BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2403068
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mniszków z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku"

Rodzaj dokumentu: [OG]Ogłoszenia
Dziedzina: Ogłoszenia

Data podpisania 2015-11-16
Status dokumentu
Treść dokumentu

 

PROJEKT

 

 

UCHWAŁA NR ......

RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia ...........................

 

 

w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Mniszków z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku"

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015 r., poz. 1255, poz. 1339)

 

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny Program Współpracy Gminy Mniszków z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku", w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mniszków.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ...........

Rady Gminy Mniszków

z dnia ................................

 

 

 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MNISZKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2016 ROKU

 

Wstęp

Priorytetem władz Gminy Mniszków jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w ramach posiadanych zasobów i kompetencji, w sposób jak najbardziej skuteczny. Służy temu współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, poz. 1255, poz. 1339).

 

1. Zasady ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

1) programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Mniszków z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku;

2) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513);

3) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mniszków;

4) Radzie Gminy - rozumie się przez to Radę Gminy Mniszków;

5) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Mniszków;

6) władzach Gminy - rozumie się prze to Radę Gminy i Wójta;

7) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015 r., poz. 1255, poz. 1339);

8) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015 r., poz. 1255, poz. 1339).

 

2. Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2.1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy;

2) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć;

4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

3. Zakres i zasady współpracy.

§ 3.1. Program dotyczy współpracy Gminy z:

1) organizacjami pozarządowymi, tj. podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych i niedziałającymi w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy;

2) podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy, na rzecz jej mieszkańców.

3. Współpraca władz Gminy i organizacji pozarządowych odbywać się będzie na zasadach:

a) pomocniczości - samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej;

b) partnerstwa - współpracy równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu problemów;

c) suwerenności stron - szanując swoją autonomię Gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają sobie wzajemnych zadań;

d) efektywności - wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów przy realizacji zadań publicznych;

e) uczciwej konkurencji - równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań;

f) jawności - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania są jawne.

4. Władze Gminy i organizacje pozarządowe będą wzajemnie się informować o planowanych kierunkach działalności i współdziałać w celu zharmonizowania tych kierunków.

 

§ 4. Współpraca między władzami samorządowymi a organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, dotyczących:

1) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

4) rekreacji, turystyki i aktywnych form wypoczynku (przede wszystkim dzieci i młodzieży);

5) alternatywnych form edukacji, w tym edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem;

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

7) promocji i organizacji wolontariatu.

 

4. Priorytetowe zadania publiczne

§ 5. Na rok 2016 jako priorytetowe zostało określone zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej obejmujące:

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

b) prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży;

c) organizowanie zawodów sportowych i zajęć współzawodnictwa sportowego, głównie w dyscyplinie piłki nożnej;

d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadgminnym.

 

5. Formy współpracy

§ 6. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się poprzez:

a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 7. Dodatkową formą wsparcia dla organizacji pozarządowych, nie mająca charakteru finansowego, będzie w szczególności:

1) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

2) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy oraz komisjach Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał związanych tematycznie z profilem działalności organizacji;

3) publikowanie ważnych informacji dotyczących organizacji w Biuletynie Informacyjnym Gminy;

4. udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja gminy;

5) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje np. poprzez nieodpłatne udostępnienie lokalu, środków technicznych itp.;

6) działania na rzecz wznowienia sprawności funkcjonowania organizacji, w tym organizacja lub współudział np. w organizacji szkoleń, konsultacji, konferencji, forum wymiany doświadczeń;

7) promocja działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu;

8) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji i organów Gminy.

 

6. Okres realizacji programu

§ 8. Program współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

 

7. Sposób realizacji programu

§ 9. Program będzie realizowany w szczególności przez:

a) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

b) zlecanie zadań publicznych w oparciu o przeprowadzony otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie ich realizacji, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadania lub można je wykonać efektywniej w inny sposób.

c) zlecenie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie małych dotacji na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu.

d) udzielanie stałego wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez pracowników Urzędu Gminy Mniszków.

e) sprawowanie kontroli organizacji pozarządowej przez upoważnionego pracownika w zakresie prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych.

 

8. Wysokość środków przekazanych na realizację programu

§ 10.1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu w 2016 roku wynosi 60.000,00 złotych.

2. Wysokość środków może być zwiększona lub zmniejszona w budżecie gminy stosownie do możliwości finansowych Gminy.

 

9. Sposób oceny realizacji programu

§ 11.1. Częściowa ocena realizacji programu jest dokonywana w trakcie kontroli w sprawie prawidłowości wykonania zadania przez organizacje pozarządowe.

2. Ostateczna ocena programu na 2016 rok zostanie dokonana na posiedzeniu Rady Gminy, po przedłożeniu sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

 

10. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 12.1. Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku utworzony został na bazie projektu programu w następujący sposób:

- sierpień - pisemne zgłaszanie nowych zadań oraz form współpracy;

- wrzesień - weryfikacja zadań publicznych i form współpracy;

- wrzesień - opracowanie projektu programu współpracy;

- październik - przeprowadzenie konsultacji społecznych;

- listopad - przekazanie projektu programu współpracy do Rady Gminy;

- listopad - przyjęcie programu współpracy.

2. Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać w terminie do dnia 12 listopada 2015 roku osobiście w Urzędzie Gminy Mniszków, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W tym terminie nie głoszono żadnych uwag ani wniosków.

 

11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 13.1. Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego i reprezentant organizacji pozarządowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

2. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową;

b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

c) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;

d) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;

e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

f) uwzględnia wkład rzeczowy, osobowy, świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną zadeklarowaną w ofercie;

g) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych, które były realizowane w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na: tablicy ogłoszeń, BIP, stronie internetowej Gminy Mniszków.

 

 

12. Postanowienia końcowe

§ 14. Organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy mogą otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.

 

§ 15. Uzyskanie środków finansowych na realizację zadania gminy z tytułu dotacji wyklucza możliwość przyznania środków budżetowych na to zadanie z innego tytułu, zaplanowanych w budżecie Gminy.

 

§ 16. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji na realizację zadania Gminy nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

1) kosztów stałych działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

2) wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo-budowlane mających na celu zwiększenie majątku własnego organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Anna Pawlik

Data publikacji: 16-11-2015
Data modyfikacji: 16-11-2015
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