Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/7/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


ZP341/7/06 Mniszków, 2006-11-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę strojów dla młodzieżowej orkiestry dętej na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP341/7/06. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, ze zmianami ) Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Strona WWW.bip.mniszkow.pl E-mail: mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa . 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zakupu wraz z dostawą strojów dla młodzieżowej orkiestry dętej tj: 1.Czapka rogatywka (strażacka), sztywny daszek, koloru ciemny granat Sztuk 30 2.Koszula biała z krótkim rękawem, z ozdobnymi guzikami, pagonami i sznurem Sztuk 30 3.Marynarka stylizowana na strażacka, koloru ciemny granat Sztuk 30 4.Spodnie koloru ciemny granat Sztuk 22 5.Spódnica kolor ciemny granat. Sztuk 8 Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 18000000-9 Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot Ubrania i dodatki nie dotyczy Dodatkowe przedmioty nie dotyczy nie dotyczy 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia 05.12.2006r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena - 100% 9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 2006-11-23 do godz. 12:00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój sala konferencyjna. dnia 2006-11-23 o godz. 12:15. 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-23 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. nie dotyczy ____________________________________ Gmina Mniszków Załącznik SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SIWZ umowa

Dodano dnia: 2006-11-16
Aktywny do dnia: 2006-11-23
Osoba redagująca: Marcin Wujek