Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/13/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Mniszków dnia, 12.02.2010 r.

 

Wszyscy oferenci

 

ZP 341/13/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP 341/13/09 Nazwa zadania: ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku agronomówki na budynek przedszkola publicznego”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Budowlany Karol Biniek, 97-320 Wolbórz, ul. 1 Maja 59

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu podpisania umowy. Powyższą czynność należy dopełnić w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp..

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1

PHU „Evelcam” sc. Śledziewski, Mordak, Małęczyn, ul. Lubelska 24a, 26-634 Gózd

311.727,43 zł

oferta odrzucona

2

MAYGROUP” Sp.z o.o, 90-307 Łódź Al. Piłsudskiego 51

361.082,16 zł

79,3

3

P.P.H.U.”RO.SA.-BUD” Roman Jan Saczywko, 26-600 Radom ul. Ptasia 14

362.627,71 zł

oferta odrzucona

4

Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk, ul. Zamkowa 14, 97-330 Sulejów

348.449,68 zł

oferta odrzucona

5

Budmar” Firma Budowlana Marek Kamola, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Krańcowa 31-33A.

441.035,20 zł

64,92

6

Rembor Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Maz. ul. Zawadzka 144

397.068,52 zł

oferta odrzucona

7

Firma Usługowo-budowlana, tech-bud. Jacek Ciapała, 97-330 Sulejów, Biała 5

351.814,08 zł

81,39

8

Usługi budowlane Marek Solarz,Wielka Wieś, ul. Sitowa 8, 26-220 Stąporków

327.127,64 zł

87,53

9

Zakład Budowlany Karol Biniek

97-320 Wolbórz, ul. 1 Maja 59

286.340,71 zł

100

10

WIP-BUD ul. Inowłodzka 28a

26-300 Opoczno, ul. Inowłodzka 28A

334.329,49 zł

85,65

11

Usługi budowlane Jarosław Bebak

97-330 Sulejów ul. Połaniecka 4

294.396,53 zł

97,26

12

PPHU „Solid-Bud” Maciej Kulhawy

97-415 Kluki 18C

296.110,22 zł

oferta odrzucona

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono 5-u wykonawców , którzy nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą.

3.Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp Gmina Mniszków informuję, że w/w oferty nr : 1,3,4,6,12 , wykluczonych z udziału wykonawców zostały odrzucone.

 

Uzasadnienie :

Zamawiający, działając na podstawie art. 85 ust. 2,3,4 PzP wystąpił dnia 01.02.2010r. z wnioskiem , skierowanym do wszystkich oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Dotychczasowy termin związania ofertą mijał dnia 06.02.2010r. Jednocześnie poinformowano oferentów, że przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Do chwili obecnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i okresu ważności wadium, o które wnioskowano, wyraziło 7-u wykonawców. Oferty tych wykonawców rozpatrzono i oceniono, przydzielając im odpowiednią liczbę punktów wg kryterium cena, zgodnie z w/w zestawieniem ofert.

Wykonawców, którzy nie przedłużyli okresu ważności wadium, wyklucza się na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4) PzP. W myśl postanowień art. 89 ust. 1 pkt 5 PzP Zamawiający odrzuca ofertę wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

 

Środki ochrony prawnej :

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

_________________________________

Dodano dnia: 2010-02-12
Aktywny do dnia: 2010-03-31
Osoba redagująca: Andrzej Pączek