BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2533621
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/453/3/12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji nr 3/12 dot. budowy budynku usługowego przeznaczonego do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej drewna w miejscowości Małe Końskie 2012-04-24
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/453/3/12
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania postanowienia 3/12, dot. budowy budynku usługowego przeznaczonego do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej drewna w miejscowości Małe Końskie 2012-04-17
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 28, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 75 ust. 3, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, iż na wniosek firmy Blachy Pruszyński-Energia Sp. z o.o, ul. Rudzka 43, 95-030 Rzgów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, pn. ,,Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą – drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków”. 2012-04-10
[P]Przetarg
ZP/341/2/4/2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/2/12 Nazwa zadania: ,,Zakup energii elektrycznej” 2012-04-12
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/6220/453/3/12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku usługowego przeznaczonego do instalacji do impregnacji próżniowo - ciśnieniowej drewna", na działkach o numerach ewidencyjnych 60/2, 61/4, 61/5, 62/5, 64/3, 65/3 i 66/3 w miejscowości Małe Końskie, gmina Mniszków. 2012-03-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/3/2012
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. zaproszenia do złożenia oferty na usługi inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia") 2012-03-22
[P]Przetarg
ZP/341/2/2010
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012-03-16
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/122/2012
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/12 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w miejscowości Zarzęcin 2012-03-02
[P]Przetarg
ZP/341/1/4/2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. inwestycji pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2012-03-09
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2012-03-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/2012/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi inspektora nadzoru inwestorskiego (dot. inwestycji pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor kolonia") 2012-03-05
[OG]Ogłoszenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu technicznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zarzęcin 2012-02-23
[ZAW]Zawiadomienia
RB/6220/122/2012/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zarzęcin, gmina Mniszków" 2012-02-13
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/122/2012/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zarzęcin, gmina Mniszków". 2012-02-13
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/7198/12/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika na działce nr ew. 541 obrębu Mniszków 2012-02-13
[P]Przetarg
ZP/341/1/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia". 2012-02-07
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 2012-02-08
[OG]Ogłoszenia
Wyłożenie projektu kanalizacji sanitarnej w Zarzęcinie 2012-02-03
[ZAW]Zawiadomienia
RB/6220/7198/1/2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kurnika w miejscowości Mniszków na działce nr 541". 2011-12-30
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2011-12-15
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.zadania inwestycyjnego pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-12-02
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2011-12-01
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Odpowiedzi na pytania cz.IV dot. przetargu na zadanie pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-28
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - 2, w związku ze zmianą nr 3 SIWZ , na wykonanie zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-28
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, w związku ze zmianą nr 2 SIWZ, na wykonanie zadania pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-21
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Odpowiedzi na pytania cz.III do zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia". 2011-11-18
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Zmiana nr 1 SIWZ dla zadania pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-17
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Odpowiedzi na pytania cz.II do zadania pn" Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-16
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
Odpowiedzi na pytania cz.I dot. przetargu na zadanie" Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-14
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, w miejscowości Bukowiec nad Pilicą. 2011-11-09
[P]Przetarg
ZP/341/6/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wykonanie zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Jawor Kolonia" 2011-11-03
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach konsultacji projektu rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku 2011-11-04
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2010/2011 2011-10-28
[OG]Ogłoszenia
Konsultacje do projektu rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku. 2011-10-27
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, nr KW 34657, w miejscowości Bukowiec nad Pilicą. 2011-08-24
[P]Przetarg
ZP/341/2/5/11
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2011-08-02
[P]Przetarg
ZP/341/5/1/11
Wyjaśnienia do przetargu nieograniczonego na: "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.466.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mniszków i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań." 2011-07-26
[P]Przetarg
ZP/341/5/11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.466.800,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mniszków i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.” 2011-07-22
