Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP341/6/09

Wójta Gminy Mniszków


ZP341/6/09                                                                                                                                         Mniszków, 25.08.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYBÓR INSPEKTORA NADZORU PEŁNIĄCEGO RÓWNIEŻ ROLĘ INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI ZADANIA”PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH, WŁĄCZAJĄCYCH TERENY STREF EKONOMICZNO-PRZEMYSŁOWYCH W KRAJOWY SYSTEM TRANSPORTOWY” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/6/09.

 

Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

GMINA MNISZKÓW

26-341 MNISZKÓW

ul. Powstańców Wielkopolskich 10

www.bip.mniszkow.pl

e-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzędowania 730-1530

 

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa i inwestycji .

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest :

wybór inspektora nadzoru, pełniącego również rolę inżyniera kontraktu dla zadania pn.:

Przebudowa dróg gminnych włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy”.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie w trzech etapach robót budowlanych w miejscowościach: Mniszków , Stok, Jawor-Kolonia, Syski .

W jej zakres wchodzi :

1) „Przebudowa drogi gminnej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mniszkowie –polegająca na poszerzeniu istniejącej nawierzchni do 6 m, miejscami do 5,5 m, na odcinku o długości 710,7 m, wraz z przebudową rowów, odwodnieniem, zatokami autobusowymi, zjazdami i chodnikami;

2)” Przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 – miejscowość Stok na odcinku droga krajowa nr 12 do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w miejscowości Stok Gmina Mniszków i ” Przebudowa skrzyżowania DK nr 12 z drogą gminną Jawor – Stok, polegająca na :

-przebudowie skrzyżowania w/w dróg na odcinku o długości 278,05m ,

-przebudowie drogi gminnej na odcinku 1009,03 m

-rozbudowie drogi łączącej drogę gminną ze Specjalną Strefą Ekonomiczną na odcinku 450,1 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą

3 )„Przebudowa drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 1501 E miejscowość Syski gmina Mniszków „ ,polegająca na :

-rozbudowie drogi gruntowej na odcinku 1200 m o szerokości jezdni 6 m , wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz

-budowie nowego odcinka tej drogi o długości 741,30 m o szerokości jezdni 6 m wraz z infrastruktura towarzyszącą oraz

-przebudowie istniejącego odcinka tej drogi o długości 781,46 m przez miejscowość Syski w kierunku wschodnim.

4) Zakres zadania przewiduje również rozwiązania kolizji przebudowywanych dróg z istniejącą

infrastrukturą towarzyszącą, tj. liniami energetycznymi n.n. , liniami telefonicznymi, budowę

oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu z drogą krajową.

5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :

- przedmiary robót

- projekty budowlane (część tekstowa i graficzna )

-Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót.

 

6) Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki inspektora nadzoru - inżyniera kontraktu – w branżach: drogowej, elektroinstalacyjnej, telekomunikacyjnej, kompleksowo dla całej inwestycji finansowanej ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 71247000-1

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Nadzór inwestorski

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

 

nie dotyczy

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5).Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia : od daty zawarcia umowy do dnia 30.09 2011r.- jest to termin zakończenia finansowego realizacji Projektu.

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 

1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębna przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

2)Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki :

A) pełnić rolę inżyniera kontraktu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w minimum 2 inwestycjach (zrealizowanych lub realizowanych) o charakterze drogowym, o długości co najmniej 2000 m każda.

B) wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, w szczególności mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

 

 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – branży drogowej, według polskiego Prawa Budowlanego.

Minimalne wymagania:

- 5 lat stażu pracy zawodowej w branży drogowej, w tym 1 rok jako inspektor nadzoru inwestorskiego,

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne z uprawnieniami odpowiadającymi proponowanej funkcji w realizacji zamówienia;

 

 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – branży elektroinstalacyjnej, według polskiego Prawa Budowlanego.

Minimalne wymagania:

- 5 lat stażu pracy zawodowej w branży elektroenergetycznej, w tym 1 rok jako inspektor nadzoru inwestorskiego,

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne z uprawnieniami, odpowiadającymi proponowanej funkcji w realizacji zamówienia;

 

 1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – specjalista z branży telekomunikacyjnej

Minimalne wymagania:

- 5 lat stażu pracy zawodowej w branży telekomunikacyjnej, w tym 1 rok jako inspektor nadzoru inwestorskiego,

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne z uprawnieniami odpowiadającymi proponowanej funkcji w realizacji zamówienia;

 

 1. Inżynier Projektu (osoba fizyczna) – specjalista od zarządzania projektami w dziedzinie budownictwa ogólnego lub drogowego.

Minimalne wymagania:

- 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym 3 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami w dziedzinie budownictwa ogólnego lub drogowego (udział w realizacji inwestycji z udziałem środków UE lub Banku Światowego),

- doświadczenia w kierowaniu zespołem,

- doświadczenie w kosztorysowaniu, obmiarach oraz korzystaniu z przedmiarów robót budowlanych,

- wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym,

- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu inwestycji współfinansowanych środkami UE (np. SPOT, ZPORR, FS itp.)

 

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) wykaz pełnienia roli inżyniera kontraktu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, w minimum 2 inwestycjach (zrealizowanych lub realizowanych) o charakterze drogowym, o długości co najmniej 2000 m każda oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie – np. Referencje Zamawiającego, dla których wykonano wykazane usługi – wg załącznika nr 4;

b) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień – wg załącznika nr 5

 

3) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg załącznika nr 3;

 

 

4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

8.Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

a) przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia albo nie spełnia”,

b) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów zawartych w ofercie.

Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.


9. Informacja na temat wadium:

 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.

1)Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 08.09.2009 r. do godz. 1200 w wysokości 3.500,00zł

2)Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie nr rachunku : 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005 Uwaga : Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację:

Wadium – postępowanie nr ZP341/6/09”.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 200 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4)Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.

5)Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.

 

10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego znaczenia.

1)Sposób oceny ofert – opis kryterium:

2)Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego powyżej.

W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 Prawo zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium ceny - waga 100%

W/w kryterium wyliczane będzie według poniższego wzoru :


              Cena brutto oferty najtańszej x waga kryterium x 100

C=________________________________________

              Cena brutto oferty badanej


Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 3. w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,

 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 

11. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

12. miejsce i termin otwarcia ofert:

 1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji, należy złożyć w sekretariacie siedziby zamawiającego nie później niż do dnia 08.09.2009 r. do godz. 12:00

 2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 w sali konferencyjnej , w dniu 08.09.2009 r. o godz. 12:15

 4. Otwarcie ofert jest jawne.

 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 6. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także cenę oferty, termin realizacji, okres gwarancji, warunki płatności.

 7. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

 8. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na jego pisemny wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert.

 

13. termin związania ofertą

 

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, ze zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15. informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16. informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

17.informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających :

nie dotyczyInspektor nadzoru-SIWZ.pdf


Inspektor nadzoru-SIWZ.doc


Inspektor nadzoru-umowa

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik I - dokumentacja projektowa
2. Załącznik II - przedmiary
3. Załącznik III - specyfikacja techniczna


Dodano dnia: 2009-08-26
Aktywny do dnia: 2009-09-08
Osoba redagująca: Marcin Wujek