Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/4/06

Zakup destruktu


P341/4/06 Mniszków, 2006-09-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup destruktu na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP341/4/06. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Strona WWW.bip.mniszkow.pl E-mail: mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzedzie Gminy w Mniszkowie - refarat budownictwa . 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zakup destruktu (mieszanka mineralno-bitumiczna)w ilosci 5.000 ton. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert cześciowych. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 14510000-9 Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot Bitum i Asfalt nie dotyczy Dodatkowe przedmioty nie dotyczy nie dotyczy 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia 20.10.2006r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena - 100% 9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 2006-09-28 do godz. 12:00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój sala konferencyjna. dnia 2006-09-28 o godz. 12:15. 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-28 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna nie dotyczy ____________________________________ Gmina Mniszków ZP 341/4/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Przedmiot zamówienia: Zakup destruktu . I. Zamawiający Urząd Gminy Mniszków Powstańców Wlkp. 10 Kod Mniszków 26-341 Strona WWW http://www.mniszkow.pl E-mail mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej – wyrażonej w złotych – równowartości kwoty 60.000 EURO. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. r. Nr 19, poz. 177) – zwanej dalej ustawą 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup destruktu (mieszanka mineralno-bitumiczna)w ilosci 5.000 ton . Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 14510000-9 Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze: Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. IV. Części zamówienia Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert cześciowych. V. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych VI. Termin wykonania zamówienia Pożądany termin wykonania zamówienia: do dnia 20 października 2006r. VII. Warunki udziału w postępowaniu 1. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci spełniające warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji; 6) zrealizują zamówienie w wymaganym terminie . 2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; b) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; d) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków; Zamawiający odrzuca ofertę, która: a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny; f) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru oraz oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy - załącznik nr 1 b) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta). W przypadku podpisania oferty przez osoby posiadające pełnomocnictwo, pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2002r. (Dz. U. Nr 91, poz. 817) . 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej a) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie b) oferta winna zawierać dokumenty z działu VIII pkt. 1 lit. b), c) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez oferenta / osoby uprawnioną do podpisania oferty w imieniu oferenta z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Urząd Gminy Mniszków Powstańców Wlkp. 10 Mniszków 26-341 faksem: (044) 756-15-23 Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami X. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium XI. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 28-10-2006r. XII. Opis przygotowania oferty 1. Przygotowanie oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub wyraźnym pismem. 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, 5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 10) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. 11)Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. 2.Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) Wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia b) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego c) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty d) Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie f) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w: siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mniszków Powstańców Wlkp. 10 Mniszków 26-341 pokój nr 3 (sekretariat) 3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: siedziby zamawiającego Urząd Gminy Mniszków Powstańców Wlkp. 10 Mniszków 26-341 3.4Szczególny opis sposobu opakowania Koperta winna być oznaczona: "Przetarg na zakup destruktu”. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w: siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mniszków Powstańców Wlkp. 10 Mniszków 26-341 Pokój nr 3 do dnia 28-09-2006 do godz. 12:00 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 2. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mniszków Powstańców Wlkp. 10 Mniszków 26-341 Sala konferencyjna dnia 28-09-2005 o godz. 12:15 3. Sesja otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 1.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3.Cena może być tylko jedna. 4.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) XV. Kryteria oceny oferty 1. Kryteria oceny ofert Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania): --------------------------------------------------------------------------- | Nazwa kryterium |Waga | --------------------------------------------------------------------------- |Cena |100 | --------------------------------------------------------------------------- Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego Px = N : W x 100 x Z Px – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (brutto) N – najniższa cena (brutto) z zaoferowanych; W – cena brutto badanej oferty Z – znaczenie czynnika(%) 3. Wynik Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 4.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: - zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, - zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda: nazwę (firmę): nazwa firmy, adres wykonawcy: adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru: uzasadnienie 6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. XVIII. Środki ochrony prawnej Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad zamówień przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i skargi przewidzianej w art. 180 – 198, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r.) Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie . XIX. Ogłoszenia wyników przetargu Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.mniszkow.pl Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej. XX. Postanowienia końcowe a) Zasady udostępniania dokumentów Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: b) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku c) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów d) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty e) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł f) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. XXI. Załączniki Załączniki do specyfikacji: 1. Formularz ofertowy 2. Projekt umowy Mniszków , 2006-09-21 Przygotował: Zatwierdził: Załącznik nr 1 ZP 341/4/06 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Mniszków przetarg nieograniczony na ,,Zakup destruktu” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie że realizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawe procedury przetargowej. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa.................................................................................................................... Siedziba................................................................................................................. Nr telefonu/faks...................................................................................................... nr NIP...................................................................................................................... nr REGON............................................................................................................... Dane dotyczące zamawiającego Urząd Gminy Mniszków Ul. Powstańców Wlkp.10 26-341 Mniszków Zobowiązania wykonawcy Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu. cena netto ............................................................................................................zł (słownie: ..............................................................................................................) podatek VAT.......................................................................................................zł cena brutto ..........................................................................................................zł (słownie: ...............................................................................................................) Oświadczam, że: 1) wyrażam chęć uczestnictwa w procedurze przetargu, przeprowadzonego przez Zamawiającego – w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 6) posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia . 7) jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy. 8) posiadamy konieczną wiedze wymaganą do przygotowania oferty oraz jej realizacji w określonym czasie; 9) nie zalegamy z opłatami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne 10) nie byliśmy karani w zakresie spraw przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 11) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 12) deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym ,,Formularzu ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 13. Upoważniamy ....................................................... [Zamawiający] lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15. Do niniejszych ,,Oświadczeń oferenta „ dołączone jest Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi usług objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilna obowiązuje załączenie umowy spółki. Termin płatności: .......... dni Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: ……………………. Inne: Inne Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, imię .................................................................................................... Stanowisko ........................................................................................................... Telefon...................................................Fax......................................................... Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-28 Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zastrzeżenie wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Inne informacje wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ______________________________________ (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy * niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty Załącznik nr 2 Projekt UMOWA nr ... na dostawę destruktu Zawarta w dniu ............................... w Mniszkowie pomiędzy:Urzędem Gminy Mniszków reprezentowanym przez: 1)Janusza Ciesielskiego – Wójta Gminy Mniszków zwanym dalej Obiorcą, a...............................................(nazwa i siedziba przedsiębiorstwa)............................................ NIP........................... REGON.......................... wpisanym do .................... pod nr.................... reprezentowanym przez: 1)Imię i nazwisko – stanowisko służbowe w firmie, 2)Imię i nazwisko – stanowisko służbowe w firmie, zwanym dalej Dostawcą, o treści następującej: §1. 1. Dostawca zobowiązuje zbyć destrukt (mieszanka mineralno-bitumiczna)w ilosci 5.000 ton. §2. 1. Cenę 5.000ton destruktu strony ustalają na kwotę ....................... (słownie: ........................) 2. Cena określona w ust. 1 nie obejmuje podatku od towarów i usług, do którego zapłaty zobowiązany będzie Odbiorca w kwocie ....................... §3. 1.Dostawca zobowiazuje się udostępnić odbiór pięciu tysięcy ton destruktu do dnia 20 października 2006 §4. 1. Zapłata za dostarczony towar realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę po zakończeniu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Odbiorcy. 2. Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Dostawcy w ................................ nr .................................... 3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Odbiorcy. §5. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w § 4, będzie dołączenie przez Dostawcę protokołu zdawczo-odbiorczego §6. 1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Odbiorcy kary umownej w wysokości 0,8% wartości dostawy za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu. 2. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokrywają szkody, Odbiorcy przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami procedury cywilnej. §7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. §8. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności. §9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. DOSTAWCA: ODBIORCA:

Dodano dnia: 2006-09-21
Aktywny do dnia: 2006-09-28
Osoba redagująca: Marcin Wujek