BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2533688
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mniszków, położonej w miejsc. Mikułowice. 2015-05-05
[ZARZ]Zarządzenie
40/2015/
Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczącej operacji "Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2015-03-30
[P]Przetarg
ZP/271/3/2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów - granica gminy) 2015-04-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Dostawa, instalacja i aktualizacja Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Gminy w Mniszkowie" 2015-04-28
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.D.2.WO.15/
Informacja o wyborze dostawcy kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 w ilości do 500 ton służącego bieżącym naprawom dróg gminnych. 2015-04-24
[ZARZ]Zarządzenie
43/2015/
Zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mniszków w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-20
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym, Szkoły Podstawowej w Stoku, Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie 2015-04-16
[P]Przetarg
ZP/271/2/2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia pn.:"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków") 2015-04-16
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2627.3.2015/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zakładu Ceramiki Budowlanej "OWCZARY" R.E.R. Stępień Sp. J., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie infrastruktury zakładu 2015-04-15
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220/2621/2/2015/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynu butli z gazem płynnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew.: 187, 188, obrębu Mniszków, gm. Mniszków 2015-04-09
[ZARZ]Zarządzenie
41/2015/
Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Mniszków z dn. 2 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat 2015-04-02
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku 2015-03-25
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH 2015-03-27
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie złącza kablowego, wymianę istniejącego słupa SN na nowy na terenie działek nr ewid. 38/2, 37/3, 36/3, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 44, 45 i 46 położonych w miejscowości Owczary, w gminie Mniszków. 2015-03-03
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania na wniosek Zakładu Ceramiki Budowlanej Owczary w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycji, polegającej na przebudowie odcinka wodociągowej sieci rozdzielczej oraz budowie sieci hydrantowej zakładowej w Owczarach 2015-03-02
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Syski 2015-02-27
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku 2015-03-02
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego)oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego. 2015-02-13
[P]Przetarg
ZP/271/1/5/2015
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:"Zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego świetlicy OSP w Stoku") 2015-02-20
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220/7846/1/SK/14/15/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 1/15 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego brykietu i peletu opałowego w miejscowości Małe Końskie. 2015-02-13
[P]Przetarg
ZP/271/1/3/2015
Pytania i Odpowiedzi cz.2 ( dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup i Dostawa wyposażenia dodatkowego świetlicy OSP w Stoku") 2015-02-13
[ZARZ]Zarządzenie
32/2015
Zarządzenie nr 32/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Prucheńsko Duże w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
31/2015
Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Prucheńsko Małe w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
30/2015
Zarządzenie nr 30/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Stoczki Duże w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
29/2015
Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Konstantynów w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
28/2015
Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Błogie Rządowe w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
27/2015
Zarządzenie nr 27/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Błogie Szlacheckie w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
26/2015
Zarządzenie nr 26/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Radonia w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
25/2015
Zarządzenie nr 25/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Nowe Błogie w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
24/2015
Zarządzenie nr 24/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Mniszków w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-10
[P]Przetarg
ZP/271/1/2/2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, ZMIANA NR 1 SIWZ ( dotyczy zadania pn." Zakup i Dostawa wyposażenia dodatkowego świetlicy OSP w Stoku") 2015-02-12
[P]Przetarg
ZP/271/1/1/2015
Pytania i Odpowiedzi zgłoszone do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Zakup i Dostawa wyposażenia dodatkowego świetlicy OSP w Stoku" 2015-02-12
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 5/2015
Zarządzenie Nr 5 /2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności (zwrotu wydatków) z tytułu udostępniania lokali w Domach Ludowych oraz w Świetlicach stanowiących mienie komunalne Gminy Mniszków 2015-01-29
[P]Przetarg
ZP/271/1/2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot.przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego świetlicy OSP w Stoku") 2015-02-06
[ZARZ]Zarządzenie
23/2015
Zarządzenie nr 23/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Bukowiec nad Pilicą w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-05
[ZARZ]Zarządzenie
22/2015
Zarządzenie nr 22/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Stoczki Małe w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-05
[ZARZ]Zarządzenie
21/2015
Zarządzenie nr 21/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Duży Potok w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-05
[ZARZ]Zarządzenie
20/2015
Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Mikułowice w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-05
[ZARZ]Zarządzenie
