Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE ZP 341/2/2/09

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Mniszków dnia, 10.06.2009 r.

ZP 341/2/2/09

Wszyscy oferenci

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/2/09 Nazwa zadania: ,,Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Budowy i Eksploatacji

Dróg i Mostów Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Lubaszewska 61/69

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największa ilość punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-06-22

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19

104.845,42 – brutto

96,54

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,,DROMO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 26-200 Końskie ul. Zielona 7

112.913,24 – brutto

89,64

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. 26-434 Gielniów ul. Opoczyńska 38

105.258,80 – brutto

96,16

4.

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Maz. ul. Lubaszewska 61/69

101.219,01 – brutto 

100

 

   2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty

 

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dodano dnia: 2009-06-12
Aktywny do dnia: 2009-06-22
Osoba redagująca: Marcin Wujek