Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/3/5/07

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


 

Mniszków, dnia 19.04.2007
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków
 
 
Do wszystkich Wykonawców
 
 
Nasz znak: ZP 341/3/5/07
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/3/07 w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków.
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Protestujący:
ELKON S.C. Z.Wójcik, J. Pacześ ul. Piotrkowska 21 B 97-310 Moszczenica
Oprotestowany:
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków
Gmina Mniszków działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./ informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków
Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:
Protest zostaje uznany za zasadny
Uzasadnienie
W proteście z dnia 10.03.2007 r. Protestujący – ELKON S.C. Z. Wójcik, J. Pacześ z siedzibą w Moszczenicy ul. Piotrkowska 21 B; 97-310 Moszczenica zarzucił Zamawiającemu, iż niezasadnie odrzucił ofertę Protestującego.
Zamawiający w dniu 05.04.2005r. Odrzucił ofertę Protestującego tj. Firmę ELKON S.C. Z. Wójcik, J. Pacześ gdyż uznał, iż zastrzeżenie ,,wykazu wykonywanych robót - ich wartość” stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
W wyniku ponownej szczegółowej analizy dokumentacji przetargowej a nade wszystko mając na uwadze uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2005r. Sygn. Akt III CZP 74/05 (OSNC 2006 z 7-8, poz. 122) Zamawiający stwierdza, iż protest jest zasadny i winien zostać uwzględniony.
 
Konsekwencją będzie powtórzenie czynności oceny złożonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
O dokonaniu nowych czynności w postępowaniu Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu oddzielnym pismem.
Pouczenie:
Na powyższe rozstrzygnięcie protestu nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./
........................................
(podpis kierownika Zamawiającego)

Dodano dnia: 2007-04-19
Aktywny do dnia: 2007-04-27
Osoba redagująca: Marcin Wujek