19/2015
Zarządzenie nr 19/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Stok w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-05
[ZARZ]Zarządzenie
18/2015
Zarządzenie nr 18/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Jawor - Kolonia w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-05
[ZARZ]Zarządzenie
17/2015
Zarządzenie nr 17/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Zarzęcin w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-05
[ZARZ]Zarządzenie
16/2015
Zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Małe Końskie w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-05
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.D.1.WO.15/
Informacja o wyborze dostawcy kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 w ilości 450 – 500 ton do bieżących napraw dróg Gminy Mniszków 2015-01-30
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie złącza kablowego, wymianie istniejącego słupa SN na nowy na terenie działek nr ewid. 38/2, 37/3, 36/3, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 44, 45 i 46 położonych w miejscowości Owczary, w gminie Mniszków 2015-02-04
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka wodociągowej sieci rozdzielczej Ø110 oraz budowie sieci hydrantowej zakładowej w Owczarach na działkach nr ewid.: 33, 34, 35, 36/3, 37/3, 37/2, 37/1, 38/1, 38/2, 39/2, obręb Owczary, położonych w gminie Mniszków. 2015-02-03
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o podjęciu przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwały Nr IV/42/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi 2015-01-27
[ZARZ]Zarządzenie
15/2015
Zarządzenie nr 15/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Świeciechów w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
14/2015
Zarządzenie nr 14/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Olimpiów w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
13/2015
Zarządzenie nr 13/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Strzelce w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
12/2015
Zarządzenie nr 12/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Owczary w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie nr 11/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Grabowa w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
10/2015
Zarządzenie nr 10/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Zajączków w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
9/2015
Zarządzenie nr 9/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Jawor w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
8/2015
Zarządzenie nr 8/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Marianka w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
7/2015
Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Syski w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-01-30
[ZARZ]Zarządzenie
6/2015
Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Obarzanków w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-01-30
[ZARZ]Zarządzenie
3/2015
Zarządzenie nr 3/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Julianów w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-01-27
[ZARZ]Zarządzenie
2/2015
Zarządzenie nr 2/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Góry Trzebiatowskie w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-01-27
[OB]Obwieszczenia
2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach Nr ewid.: 21/5, 21/6, 44 i 51/1,Obr. Owczary, gmina Mniszków do budynku mieszkalnego na działce Nr ewid.: 51/1. 2015-01-22
[OB]Obwieszczenia
2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach Nr ewid.:21/6, 44, 49/1 i 49/3, Obr. Owczary do budynku mieszkalnego w miejscowości Owczary, gm. Mniszków, na działce Nr ewid.: 49/1 . 2015-01-21
[ZARZ]Zarządzenie
1/2015
Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 stycznia 2015 r. w spr. zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy w Mniszkowie 2015-01-02
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej podziemnej Nn 0,4kV w miejscowości Strzelce i Stoczki. 2015-01-20
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15kV w miejscowości Małe Końskie. 2015-01-19
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.S.WO.14/
Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na usuwaniu zimowej śliskości jezdni poprzez posypywanie piaskarką nawierzchni dróg gminnych mieszanką piaskowo- solną na terenie Gminy Mniszków 2015-01-09
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Informacja o wyborze dostawcy węgla kamiennego typu „ekogroszek” do szkół z terenu gminy Mniszków w okresie od 8 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 2015-01-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla obszaru Gminy Mniszków, który nie posiada planu miejscowego (łącznie z analizą) oraz opracowaniu projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze Gminy Mniszków, który nie posiada planu miejscowego (łącznie z analizą) 2014-12-30
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej podziemnej Nn 0,4 kV w miejscowości Strzelce i Stoczki. 2015-01-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.OŚ.WO.14/
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mniszków 2014-12-23
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.1.WO.14/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Mniszków 2014-12-15
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15kV w miejscowości Małe Końskie. 2014-12-24
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Mniszków - 29 grudnia 2014 r., godz. 10:00 2014-12-22
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/2/7533/2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek "Premium Agro Sp. z o. o", w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Syski. 2014-12-17
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu udostępniania domów ludowych w Dużym Potoku, Zarzęcinie oraz świetlic w Stoku i Małych Końskich 2014-09-15
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 65/2011 Wójta Gminy Mniszków w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność gminy Mniszków na jednorazowe imprezy okolicznościowe oraz zebrania 2011-12-02
[P]Przetarg
ZP/271/11/2014
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. zamówienia znak: ZP.271.11.2014.AP pn." Zakup Energii Elektrycznej") 2014-12-17
[P]Przetarg