[ZARZ]Zarządzenie
49/2011
Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Mniszków z dnia 04.07. 2011 roku. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży. 2011-07-04
[P]Przetarg
ZP/341/4/2011
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi specjalistycznego transportu drogowego osób. 2011-07-06
[OG]Ogłoszenia
Koncepcja Budynku Domu Ludowego i Budynku OSP w Zarzęcinie 2011-06-22
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. 2011-06-21
[P]Przetarg
ZP/341/4/2011
Zmiana załącznika SIWZ - wg wzoru nr 5 (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawców/y usługi specjalistycznego transportu drogowego osób.) 2011-06-16
[P]Przetarg
ZP/341/4/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi specjalistycznego transportu drogowego osób.(dot. dowożenia i odwożenia dzieci do szkół podstawowych i do gimnazjum) 2011-06-07
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy Mniszków (27.05.2011) 2011-05-17
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy (Obręb Bukowiec) 2011-04-04
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Mniszków (30 marca 2011 r.) 2011-03-17
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku 2011-03-03
[ZARZ]Zarządzenie
35/2011
Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 2011-02-28
[ZARZ]Zarządzenie
34/2011
Zarządzenie Nr 34/2011 Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat. 2011-02-28
[OG]Ogłoszenia
Terminy zebrań wiejskich dot. wyborów sołtysów 2011-02-01
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego sosnowego i brzozowego pozyskanego w związku z rozbudową drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 1501E – miejscowość Syski. 2011-02-17
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/7624/1003/2/2011
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu ceramicznego o halę magazynową surowców i produkcji granulatu na działkach numer ew. 327/4 i 327/11 w miejscowości Mniszków, ul. Powstańców Wlkp. 14." 2011-02-11
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy Mniszków (18 lutego 2011 roku) 2011-02-04
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy (Obręb Prucheńsko Duże, działka nr 263, KW 24728). 2011-02-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/2011
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty 2011-01-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/1/2011
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy usługi inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu "Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2011-01-26
[OB]Obwieszczenia
7331/61/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2011-01-18
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/11/2011
ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO (dotyczy zadania pn."budowa domu ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków) 2011-01-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP341/1/11/2011
ZMIANA NR 1 OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO (dotyczy zadania pn:"budowa domu ludowego w Prucheńsku Dużym") 2011-01-21
[ZARZ]Zarządzenie
1/2011
Zarządzenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat. 2011-01-07
[P]Przetarg
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2010-12-31
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/2/2011
OGŁOSZENIE NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO przy zadaniu pn."Budowa Domu Ludowego w miejsc. Jawor Kolonia" 2011-01-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/1/2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO przy zadaniu pn."Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2011-01-10
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-12-09
[OG]Ogłoszenia
Konsultacje do projektu ,,Rocznego Programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku” 2010-12-10
[P]Przetarg
ZP/341/14/2010
Przetarg nieograniczony na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2010-12-03
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na I Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-11-26
[P]Przetarg
ZP/341/12/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania znak: ZP 341/12/10 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: " Budowa Domu Ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków" 2010-10-28
[P]Przetarg
ZP/341/11/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.postępowania znak: ZP 341/11/10 o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym". 2010-10-28
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mniszków w roku szkolnym 2009/2010 2010-10-21
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na XLVI Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-10-14
[P]Przetarg
ZP/341/3/11/2010
Odpowiedzi na zapytania -część II dotyczy zadania pn."Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2010-10-11
[P]Przetarg
ZP/341/13/3/10
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/13/10 Nazwa zadania: ,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Mniszków” 2010-10-07
[P]Przetarg
ZP/341/3/12/2010
Pytania i odpowiedzi cz.II dotyczy: przetargu nieograniczonego pn."Budowa Domu Ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków" 2010-10-07
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/4518/3/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z drogą dojazdową w miejscowości Stok, gmina Mniszków. 2010-10-05
[P]Przetarg
ZP/341/2/11/2010
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2010-10-07
[P]Przetarg
ZP/341/2/12/2010
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Budowa domu ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków" 2010-10-07
[OG]Ogłoszenia
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/12/23/34/4556
test 2010-10-05
[P]Przetarg
ZP/341/1/12/
Pytania i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego pn."Budowa Domu Ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków" 2010-09-29
[P]Przetarg
ZP/341/1/11/
Pytania i odpowiedzi dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa Domu Ludowego w Prucheńsku Dużym" 2010-09-29
