Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/11/09

Zmiana nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


ZP 341/11/09                                                                                                                                                                                                                                                   Mniszków dnia 22.12.2009

 

Zmiana nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.”Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą”. Nr sprawy: ZP341/11/09

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2007r nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Mniszków informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak ZP 341/11/09, zmienionej zmianą nr 1 z dnia 10.12.2009r. i zmianą nr 2 z dnia 11.12.2009,w następujący sposób:

I.Tekst, który należy zmienić :

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

W formularzu oferty – Wzór nr 1 w pkt 5. jest:

5. Warunki płatności w ciągu......dni od dnia przyjęcia prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

W formularzu oferty - Wzór nr 1 w pkt 5. powinno być:

5.Warunki płatności : w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiajacego prawidłowo wystawionej faktury.

 

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Dodano dnia: 2009-12-22
Aktywny do dnia: 2010-01-07
Osoba redagująca: Andrzej Pączek