ZP/271/11/2014
Wyjaśnienie Nr 2 do SIWZ ( dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn."Zakup Energii Elektrycznej") 2014-12-12
[P]Przetarg
ZP/271/11/2014
Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ ( dotyczy postępowania ZP.271.11.2014.AP w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup Energii Elektrycznej") 2014-12-10
[P]Przetarg
ZP/271/11/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy pn. "Zakup Energii Elektrycznej" dla potrzeb Gminy Mniszków w okresie 01.01.2015-31.12.2016) 2014-12-08
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MG.27/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20 listopada 2014 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-11-20
[ZAW]Zawiadomienia
RB/6220/1/7161/2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowa budynku produkcyjnego brykietu i peletu opałowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Małe Końskie 2014-11-14
[OG]Ogłoszenia
Protokół z wyborów do Rady Gminy Mniszków sporządzony dnia 2014-11-18 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Mniszkowie oraz zestawienie wyników głosowania 2014-11-18
[OG]Ogłoszenia
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Mniszków sporządzony dnia 2014-11-18 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Mniszkowie 2014-11-18
[OG]Ogłoszenia
2014
INFORMACJA o godzinach rozpoczęcia pracy w dniu głosowania Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych w Gminie Mniszków do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-12
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej niskiego napięcia do budynku mieszkalnego w miejscowości Owczary 2014-11-06
[P]Przetarg
ZP/271/10/2014
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy zadania pn. „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”). 2014-11-04
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej w miejscowości Owczary 2014-11-03
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wyłożeniu w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, w dniach od 03.11.2014 r. do 25.11.2014 r., do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjnych w miejscowości Owczary, gm. Mniszków, na gruntach obrębu Owczary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-10-28
[OG]Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Mniszków w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23
[OG]Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Mniszków w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-23
[OG]Ogłoszenia
UCHWAŁA Nr 5/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MNISZKOWIE z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Mniszków w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r. 2014-10-23
[P]Przetarg
ZP/271/10/2014
Pytania i odpowiedzi cz.2, Zmiana nr 2 SIWZ ( dotyczy zadania pn. „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”). 2014-10-24
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 21 października 2014 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Mniszkowie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-21
[OG]Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW z dnia 14 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla potrzeb głosowania korespondencyjnego. 2014-10-14
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Mniszków w okręgu wyborczym nr 3 2014-10-14
[OG]Ogłoszenia
KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 21 października 2014 r. o terminie losowania publicznego kandydatów do składu: - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Mniszkowie - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzelcach - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Błogiem Rządowym - Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Bukowcu nad Pilicą 2014-10-21
[P]Przetarg
ZP/271/10/2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana nr 1 SIWZ ( dotyczy zadania pn. „Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków”). 2014-10-20
[OG]Ogłoszenia
Informacja WYBORCZA. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 17 października 2014r. do godz. 15:30. 2014-10-16
[P]Przetarg
ZP/271/10/2014
Odpowiedź na pytanie (dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków'', 2014-10-16
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 8 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Mniszkowie wzywa pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu nr 3 (obejmującym miejscowości Jawor - Kolonia i Jawor) 2014-10-08
[P]Przetarg
ZP/271/10/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.,,Ochrona wód powierzchniowych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Mniszków.'' 2014-10-07
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Błogie Szlacheckie 2014-10-06
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej w miejscowości Owczary 2014-10-06
[OG]Ogłoszenia
Informacja na temat Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie 2014-09-24
[P]Przetarg
ZP/271/9/4/2014
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. zadania: Zakup i Dostawa wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Mniszków w ramach projektu pt.:Przedszkolaki-przyszłość gminy Mniszków, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 2014-09-29
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Mniszków, położonych w miejsc. Zarzęcin 2014-09-18
[P]Przetarg
ZP/271/9/2014
PYTANIA I WYJAŚNIENIA cz.I(dot. zadania pn:"Zakup i dostawa wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Mniszków w ramach projektu pt:Przedszkolaki-przyszłość gminy Mniszków, dofinansowanego z Programu Operacyjunego Kapitał Ludzki) 2014-09-17
[P]Przetarg
ZP/271/9/2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ( dot.zadania pn:Zakup i Dostawa wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Mniszków w ramach projektu pt.”Przedszkolaki – przyszłość gminy Mniszków”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 2014-09-12
[OG]Ogłoszenia
Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku. 2014-09-12
[P]Przetarg
ZP/271/9/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: Zakup i dostawa wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Mniszków w ramach projektu pt.: Przedszkolaki-przyszłość gminy Mniszków) 2014-09-11
[P]Przetarg
ZP/271/8/2014