[OG]Ogłoszenia
Informacja o ogłoszenia aktu normatywnego/innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym 2010-08-11
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/4518/3/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z drogą dojazdową w miejscowości Stok, gmina Mniszków. 2010-09-20
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/5200/4/10
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Mniszków 2010-09-08
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/5200/4/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Mniszków''. 2010-08-16
[P]Przetarg
ZP/341/12/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę domu ludowego w miejsc. Jawor Kolonia gm. Mniszków 2010-09-16
[P]Przetarg
ZP/341/11/2010
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę domu ludowego w Prucheńsku Dużym 2010-09-16
[OG]Ogłoszenia
PSR/2010
Ogłoszenie Wojewódzkiego Biura Spisowego w Łodzi 2010-09-15
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/7624/5200/4/2010
Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Mniszków. 2010-09-03
[P]Przetarg
ZP/341/13/10/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Mniszków” 2010-09-14
[OG]Ogłoszenia
Plan Odnowy Miejscowości Mniszków na lata 2010 -2019 2010-08-24
[P]Przetarg
ZP/341/10/2/10
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/10/10 Nazwa zadania: ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . 2010-08-19
[P]Przetarg
ZP/341/10/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) na ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . 2010-08-06
[OB]Obwieszczenia
RB.1MS/7624/3233/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjno - magazynowego w miejscowości Owczary", na działce nr 62, obrębu Owczary. 2010-07-16
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowiska dyrektorów szkół 2010-07-09
[OG]Ogłoszenia
Informacja Wójta Gminy Mniszków o sposobie postępowania w przypadku szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta w uprawach i płodach rolnych 2010-07-05
[P]Przetarg
ZP/341/9/1/10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 2010-07-09
[P]Przetarg
zp/341/6/4/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2010-06-24
[P]Przetarg
ZP/341/8/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.zadania pn.:"Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Błogie Szlacheckie-odcinek : w kierunku cmentarza 2010-06-25
[P]Przetarg
ZP/341/7/2010
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.zadania pn."Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku PTA-KTA we wsi Zarzęcin" 2010-06-25
[P]Przetarg
ZP/341/9/2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.900.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Mniszków” 2010-06-25
[P]Przetarg
ZP/341/1/7/2010
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku PTA-KTA we wsi Zarzęcin" 2010-06-16
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
2010
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty Dot.zamówienia na na wykonanie 2 tablic pamiątkowych na remizach OSP Mniszków i OSP Błogie oraz wykonanie 306 plakietek informacyjnych samoprzylepnych. 2010-06-08
[P]Przetarg
ZP/341/6/2/2010
Pytania i odpowiedzi na pytania -Cz. II dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.”Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, Stok”. 2010-06-08
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 2010-06-04
[P]Przetarg
ZP/341/6/1/2010
Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, Stok" 2010-06-02
[P]Przetarg
ZP/341/7/2010
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH NA ODCINKU PTA-KTA WE WSI ZARZĘCIN 2010-05-31
[P]Przetarg
ZP/341/8/2010
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI BŁOGIE SZLACHECKIE - odcinek : w kierunku Cmentarza 2010-05-31
[P]Przetarg
ZP/341/6/10/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) na: „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, Stok” 2010-05-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 2010-05-18
[OG]Ogłoszenia
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Mniszków w miejscowościach Mikułowice i Stok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-05-17
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mniszków 2010-03-24
[P]Przetarg
ZP/341/2/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy ZP 341/02/10 - nazwa zadania: "Dostawa 2 szt. nowych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Mniszkowie i OSP w Błogiem". 2010-03-26
[P]Przetarg
ZP/341/1/11/10
Sprostowanie 2010-03-26
[P]Przetarg
ZP/341/1/10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia 2010-03-19
[P]Przetarg
ZP/341/1/10/10
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia” 2010-03-19
[ZARZ]Zarządzenie
6/10/
Zarządzenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 7 miesięcy. 2010-03-16
[P]Przetarg
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 20 szt. drzew „ na pniu” gatunku dąb, klon i lipa, rosnących na działce nr ewidencyjny 404 obrębu Stok 2010-03-15
[P]Przetarg
ZP/341/5/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia. 2010-03-11
[ZARZ]Zarządzenie
4/10/
Zarządzenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 2010-03-10
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków 2010-03-09
[P]Przetarg
ZP/341/4/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja inwestycji, polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku agronomówki na budynek przedszkola publicznego w Mniszkowie 2010-03-08
[P]Przetarg
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości rolno-leśnej niezabudowanej, obejmującej działkę nr ew. 254 o pow. 2,44ha obrębu Syski 2010-03-01
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o szkoleniu chemizacyjnym 2010-03-05
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-02-23
[P]Przetarg
ZP/341/5/10/
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w branżach: wodno – kanalizacyjnej i elektroinstalacyjnej. 2010-03-02
First page
4
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1026
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »