Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/11/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Mniszków dnia, 12.02.2010 r.

 

Wszyscy oferenci

 

ZP 341/11/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP 341/11/09 Nazwa zadania: ,,Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą”.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Lasota, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Bema 79

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu podpisania umowy. Powyższą czynność należy dopełnić w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp..

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1

MAYGROUP” Sp.z o.o, 90-307 Łódź Al. Piłsudskiego 51

744.901,72 zł

65,02

2

P.P.H.U.”RO.SA.-BUD” Roman Jan Saczywko, 26-600 Radom ul. Ptasia 14

754.625,39 zł

oferta odrzucona

3

BUDMAR Firma budowlana Marek Kamola

97-200 Tomaszów Maz., ul. Krańcowa 31-33a

733.123,80 zł

66,07

4

Rembor Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Maz. ul. Zawadzka 144

742.330,92 zł

oferta odrzucona

5

Firma Usługowo-budowlana, tech-bud. Jacek Ciapała, 97-330 Sulejów, Biała 5

529.919,26 zł

91,4

6

INTERBUD” Sp.z o.o.

26-300 Opoczno

ul. Przemysłowa 5a

785.680,00 zł

oferta odrzucona

7

Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Lasota

97-200 Tomaszów Maz., ul. Bema 79

484.358,87 zł

100

8

WIP-BUD

26-300 Opoczno, ul. Inowłodzka 28A

665.776,03 zł

72,75

9

Usługi budowlane Jarosław Bebak

97-330 Sulejów ul. Połaniecka 4

606.473,90 zł

79,86

10

Projekt-Bud” Firma Handlowo-Usługowa

Edyta Psut

00-252 Warszawa ul. Podwale 17

800.960,35 zł

oferta odrzucona

11

PPHU „Solid-Bud” Maciej Kulhawy

97-415 Kluki 18C

571.157,61

oferta odrzucona

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono 5-u wykonawców , którzy nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą.

3.Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp Gmina Mniszków informuję, że w/w oferty nr :2,4,6,10,11 , wykluczonych z udziału wykonawców zostały odrzucone.

 

Uzasadnienie :

Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2,3,4 PzP wystąpił dnia 01.02.2010r. z wnioskiem , skierowanym do wszystkich oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Dotychczasowy termin związania ofertą mijał dnia 06.02.2010r. Jednocześnie poinformowano oferentów, że przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Do chwili obecnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i okresu ważności wadium, o które wnioskowano, wyraziło 6-u wykonawców. Oferty tych wykonawców rozpatrzono i oceniono, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów wg kryterium cena, zgodnie z w/w zestawieniem ofert.

Wykonawców, którzy nie przedłużyli okresu ważności wadium, wyklucza się na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4) PzP. W myśl postanowień art. 89 ust. 1 pkt 5 PzP Zamawiający odrzuca ofertę wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

_________________________________

Dodano dnia: 2010-02-12
Aktywny do dnia: 2010-03-31
Osoba redagująca: Andrzej Pączek