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ( dot. zadania pn: zakup i dostawa wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Mniszków w ramach projektu pt:"Przedszkolaki-przyszłość gminy Mniszków", dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) 2014-09-10
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW z dnia 01 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej 2014-09-01
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków obejmującego obszar położony w obrębach geodezyjnych Syski i Holendry wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-09-04
[P]Przetarg
ZP/271/8/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zakupu i dostawy wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Mniszków) 2014-08-22
[P]Przetarg
ZP/271/7/2014
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę wyposażenia do 3 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w Gminie Mniszków) 2014-08-21
[OB]Obwieszczenia
2014
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-08-11
[OB]Obwieszczenia
2014
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowej infrastruktury gazowej – gazociągu średniego ciśnienia PE DN 125mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 500kPa z przyłączem gazu DN25 w miejscowości Mniszków, gm. Mniszków, na działkach oznaczonych Nr Nr ewid.: 122, 167, 381 i 486 2014-08-18
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej eNN 0,4kV w miejscowości Mniszków 2014-08-14
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MG.17/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 lipca 2014 roku w spr. administracyjnej zainicjowanej wnioskiem pełnomocnika Inwestora tj. GDDKiA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-07-30
[P]Przetarg
ZP/271/7/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy (przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania: zakup i dostawa wyposażenia dla 3 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w Gminie Mniszków w ramach projektu pt:Przedszkolaki-przyszłość gminy Mniszków, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z programu operacyjnego Kapitał Ludzki). 2014-07-29
[P]Przetarg
ZP/271/7/2014
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszków na działkach nr ewid. 167, 213, 228, 236, 258 i 317 w ramach zadania ,,Odnowa centrum Mniszkowa.”) 2014-07-29
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Jawor 2014-07-24
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Góry Trzebiatowskie 2014-07-24
[ZARZ]Zarządzenie
22/
Zarządzenie Nr 22 Wójta Gminy Mniszków z dnia 18.07.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży 2014-07-18
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Owczary. 2014-07-17
[P]Przetarg
ZP/271/7/2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Zmiana nr 1 SIWZ ( dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszków na działkach nr ewid. 167, 213, 228, 236, 258 i 317 w ramach zadania ,,Odnowa centrum Mniszkowa.”). 2014-07-10
[P]Przetarg
ZP/271/5/2014
Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 w części 3 pn. TRASA 3: Dowożenie i odwożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Stoku i do Gimnazjum w Mniszkowie). 2014-07-10
[P]Przetarg
ZP/271/5/2014
Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej (dot. zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.) 2014-07-09
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Mniszków, położonej w miejsc. Zarzęcin 2014-07-07
[P]Przetarg
ZP/271/5/2014
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy zamówienia - Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.) 2014-07-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
272/2/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu pn. "Patrząc w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-30
[P]Przetarg
ZP/271/7/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane (przetarg nieograniczony dla zadania:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszków na działkach nr ewid. 167, 213, 228, 236, 258 i 317 w ramach zadania ,,Odnowa centrum Mniszkowa.”) 2014-07-02
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Jawor. 2014-06-26
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Góry Trzebiatowskie. 2014-06-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/1/271/2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn. ,,Patrząc w przyszłość'' 2014-06-24
[P]Przetarg
ZP/271/6/2014
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE)o wyborze najkorzystniejszej oferty (dotyczy zamówienia :"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków") 2014-06-24
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
272/2/2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Pełnienie funkcji Asystenta koordynatora projektu pn. „Patrząc w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-20
[P]Przetarg
ZP/271/6/2014
Zapytania i Wyjaśnienia SIWZ część I ( dotyczy zamówienia na usługi na zadanie:"Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie Gminy Mniszków") 2014-06-13
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Owczary. 2014-06-11
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu projektu harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym środkowej Wisły 2014-05-30
[P]Przetarg
ZP/271/6/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na usługi na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków 2014-06-10
[P]Przetarg
ZP/271/5/2014
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi(dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016.) 2014-06-10
[P]Przetarg
ZP/271/4/2014
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków") 2014-06-09
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/2014
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi Pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn ,,Patrząc w przyszłość'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-06-06
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MG.12/4200/3/2013
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 28 maja 2014 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2014-05-28
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej w miejscowości Duży Potok. 2014-05-26
[P]Przetarg
ZP/271/4/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -usługi (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Mniszków) 2014-05-23
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 2014-05-07
[P]Przetarg
