Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA


W dniu 21 maja br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 763/09 w sprawie wyłonienia projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Spośród 53 wniosków wyłoniono do dofinansowania 31 projekty, w tym również projekt Powiatu Opoczyńskiego pn.”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Mniszków-Zajączków, włączającej tereny strefy ekonomiczno-przemysłowej w krajowy system transportowy„ o całkowitej wartości projektu 9.000.001,00 zł.. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 6.749.543,25zł.

Zgodnie z zawartym w dniu 25.02.2009r. porozumieniem Gmina Mniszków udziela ze swojego budżetu Powiatowi Opoczyńskiemu pomocy finansowej na realizację w/w projektu w wysokości odpowiadającej 50% udziału własnego wartości projektu brutto ( w wysokości 1.118.137,00zł), pozostałej do poniesienia, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Wartość w/w pomocy finansowej może ulec zmianie, ale dopiero po przeprowadzeniu postępowania przetargowego z ustawy o zamówieniach publicznych, po podpisaniu stosownych umów i aneksów.

Realizacja przedmiotowego projektu znacząco wpłynie na podwyższenie jakości i bezpieczeństwa użytkowników drogi. Planowany projekt znacząco przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Gminy Mniszków, Powiatu Opoczyńskiego jak i całego regionu łódzkiego pod względem społecznym i gospodarczym, wskutek włączenia stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy.

 

Dodano dnia: 2009-06-04
Aktywny do dnia: 2009-06-19
Osoba redagująca: Andrzej Pączek