BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2390526
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Rodzaj dokumentu: [OG]Ogłoszenia
Dziedzina: Ogłoszenia

Data podpisania 2015-03-02
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2015-03-02
Treść dokumentu

 

Wójt Gminy Mniszków

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie upowszechniania

kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

 

 

1. Rodzaj zadań:


a) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej;

b) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu;

c) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej;

d) treningi i sparingi drużyn piłkarskich;

e) uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci i młodzieży;

f) przejazdy zawodników na zawody ligowe, turnieje, imprezy sportowe, szkolenia;

g) prowadzenie rozgrywek ligowych zgodnie z obowiązującym terminarzem i obsługa sędziowska ww. imprez;

h) zakup sprzętu sportowego;

i) utrzymanie i pielęgnacja płyty boiska, oraz dbałość o czystość i estetykę wokół stadionu.

 

 

2. O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się:


- organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

 

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:


Na realizację w/w zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku przeznacza się kwotę 40.000 zł.

 

 

4. Oferta powinna zawierać:


a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;

 

 

Do oferty należy dołączyć:


- potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

-aktualny odpis z rejestru.

Oferta nie spełniająca wyżej wymienionych wymagań formalnych nie podlega rozpatrzeniu.

 

 

5. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:


a) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

b) Warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

c) Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Mniszków.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania ofert


Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku" w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, w sekretariacie w terminie do dnia 24 marca 2015 roku do godziny 12:00.


Rozstrzygniecie konkursu nastąpi niezwłocznie. Oferty spełniające wymogi formalne oceni komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Mniszków.

 

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie.

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Paweł Werłos

Data publikacji: 02-03-2015
Data modyfikacji: 02-03-2015
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