ZP/271/2/2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. zadania pn. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich) 2014-04-29
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku 2014-04-25
[P]Przetarg
ZP/271/3/10/2014
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy zadania pn.:"Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie" 2014-04-28
[P]Przetarg
ZP/271/1/2014
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. zadania pn. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku) 2014-04-18
[P]Przetarg
ZP/271/3/1/2014
WYJAŚNIENIA treści SIWZ cz.1 (dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Odnowa Centrum Mniszkowa poprzez przebudowę chodników ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie) 2014-04-11
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej 2014-04-09
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 1 kwietnia 2014 roku w spr. wyjaśnienia i uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego z zakresu oddziaływania akustycznego. 2014-04-01
[P]Przetarg
ZP/271/2/2014
Odpowiedź na pytanie (dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich, znak ZP.271.2.MS.2014) 2014-04-04
[P]Przetarg
ZP/341/1/2014
SPROSTOWANIE zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. zadania pn.: "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie") 2014-04-04
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku 2014-04-02
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Radonia 2014-04-02
[P]Przetarg
ZP/341/1/14/2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. budowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie) 2014-04-02
[P]Przetarg
ZP/271/3/2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane (przetarg nieograniczony dla zadania:"ODNOWA CENTRUM MNISZKOWA poprzez przebudowę chodników ulic osiedlowych oraz zjazdów w Mniszkowie") 2014-04-01
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarzęcin, gm. Mniszków, na działkach oznaczonych Nr ewid.: 71 i 189/22. 2014-03-31
[P]Przetarg
ZP/271/2/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. ,,Remont i termomodernizacja budynku świetlicy w Małych Końskich'' 2014-03-21
[P]Przetarg
ZP/271/1/2014
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. ,, Remont i termomodernizacja budynku świetlicy OSP w Stoku" 2014-03-19
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12.03.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. 2014-03-17
[ZARZ]Zarządzenie
5/
Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12.03. 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży. 2014-03-17
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, w Bukowcu nad Pilicą 2014-03-11
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Radonia 2014-03-10
[OG]Ogłoszenia
Informujemy, iż w dniu 28.02.2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania pn: "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie" 2014-02-28
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zarzęcin 2014-02-25
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu liniowej infrastruktury elektroenergetycznej... w miejscowości Syski 2014-02-24
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na zadanie: Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT). 2013-12-18
[WN]Wyniki naboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 2013-12-06
[WN]Wyniki naboru
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU, Nazwa stanowiska pracy: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi 2013-12-06
[P]Przetarg
ZP/341/14/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy zadania : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu "Patrząc w przyszłość") 2013-12-09
[P]Przetarg
ZP/341/12/5/2013
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w części I (Dostawa sprzętu elektronicznego) zamówienia ( dot. zadania pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość"). 2013-12-03
[P]Przetarg
ZP/341/14/2013
ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA cz.1 ( dotyczy zadania : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu-Patrząc w Przyszłość" 2013-12-02
[P]Przetarg
ZP/341/14/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, Zmiana nr 1 SIWZ ( dotyczy zadania: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość" 2013-12-02
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie PODINSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 2013-11-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2013-11-27
[OG]Ogłoszenia
Informujemy mieszkańców Gminy Mniszków, że woda z sieci wodociągowej „Zajączków” jest wolna od bakterii coli i nadaje się do spożycia. 2013-11-27
[P]Przetarg
ZP/341/14/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-dostawy ( dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn." Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu "Patrząc w przyszłość") 2013-11-20
[P]Przetarg
ZP/341/8/25/2013
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu części (zadanie nr 7) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie " Patrząc w przyszłość". 2013-11-15
[P]Przetarg
ZP/341/13/3/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy sprawy ZP.341.13...2013.AP na zadanie pn.:ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ WYPOSAŻENIA DO EKOPRACOWNI DLA TRZECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM W MNISZKOWIE w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.” Moja wymarzona ekopracownia” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi . 2013-11-14
[P]Przetarg
ZP/341/12/4/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I (Dostawa sprzętu elektronicznego) postępowania na realizacje zadania pn.: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość" 2013-11-13
[P]Przetarg
ZP/341/12/3/2013
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu w części II ( Dostawa pomocy dydaktycznych) postępowania na realizacje zadania pn.: "Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla trzech szkół podstawowych oraz gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu " Patrząc w przyszłość" 2013-11-13
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds.obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2013-11-08
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2013-11-08
[P]Przetarg
ZP/341/13/2013
ZMIANA Nr 1 SIWZ znak: ZP.341.13.2013.AP 2013-10-28
[P]Przetarg
ZP/341/13/2013
Wyjaśnienie cz.1 SIWZ znak: ZP.341.13.2013.AP 2013-10-28
