Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA

Urząd Gminy w Mniszkowie informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :


 Mniszków, dnia 04.07. 2007r.

RB 7624/3/07/2
 
  
INFORMACJA
 
Na podstawie art. 32 ust l ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) Urząd Gminy w Mniszkowie informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :
 
Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, MNISZKÓW- POLKOMTEL”, zlokalizowanej na działce nr. ewid. 319 przy ulicy Hubala 4 w miejscowości Mniszków.
 
l. Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: Polskiej Telefonii Komórkowej ,, Centertel.” Sp. zo.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, której pełnomocnikiem jest Pan Michał Maciejczyk ELTEL Networks Telecom Sp. z o.o, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa,
2. Przed wydaniem decyzji prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
3. Wszelkie wnioski i uwagi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia można składać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa pokój numer 3 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 3, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Dodano dnia: 2007-07-04
Aktywny do dnia: 2007-07-25
Osoba redagująca: Marcin Skorupa