Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie nr 2/2006

Wójt Gminy Mniszków ogłasza


Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym gruntów 272/1, położonej w obrębie geodezyjnym Radonia o powierzchni 0,20 ha w 1/2 (jednej drugiej) części udział Gminy. Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków obowiązującym do dnia 31.12.2003 r., działka położona była w terenach mieszkaniowo-usługowych SFMU. Obecnie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania na ten teren. Działka w ewidencji gruntów wykazana jest jako użytki rolne - RIVb, R V. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW 28366 w Sądzie Rejonowym w V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opocznie. Przetarg odbędzie ię w dniu 27 kwietnia 2006 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 /sala konferencyjna /. Cena wywoławcza wynosi 900,00 zł. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wadium w kwocie 90,00 zł należy wpłacić gotówką w kasie Urzędzie Gminy nie później niż do dnia 21 kwietnia 2006 r. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zotanie na poczet nabycia działki, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Mniszków w razie uchylenia się nabywcy nieruchomości od zawarcia aktu notarialnego. Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy,pokój nr 7 I piętro w godz. 730 - 1530 tel. (0-44) 756-15-22. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dodano dnia: 2006-03-21
Aktywny do dnia: 2006-04-23
Osoba redagująca: Nojek Sławomir