[P]Przetarg
ZP/341/8/23/2013
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania pn.: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość") 2013-10-28
[P]Przetarg
ZP/341/13/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ( dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia do EKOPRACOWNI do trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn." Moja wymarzona ekopracownia), organizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. 2013-10-24
[P]Przetarg
ZP/341/12/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ( dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego oraz pomocy dydaktycznych dla trzech szkół podstawowych oraz Gimnazjum w Mniszkowie w ramach projektu "Patrząc w przyszłość"). 2013-10-24
[P]Przetarg
ZP/341/10/7/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy zadania pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-22
[OG]Ogłoszenia
Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - mapa 2013-10-18
[P]Przetarg
ZP/341/9/4/2013
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: BUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI ZARZĘCIN) 2013-10-18
[P]Przetarg
ZP/341/11/2013
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA( dot.przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych wraz ze sprzętem elektronicznym w projekcie " Patrząc w przyszłość". 2013-10-18
[P]Przetarg
ZP/341/8/22/2013
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia ozn. jako zadanie nr 9 (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego) 2013-10-11
[P]Przetarg
ZP/341/10/3/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, zmiana nr 2 SIWZ ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/9/2/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,zmiana nr 2 SIWZ (dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/10/3/2013
CZ.II ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ( dot. przetargu na zadanie pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
SPROSTOWANIE odpowiedzi na pytanie nr 6 ( dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn: "Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-10
[P]Przetarg
ZP/341/10/2/2013
CZ.I ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ (dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok) 2013-10-09
[P]Przetarg
ZP/341/10/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i zmianie nr 1 SIWZ ( dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:"Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-10-08
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU i zmianie nr 1 SIWZ (dot.przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-08
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
Cz.III ZAPYTAŃ I WYJAŚNIEŃ ( dotyczy przetargu nieograniczonego pn:"Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin) 2013-10-08
[P]Przetarg
ZP/341/11/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy/ów zadania pn: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wraz ze sprzętem elektronicznym w projekcie "Patrząc w przyszłość", dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2013-10-08
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
Cz.2 ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ( dot. przetargu nieograniczonego pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-07
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ( dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-10-04
[P]Przetarg
ZP/341/8/20/2013
SPROSTOWANIE zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. zadania nr 9 w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawców usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie " Patrząc w przyszłość" dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej) 2013-10-03
[P]Przetarg
ZP/341/10/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane ( dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn."Budowa Domu Ludowego we wsi Duży Potok") 2013-09-25
[P]Przetarg
ZP/341/9/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane ( przetarg nieograniczony na realizację zadania pn." Budowa Domu Ludowego we wsi Zarzęcin") 2013-09-24
[P]Przetarg
ZP/341/8/19/2013
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE ) o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 2013-09-23
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657 (Bukowiec nad Pilicą) 2013-09-13
[P]Przetarg
ZP/341/8/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w projekcie "Patrząc w przyszłość", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego) 2013-08-29
[P]Przetarg
ZP/341/7/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. kredytu w kwocie 415.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. "Poprawa aktywności fizycznej mieszkańców gminy Mniszków poprzez rozbudowę, przebudowę i termomodernizację budynku sali gimnastycznej w Mniszkowie" 2013-08-23
[P]Przetarg
ZP/341/7/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 415.000,00 zł.." 2013-08-23
[P]Przetarg
ZP/341/6/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Koordynatora i Asystenta koordynatora projektu "Patrząc w przyszłość" 2013-08-21
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków obejmującego obszar położony w obrębach geodezyjnych Syski i Holendry. 2013-08-16
[OB]Obwieszczenia
6220.3.MS.2013/3/
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji nr 3/13, znak RB.6220.3.MS.2013 z dnia 06.08.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mniszkowie.'' 2013-08-06
[OB]Obwieszczenia
6220.3.MS.2013/3/
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu postanowienia nr 3/13, znak RB. 6220.3.MS.2013 z dnia 05.08.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mniszkowie.'' 2013-08-05
[P]Przetarg
ZP/341/7/2013
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 415.000,00 ZŁ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE PN. „ POPRAWA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY MNISZKÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ I TERMOMODERNIZACJE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ W MNISZKOWIE” 2013-08-05
[OB]Obwieszczenia
6220.3190.2.MS.2013/2/
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji nr /13,znak RB.6220.3190.2.MS.2013 z dnia 30.07.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku produkcyjnego wytwórni wkładów do materacy i kołder wraz z infrastrukturą towarzyszącą'' 2013-07-30
