Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówPrzetarg Nr ZP/01/05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI pow. 60.000 euro


Przedmiot zamówienia Roboty budowlane Mniszków: budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków Zamawiający Gmina Mniszków, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, fax 044 7561523, e-mail: mniszkow@mniszkow.pl, www.mniszkow.pl. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: Specyfikacja zostanie wysłana pocztą na podstawie pisemnego zamówienia przez oferenta, SIWZ dostępna do 18.03.2005, cena - 50,00 zł. Opis przedmiotu zamówienia Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków o przepustowości 400 m3/d. Lokalizacja: działka nr 93, 94, 95 w Mniszkowie. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie: a) Części technologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości Q-400 m sześc./d, b) Części konstrukcyjno-architektonicznej oczyszczalni, c) Instalacji energetycznej, d) Przyłączy, e) Niezbędnej infrastruktury (drogi, place, ukształtowanie terenu, itp.), f) Zakup i dostawa kosiarki spalinowej z koszem - 1 szt., g) Zakup i dostawa wykaszarki spalinowej - 1 szt. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków - do wglądu w Urzędzie Gminy Mniszków pokój nr 7 oraz przedmiar robót (załącznik do SIWZ). Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gmina Mniszków, miejscowość Mniszków, powiat opoczyński, województwo łódzkie. Nomenklatura Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.25.21.00, 45.25.22.00. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej. Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. Termin wykonania zamówienia data rozpoczęcia: 15.04.2005; data zakończenia: 20.11.2005; Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; e) wniosą wadium spełniające wymagania niniejszej SIWZ; f) złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu; g) udzielą co najmniej 3 letniej gwarancji na wykonane roboty; h) spełniają inne warunki określone w SIWZ; i) aktualną informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków oraz zdolność kredytową wykonawcy na kwotę co najmniej 2,00 mln PLN wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, j) bilans oraz rachunek zysków i strat za lata: 2001, 2002, 2003, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzenia bilansu - informacji określającej obroty i zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za lata: 2001, 2002, 2003 wskazującym na osiągnięcie w każdym roku obrachunkowym obrotu o sumie co najmniej 3,00 mln PLN. k) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat: (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) oczyszczalni ścieków z podaniem wartości zamówień, dat wykonania, zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencji poprzednich zamawiających). Wykonawca w sporządzonym wykazie powinien przedstawić wykonanie przynajmniej 2 oczyszczalni ścieków biologiczno-mechanicznych o przepustowości min. Q śr/d=200 m sześc. i wartości nie mniejszej niż 1,00 mln PLN zł każda. Informacja na temat wadium: Wymagane wadium: 20 000,00 PLN. Kryteria oceny ofert najniższa cena – 100% Termin i miejsce składania ofert W siedzibie Zamawiającego wejście A Sekretariat pokój nr 3 do dnia 24.03.2005 do godziny 10:00. Termin związania ofertą 60 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, tj. od 24.03.2005r. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Dnia 24.03.2005, godzina 10:00, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków - sala konferencyjna.

Dodano dnia: 2005-01-24
Aktywny do dnia: 2005-03-24
Osoba redagująca: Nojek Sławomir