 2014-03-11
[ZARZ]Zarządzenie
5/
Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12.03. 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży. 2014-03-17
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12.03.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. 2014-03-17
[P]Przetarg
ZP/271/1/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. ,, Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku" 2014-03-19
[P]Przetarg
ZP/271/2/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. ,,Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich'' 2014-03-21
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarzęcin, gm. Mniszków, na działkach oznaczonych Nr ewid.: 71 i 189/22. 2014-03-31
[P]Przetarg
ZP/271/3/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane (przetarg nieograniczony dla zadania:"ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA poprzez przebudowę chodników ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie") 2014-04-01
[P]Przetarg
ZP/341/1/14/2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie) 2014-04-02
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Radonia 2014-04-02
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku 2014-04-02
[P]Przetarg
ZP/341/1/2014
SPROSTOWANIE zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. zadania pn.: "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie") 2014-04-04
[P]Przetarg
ZP/271/2/2014
Odpowiedź na pytanie (dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich, znak ZP.271.2.MS.2014) 2014-04-04
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2014 roku w spr. wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego z zakresu oddziaływania akustycznego. 2014-04-01
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 2014-04-09
[P]Przetarg
ZP/271/3/1/2014
WYJAŚNIENIA treści SIWZ cz.1 (dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie) 2014-04-11
[P]Przetarg
ZP/271/1/2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. zadania pn. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku) 2014-04-18
[P]Przetarg
ZP/271/3/10/2014
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy zadania pn.:"Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie" 2014-04-28
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku 2014-04-25
[P]Przetarg
ZP/271/2/2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. zadania pn. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich) 2014-04-29
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 2014-05-07
[P]Przetarg
ZP/271/4/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków) 2014-05-23
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Duży Potok. 2014-05-26
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MG.12/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 maja 2014 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-05-28
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn ,,Patrząc w przyszłość'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-06
[P]Przetarg
ZP/271/4/2014
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków") 2014-06-09
[P]Przetarg
ZP/271/5/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi(dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.) 2014-06-10
[P]Przetarg
ZP/271/6/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na usługi na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków 2014-06-10
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym środkowej Wisły 2014-05-30
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Owczary. 2014-06-11
[P]Przetarg
ZP/271/6/2014
Zapytania i Wyjaśnienia SIWZ część I ( dotyczy zamówienia na usługi na zadanie:"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Mniszków") 2014-06-13
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
272/2/2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu pn. „Patrząc w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-20
[P]Przetarg
ZP/271/6/2014
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE)o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy zamówienia :"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków") 2014-06-24
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/1/271/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. ,,Patrząc w przyszłość'' 2014-06-24
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Góry Trzebiatowskie. 2014-06-26
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Jawor. 2014-06-26
[P]Przetarg
ZP/271/7/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane (przetarg nieograniczony dla zadania:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszków na działkach nr ewid. 167, 213, 228, 236, 258 i 317 w ramach zadania ,,Odnowa centrum Mniszkowa.”) 2014-07-02
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
272/2/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu pn. "Patrząc w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-30
[P]Przetarg
ZP/271/5/2014
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy zamówienia - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.) 2014-07-07
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mniszków, położonej w miejsc. Zarzęcin 2014-07-07
[P]Przetarg
ZP/271/5/2014
Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej (dot. zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.) 2014-07-09
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1022