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjnego wytwórni wkładów do materacy i kołder wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2013-07-29
[P]Przetarg
ZP/341/6/2013
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi i dostawy pod nazwą : „Pełnienie funkcji Koordynatora projektu (zadanie nr 1 ) oraz Asystenta koordynatora (zadanie nr 2) do realizacji projektu pn. „Patrząc w przyszłość” 2013-07-25
[P]Przetarg
ZP.AP/341/5/2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. "Modernizacja drogi gminnej Strzelce - Owczary w Gminie Mniszków odcinek PT1 - KT1 we wsi Strzelce" 2013-07-23
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi pn."Odbiór i zagospodarowanie stałych opadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków". 2013-06-27
[P]Przetarg
ZP/341/5/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dotyczy przetargu nieograniczonego znak:ZP.341.5.2013.AP na roboty budowlane pod nazwą: "Modernizacja drogi gminnej Strzelce - Owczary w Gminie Mniszków odcinek PT1-KT1 we wsi Strzelce". 2013-06-26
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE -cz.1 ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi pn."odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków") 2013-06-20
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi pn."odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków") 2013-06-19
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dotyczy przetargu nieograniczonego znak: ZP.341.4.2013.AP na wybór wykonawcy usługi pn."odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków" 2013-06-19
[P]Przetarg
ZP/341/4/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( postępowanie znak: ZP.341.4.2013.AP, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi : Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2013-06-14
[P]Przetarg
ZP/341/3/2013
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ( dot. przetargu nieograniczonego znak:ZP.341.3.2013.AP) 2013-06-13
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/6220/2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,,Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mniszkowie.'', inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ewid. 95 obrębu geodezyjnego Mniszków. 2013-06-07
[P]Przetarg
ZP/341/3/2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2013-06-04
[P]Przetarg
zp/341/2/4/2013
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (dot. przetargu nieograniczonego na realizacje zadania:" odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków") 2013-06-03
[ZAW]Zawiadomienia
Zawiadomienie 2013-05-28
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA -zmiana nr 2(dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.:"odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków") 2013-05-22
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
ZMIANA nr 3 SIWZ(dot. przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2013-05-22
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
Pytania i odpowiedzi na pytania -cz.I ( dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn."Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków" 2013-05-17
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (dot.postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2013-05-16
[OB]Obwieszczenia
O B W I E S Z C Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2013-05-14
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków". 2013-05-10
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
ZMIANA NR 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków" 2013-05-10
[P]Przetarg
ZP/341/2/2013
Ogłoszenie o zamówieniu pn." Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków" 2013-05-09
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/6220/2364/1/2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Mikułowice", inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ewid. 134, 136 i 144 obrębu geodezyjnego Mikułowice. 2013-04-18
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/2530/1/2013
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu decyzji nr 1/13, znak RB.6220.2530.1.MS.2013 z dnia 22.04.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny.'' na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary. 2013-04-23
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/2530/1/2013
Wójt Gminy Mniszków informuje o wydaniu postanowienia nr 1/13, znak RB.6220.2530.1.MS.2013 z dnia 22.04.2013 r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny." na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary. 2013-04-23
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, w Bukowcu nad Pilicą, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657. 2013-04-23
[ZAW]Zawiadomienia
RB.MS/6220/2530/1/2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny" na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary. 2013-04-18
[P]Przetarg
ZP/341/1/2013
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. przetargu nieograniczonego pn."Zakup Energii Elektrycznej" 2013-04-09
[P]Przetarg
ZP/341/1/2/2013
Treść zapytań wraz z odpowiedziami -część I (dotyczy: przetargu nieograniczonego na ZAUKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ). 2013-04-03
[P]Przetarg
ZP/341/1/1/2013
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dotyczy: przetargu nieograniczonego na ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ) 2013-04-03
[P]Przetarg
ZP/341/1/2013
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych na zadanie pn: 'ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ" 2013-03-25
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku 2013-03-08
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku 2013-02-13
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Mniszków, gmina Mniszków na gruntach obrębów Mniszków, Grabowa i Małe Końskie 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Mikułowice, gmina Mniszków na gruntach obrębów Mikułowice i Jawor 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjnych w miejscowości Owczary, gmina Mniszków na gruntach obrębu Owczary 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Jawor Kolonia, gmina Mniszków na gruntach obrębów Jawor Kolonia 2013-01-29
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-12-18
