Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkwZP 341/1/08

Ogoszenie o zamwieniu (o wszczciu postepowania)


 ZP341/1/08

Mniszków, 30.01.2008 r.

 

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZCIU POSTPOWANIA)

 

dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dróg gminnych, relacji: droga krajowa nr 12 – Stok, droga w ulicy Powstaców Wielkopolskich w Mniszkowie oraz droga przez wie Syski” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/1/08.

 

Dziaajc na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustaw, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczciu postpowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres Zamawiajcego:

Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Strona www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzdowania 7:30-15:30

 

2) Okrelenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostaa specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona uzyska: w Urzdzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .

4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania ofert czciowych:

1. drogi gminnej relacji: droga krajowa nr 12 – miejscowo Stok (Specjalna Strefa Ekonomiczna ,,Starachowice”), w zakresie:

 1. rozbudowa odcinka okoo 1000 m istniejcej drogi, polegajca na zwikszeniu jej nonoci z uwagi na transport koowy okoo 3500 ton na dob oraz poszerzeniu jezdni do 6 m;

 2. rozbudowy istniejcego zjazdu z drogi krajowej nr 12 w oparciu o posiadane przez Zamawiajcego warunki wczeniowe;

 3. budowy o parametrach jak wyej odcinka okoo 450m, czcego teren Zakadu Produkcji Cementu z istniejc drog gminn relacji droga krajowa nr 12 – m. Stok;

 4. wykonania poszerzenia na ukach;

 5. wykonania odwodnienia ;

 6. wykonania w razie potrzeby zjazdów;

 

2. drogi gminnej lecej w cigu ulicy Powstaców Wielkopolskich w Mniszkowie w zakresie:

 1. przebudowy odcinka okoo 700m (od drogi powiatowej nr 30312 do skrzyowania z ulic Cich), polegajcej na zwikszeniu jej nonoci do kategorii KR2 lub KR3 w oparciu o istniejca podbudow;

 2. rozwizania odwodnienia;

 3. wykonania chodnika;

 

3. drogi przez wie Syski w zakresie:

 1. rozbudowy o dugoci okoo 2150 m polegajcej na zwikszeniu nonoci do kategorii KR 3 w oparciu o istniejc podbudow;

 2. rozwizania odwodnienia drogi;

 3. wykonania poszerzenia na ukach.

 

W zamówieniu naley uwzgldni badania:

 1. geologiczne

 2. nonoci istniejcej podbudowy

 3. laboratoryjne w zakresie jakoci mas bitumicznych istniejcej nawierzchni (dotyczy drogi opisanej w pkt. 1 i 3)

 4. wykonanie map do celów projektowych (dotyczy drogi opisanej w pkt 2 i 3), mapy dotyczce punku 1 zapewnia Zamawiajcy

 

Nie dopuszcza si skadania ofert czciowych.

Wspólny Sownik Zamówie: kod CPV – 74232200-6Usugi inynierii projektowej w zakresie inynierii ldowej i wodnej

Sownictwo gówne

Sownictwo uzupeniajce (jeli dotyczy)

Gówny przedmiot

Usugi inynieryjne w zakresie projektowania

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

Nie dotyczy

nie dotyczy

 

5) Informacja o moliwoci zoenia oferty wariantowej:

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia siedem miesicy od daty zawarcia umowy.

 

7) Opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunków:

1. Warunki udziau w postpowaniu

O udzielenie zamówienia mog ubiega si oferenci speniajcy warunki wynikajce z art. 22 ust. 1 ustawy:

1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakadaj obowizek poosiadania takich uprawnie;

2) posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj posiadaj uprawnienia projektowe w brany drogowej;

3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia;

5) akceptuj warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

6) zrealizuj zamówienie w wymaganym terminie ;

7) zo wan ofert;

8) zo ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego jako termin skadania ofert;

8. Ocena spenienia warunków w postpowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si:

a) wykonawców, którzy nie speniaj warunków udziau w postpowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

b) wykonawców, którzy wykonywali czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego postpowania, lub posugiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci;

c) wykonawców, którzy zoyli nieprawdziwe informacje majce wpyw na wynik prowadzonego postpowania;

d) wykonawców, którzy nie zoyli owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu lub dokumentów potwierdzajcych spenianie tych warunków lub zoone dokumenty zawieraj bdy,z zastrzeeniem art. 26 ust. 3;

Zamawiajcy odrzuca ofert, która:

a) jest niezgodna z ustaw lub jej tre nie odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c) zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) zostaa zoona przez wykonawc wykluczonego z udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do skadania ofert

e) zawiera omyki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mona poprawi na podstawie art. 88 ustawy, lub bdy w obliczeniu ceny;

f) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodzi si na poprawienie omyki rachunkowej w obliczeniu ceny;

g) jest niewana na podstawie odrbnych przepisów;

 

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 11) miejsce i termin skadania ofert:

w siedzibie zamawiajcego Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (sekretariat)  do dnia 08.02.2008r. do godz. 12:00

 12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostaa specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

13) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiajcego

Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10 26-341 Mniszków

Sala konferencyjna. Dnia 08.02.2008r. o godz. 12:15

14) termin zwizania ofert

Wykonawca pozostaje zwizany ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 09.03.2008r.

15) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 16) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której bd zamieszczane dodatkowe informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

17) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bdzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

 ____________________________________

Gmina Mniszków

 

>>>> SIWZ.pdf

>>>> Formularz ofertowy.pdf

>>>> Projekt Umowy.pdf

>>>> Owiadczenie .pdf

>>>> Wykaz osób i podmiotów.pdf

>>>>Modyfikacja SIWZ.pdf

Dodano dnia: 2008-01-30
Aktywny do dnia: 2008-02-09
Osoba redagujca: Marcin Wujek