BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2392960
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach.

Rodzaj dokumentu: [ZAW]Zawiadomienia
Dziedzina: Środowisko

Symbol:  RB.6220.6920.4.2016/
Data podpisania 2016-09-23
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2016-09-23
Podstawa prawna

art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

Treść dokumentu

Mniszków, dnia 23.09.2016 r.

RB.6220.6920.4.2016

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej KPA, stosownie do art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś

zawiadamiam, że

na wniosek Inwestora Zakładu Ceramiki Budowlanej „OWCZARY" R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach
na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 25, § 3 ust. 1 pkt 52 lit. a oraz § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia zostanie wydana przez Wójta Gminy Mniszków po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie w sprawie ustalenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mniszkowie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Mniszków przed wydaniem decyzji.

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie oraz miejscowości Owczary i Prucheńsko Duże, a także zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl.

 

/-/ Stanisław Kondaszewski

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Klaudyna Mierzwa
Klaudyna Mierzwa
Modyfikował(a): Klaudyna Mierzwa
Odpowiada za treść:

Stanisław Kondaszewski

Data publikacji: 26-09-2016
Data modyfikacji: 26-09-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