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/6821/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjnego – hala przerobu wstępnego gliny" na działce nr ew. 32 i 33 w miejscowości Owczary, gmina Mniszków. 2012-11-09
[P]Przetarg
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w Bukowcu nad Pilicą. 2012-10-25
[P]Przetarg
ZP/341/10/2012
ZAWIADOMIENIE (ogłoszenie) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy zamówienia publicznego znak: ZP341.10.2012 na dostawę nożyc oraz węży hydraulicznych) 2012-10-15
[OG]Ogłoszenia
Sprostowanie do Ogłoszenia Wójta Gminy Mniszków z dnia 10.09.2012 roku o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN-H9-21-41S nr rejestracyjny EOP F519 rok produkcji 2000 2012-10-03
[ZAW]Zawiadomienia
RB/7624/6821/4/2012
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjnego - hala przerobu wstępnego gliny w Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Owczarach 2012-09-26
[P]Przetarg
Zp/341/10/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ NOŻYC ORAZ WĘŻY HYDRAULICZNYCH (zaproszenie do złożenia oferty) 2012-09-25
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAWIADOMIENIE(OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy zamówienia publicznego znak: ZP.341.9.2012r na dostawę agregatu hydraulicznego) 2012-09-25
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/341/9/2012
OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ AGREGATU HYDRAULICZNEGO (zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu) 2012-09-13
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego AUTOSAN-H9-21-41S nr rejestracyjny EOP F519 rok produkcji 2000 2012-09-10
[P]Przetarg
RB/7320/4948/6251/2012
PRZEDSIĘBIORCY z terenu Gminy Mniszków (dotyczy spotkania z zarządem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.) 2012-09-06
[P]Przetarg
ZP/341/8/2012
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi ubezpieczenia Gminy Mniszków od odpowiedzialności cywilnej,mienia, sprzętu, szyb i przedmiotów szklanych, komunikacyjne, następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP na okres: od 01.09.2012 do 31.08.2015) 2012-08-27
[P]Przetarg
Zp/341/8/2012
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mniszków) 2012-08-17
[P]Przetarg
ZP/341/7/2/12
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/7/12 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań..” 2012-08-10
[P]Przetarg
ZP/341/8/12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy zamówienia na: UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY MNISZKÓW 2012-08-10
[P]Przetarg
ZP/341/7/12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2012-08-07
[P]Przetarg
ZP/341/7/1/12
Zmiana SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,, Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.” 2012-08-07
[P]Przetarg
ZP/341/6/2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014). 2012-08-01
[P]Przetarg
ZP/341/7/12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 534 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2012-07-30
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW 2012-07-31
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marianka i Radnonia 2012-07-24
[P]Przetarg
ZP/341/5/2012
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot.zadania: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA TRZECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w ramach projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Mniszków") 2012-07-24
[OG]Ogłoszenia
OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2012-07-19
[P]Przetarg
ZP/341/6/2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dotyczy postępowania na Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 2012-07-10
[P]Przetarg
ZP/341/6/1/2012
Zmiana Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w postępowaniu na ,, Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014" 2012-07-10
[P]Przetarg
ZP/341/6/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014. 2012-07-05
[P]Przetarg
ZP /341/5/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE pn:ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA TRZECH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Mniszków”. 2012-07-04
[P]Przetarg
ZP/341/4/6/12
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą 2012-06-28
[P]Przetarg
ZP/341/4/6/12
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/4/12 Nazwa zadania: ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie ” 2012-06-21
[P]Przetarg
ZP/341/3/2012
ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy zadania pn." Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdzających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014") 2012-06-06
[P]Przetarg
ZP/341/4/4/12
Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie .” 2012-05-31
[P]Przetarg
ZP/341/4/12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie .” 2012-05-28
[P]Przetarg
ZP/341/4/3/12
Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie .” 2012-05-28
[OB]Obwieszczenia
RB.MS/6220/1152/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą - drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków" 2012-05-21
[P]Przetarg
ZP/341/3/2012
Zmiana nr 2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługę pn. "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014). 2012-05-22
[P]Przetarg
ZP/341/3/2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dot.przetargu nieograniczonego na usługę pod nazwą: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014) 2012-05-22
[P]Przetarg
ZP/341/4/1/12
Odpowiedź na zapytanie 2012-05-17
[P]Przetarg
ZP/341/4/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Mniszkowie. 2012-05-14
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, znajdujących się w miejscowości Bukowiec nad Pilicą. 2012-05-09
[OB]Obwieszczenia
RB/6220/1152/4/2012
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą - drogi, place montażowe, linie kablowe, stacja trafo, przyłączenie do krajowej sieci elektroenergetycznej na terenach rolnych w gminie Mniszków" 2012-05-08
[P]Przetarg
ZP/341/3/2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ( dot. przetargu nieograniczonego na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu GMINY MNISZKÓW do szkół podstawowych i do gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 ). 2012-05-09
First page
3
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1026
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »