Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP341/5/09

Wójta Gminy Mniszków


ZP341/5/09                                                                                                                                                                                                                                 Mniszków, 13.08.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przebudowę dróg gminnych, włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/5/09.

 

Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

GMINA MNISZKÓW

26-341 MNISZKÓW

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

www.bip.mniszkow.pl

e-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzędowania 730-1530

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa i inwestycji .

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno- przemysłowych w krajowy system transportowy”

W zakres zamówienia wchodzą trzy etapy robót, tj.;

4.1– „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mniszkowie –polegająca na :

- poszerzeniu istniejącej nawierzchni do 6 m, miejscami do 5,5 m, na odcinku o długości 710,7 m, wraz z przebudową rowów, odwodnieniem, zatokami autobusowymi, zjazdami i chodnikami;

4.2– „ Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 – miejscowość Stok na odcinku droga krajowa nr 12 do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w miejscowości Stok Gmina Mniszków i ” Przebudowa skrzyżowania DK nr 12 z drogą gminną Jawor – Stok,

polegająca na :

-przebudowie skrzyżowania w/w dróg na odcinku o długości 278,05m ,przebudowie drogi gminnej na odcinku 1009,03 m wraz z rozbudową drogi łączącej drogę gminną ze Specjalną Strefą Ekonomiczną na odcinku 450,1 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą

4.3– „Przebudowa drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 1501 E miejscowość Syski gmina Mniszków „ ,polegająca na :

 

4.4 Zakres zadania przewiduje również rozwiązania kolizji przebudowywanych dróg z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą, tj. liniami energetycznymi n.n. , liniami telefonicznymi, budowę oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu z drogą krajową.

4.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :

- przedmiary robót,

- projekty budowlane (część tekstowa i graficzna )

4.6 Miejsce realizacji inwestycji : miejscowości: Mniszków, Jawor-Kolonia, Stok, Syski .

4.7 Zamówienie/projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2007-20013. Oś priorytetowa I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4.8.Dopuszcza się możliwość wykonania części zamówienia przez Podwykonawców w części dot. branży energetycznej ( usuwanie kolizji z liniami n.n., budowa oświetlenia ulicznego) lub branży telekomunikacyjnej(usuwanie kolizji) . Wyklucza się jednocześnie możliwość powierzenia podwykonawcom części zamówienia dot. robót budowlanych z branży drogowej

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 45233120-6 , 45233129-9 , 45232310-8

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Roboty w zakresie budowy dróg

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

Roboty budowlane w zakresie skrzyżowania dróg,

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

nie dotyczy

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia : do dnia 31 sierpnia 2011r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj,

prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy
z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.);

2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:

a) udokumentują, że wykonali z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające rodzajem, wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wybudowali min. 2 drogi o długości nie mniejszej niż 2 000 mb z infrastrukturą towarzyszącą, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia;

b)dysponują lub będą dysponować narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia wskazanymi w STWiOR;

c) dysponują lub będą dysponować osobami (kierownikiem budowy) posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, energetycznych i telekomunikacyjnych, do kierowania robotami budowlanymi i aktualny wpis na listę członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa uprawniający do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dopuszcza się uprawnienia w ograniczonym zakresie);

3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a)posiadają aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia;

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, tj.:

spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
8) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Opis sposobu oceny warunków:

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty, a opisane przez Zamawiającego w pkt. V i VI niniejszej SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

 

DOTYCZY WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKA CYWILNA, KONSORCJUM):

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

- warunki opisane w pkt 7)1.1) i 7)1.4) spełniają każdy z osobna,

- warunki opisane w pkt 7)1.2) i 7)1.3) spełniają łącznie.

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy - Prawo zamówień publicznych jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczaniu ceny;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 93 ustawy - Prawo zamówień publicznych
, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 


9) Informacja na temat wadium:

 

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2.W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niż PLN należy stosować średni kurs NBP dla danej waluty, obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania.

3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

 3. gwarancjach bankowych;

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb.,Oddział w Błogiem, Błogie Szlacheckie 49, 26-341 Mniszków

Nr r-ku bankowego: 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005

UWAGA:

Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium do postępowania znak: ZP 341/5/09

6.Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wadium wniesionego we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Pzp. Terminowe wniesienie wadium ( w każdej z dopuszczalnych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

7.Zwrot wadium, zatrzymanie wadium nastąpi na podstawie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
   z niniejszego postępowania;

  2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie:

- CENA - waga 100 %

 

 

W/w kryterium wyliczane będzie według poniższego wzoru:

 

                                                                                                                         cena brutto oferty najtańszej

C = ------------------------------------------- x waga kryterium x 100

                                                                                                                         cena brutto oferty badanej

 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania wyliczonego na podstawie powyższego wzoru.

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.


Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca w ofercie dodatkowej nie może zaoferować ceny wyższej niż w złożonej pierwotnie ofercie.

 

2. Zamawiający dokonywał będzie oceny w następujący sposób:

 

2.1.Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe:

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści tj:

oczywiste omyłki pisarskie,

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
.”

 

2.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią SIWZ

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

 

Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych
w art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

Ocena zgodności ofert z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie
z zastosowaniem treści art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

 

Ocena spełniania warunków opisanych w pkt V - SIWZ nastąpi na podstawie oświadczeń
i dokumentów o których mowa w pkt VI, V i zostanie dokonana zgodnie z formułą
spełnia – nie spełnia”.

 

Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w w/w punktach, a które składają się na ofertę.


Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie oferenta z jego dalszego udziału
w nim zgodnie z przepisami art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 roku – (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.).

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 1. Oferty należy SKŁADAĆ w :

 

GMINA MNISZKÓW

26-341 MNISZKÓW

                                                                                                                         ul. Powstańców Wielkopolskich 10

sekretariat

 

w terminie do dnia 03.09.2009 r. do godz. 12:00

 

 

 1. Oferty zostaną OTWARTE w :

 

GMINA MNISZKÓW

26-341 MNISZKÓW

                                                                                                                         ul. Powstańców Wielkopolskich 10

Sala konferencyjna

 

w dniu 03.09.2009 r. o godz. 12:15

 

 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu otwartym komisji przetargowej w terminie i o godzinie wskazanym powyżej.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty/opakowania zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.

7. Opakowania/koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem opakowań/kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

8. W trakcie otwierania opakowań/kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

2) informację dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

9. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

 

 

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

17) informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających :

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, wykonawcy wybranemu w niniejszym postępowaniu w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik I - dokumentacja projektowa
2. Załącznik II - przedmiary
3. Załącznik III - kosztorysy ofertowe
4. Załącznik IV - specyfikacja techniczna

 

 

 

 

___________________________________

Dodano dnia: 2009-08-13
Aktywny do dnia: 2009-09-03
Osoba redagująca: Andrzej Pączek