BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2403253
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 117/3 w miejscowości Syski, gmina Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Obwieszczenia

Data podpisania 2016-03-15
Status dokumentu
Treść dokumentu

Mniszków, 15 marca 2016 r.

WÓJT GMINY MNISZKÓW

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 117/3 w miejscowości Syski, gmina Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Mniszków nr XI/58/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 117/3 w miejscowości Syski, gmina Mniszków, Wójt Gminy Mniszków zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 117/3 w miejscowości Syski, gmina Mniszków wraz z prognozą oddziaływaniana środowisko, w dniach od 22 marca do 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie o godz. 12.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mniszków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Mniszków, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mniszkow@mniszkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2016 r.

 

Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Mniszków.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Z up. Wójta Gminy
Marcin Wujek
Z-ca Wójta Gminy

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 15-03-2016
Data modyfikacji: 15-03-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