BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2386730
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego – kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków”.

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Obwieszczenia

Symbol:  RB.6220.5763.5.2015/ 2016
Data podpisania 2016-04-28
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2016-04-28
Treść dokumentu

Mniszków, dnia 28.04.2016 r.

RB.6220.5763.5.2015/2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 33 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Wójt Gminy Mniszków zawiadamia

o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego - kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków".


Planowana inwestycja, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, ze zm.), kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w §2 ust. 1 pkt 51, tj. chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) i zostało zaliczone do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja przedsięwzięcia została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opocznie. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Mniszków.


W związku z powyższym, zainteresowani mogą zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa w godzinach 8.00 - 15.00.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Mniszków, Mikułowice, Świeciechów, Jawor i Jawor Kolonia.

 

Z up. Wójta Gminy Mniszków
Zastępca Wójta
/-/ Marcin Wujek

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Klaudyna Mierzwa
Klaudyna Mierzwa
Modyfikował(a): Klaudyna Mierzwa
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 29-04-2016
Data modyfikacji: 29-04-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