BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2388854
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Syski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Obwieszczenia

Data podpisania 2016-03-01
Status dokumentu
Treść dokumentu

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), a także Uchwały Nr IV/14/15 Rady Gminy Mniszków z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Syski; zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Syski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 8 marca 2016 r. do 30 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, w godz. od 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie przedmiotowego miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. w siedzibie tutejszego Urzędu o godz. 10.30

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mniszkow@mniszkow.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi do planu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2016 r., a do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Mniszków.

Z up. Wójta Gminy
Marcin Wujek
Z-ca Wójta Gminy

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Klaudyna Mierzwa
Klaudyna Mierzwa
Modyfikował(a): Klaudyna Mierzwa
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 01-03-2016
Data modyfikacji: 01-03-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