Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówPrzetarg NR ZP341/7/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


ZP341/7/07

Mniszków, 10.10.2007r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przetarg nieograniczony na Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Błogie od km 0+360,5 do km 0+658,5” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/7/07.
 
Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Strona www.bip.mniszkow.pl
E-mail: mniszkow@mniszkow.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30
 
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.mniszkow.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie chodnika dla pieszych na o długości 298 mb. wraz ze zjazdami.
Zastosować kostkę typu ,,Bechaton” o grubości 6 cm w kolorze czerwonym oaz 8 cm w kolorze grafitowym na zjazdach.
Chodnik obramować obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30 oraz krawężnikiem o wymiarach 15x30.
Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 45233222-1
Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
Roboty w zakresie chodników
nie dotyczy
Dodatkowe przedmioty
Nie dotyczy
nie dotyczy
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6) Termin wykonania zamówienia:
termin wykonania zamówienia 30.05.2008r.
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
3.1 niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3.3 zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
3.4 wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
3.5 zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawu, lub błędy w obliczeniu ceny,
3.6 który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
3.7 nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,
 
9) Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 , słownie: trzy tysiące złotych
  1. Wykonawca wnosi wadium:
a) w pieniądzu, sposób przekazania: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie nr rachunku 68 89730003 0040 0040 0143 0004
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach ubezpieczeniowych
przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
 
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100%
 
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Pokój nr 3 (sekretariat)
 
do dnia 30.10.2007r. do godz. 12:00
 
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Sala konferencyjna.
 
Dnia 30.10.2007r. o godz. 12:15.
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.11.2007r.
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
nie dotyczy
 
____________________________________
Gmina Mniszków
 
 

ZP 341/7/07

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Błogie od km 0+360,5 do km 0+658,5

 

I. Zamawiający

 

Gmina Mniszków

Powstańców Wlkp. 10

Mniszków 26-341

Strona WWW http://www.mniszkow.pl

E-mail mniszkow@mniszkow.pl

Tel. (44) 756-15-22

Fax. (44) 756-15-23

Godziny urzędowania 7:30-15:30

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 610) ,

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie chodnika dla pieszych na o długości 298 mb. wraz ze zjazdami.

Zastosować kostkę typu ,,Bechaton” o grubości 6 cm w kolorze czerwonym oraz 8 cm w kolorze grafitowym na zjazdach.

Chodnik obramować obrzeżami betonowymi o wymiarach 8x30 oraz krawężnikiem o wymiarach 15x30.

Zamawiający informuje, iż na plac budowy dostarczył nieodpłatnie piasek na podsypkę.

W związku z powyższym prosimy o odpowiednie skalkulowanie kosztów.

 

Szczegółowy opis w/w robot znajduje się w projekcie budowlanym stanowiąc załącznik do specyfikacji.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV

45233222-1 – Roboty w zakresie chodników

 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie od rozstrzygnięcia protestu.

 

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze:

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ.

 

IV. Części zamówienia , podwykonawcy

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.

 

V. Oferty wariantowe oraz informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy wybranemu do realizacji niniejszego zamówienia, zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

 

VI. Termin wykonania zamówienia

 

Pożądany termin wykonania zamówienia: do dnia 30.05.2008r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu

 

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy;

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

6) zrealizują zamówienie w wymaganym terminie ;

7) złożą ważną ofertę;

8) złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert;

 

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 

a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

b) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

d) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy,z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

e) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania ofertą

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny;

f) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

 

 

VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

1. Dokumenty wymagane:

a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru wraz z oświadczeniami - załącznik nr 1

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

d) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie (kierować robotami), posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz posiadają zaświadczenie o przynależności do właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

e)kosztorys ofertowy, szczegółowy, oparty o katalogi i zgodny z załączonym przedmiarem robót.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.

W przypadku podpisania oferty przez osoby posiadające pełnomocnictwo, pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty .

2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej

a) oferta winna zawierać dokumenty wymienione w dziale VIII pkt 1 lit. b) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

 

3. Inne dokumenty:

3.1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:

 

a) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – Załącznik nr4;

 

3.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:

 

- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez oferenta lub osobę uprawnioną do podpisania oferty w imieniu oferenta z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Jeżeli oferent ma siedzibę poza Rzeczpospolitą składa dokumenty równoważne krajowi jego pochodzenia.

 

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

 

1. Wszelkie oświad­czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:

Gmina Mniszków

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

faksem: (44) 756-15-23

lub na adres e-mail: mniszkow@mniszkow.pl

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną.

 

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

podinspektor do spraw zamówień publicznych Marcin Wujek

tel. (44) 756-15-22

fax. (44) 756-15-23

w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30

 

3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

 

4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko­nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

 

X. Wadium

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 słownie: trzy tysiące złotych

  1. Wykonawca wnosi wadium:

a) w pieniądzu, sposób przekazania: Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie nr rachunku 68 89730003 0040 0040 0143 0004

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

 

XI. Termin związania ofertą

 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 29-11-2007r.

 

XII. Opis przygotowania oferty

 

1. Przygotowanie oferty

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub wyraźnym pismem .

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

10) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane (zarówno zapisane jak i niezapisane).

11) Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie.

2. Oferta wspólna

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

1) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

2) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego, wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty

3) przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

 

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 

  1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego:

 

Gmina Mniszków

Powstańców Wlkp. 10

Mniszków 26-341

pokój nr 3 – Sekretariat

 

3.2 Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: siedziby zamawiającego

 

Gmina Mniszków

Powstańców Wlkp. 10

Mniszków 26-341

 

3.4 Szczegółowy opis sposobu opakowania: koperta winna być oznaczona "Oferta na Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Błogie od km 0+360,5 do km 0+658,5.”

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Gmina Mniszków

Powstańców Wlkp. 10

Kod Mniszków 26-341

Pokój nr 3 – Sekretariat

 

do dnia 30 – 10 – 2007r. do godz. 12:00

 

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

 

2. Miejsce otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Mniszków

Powstańców Wlkp. 10

Mniszków 26-341

Sala konferencyjna

dnia 30 – 10 – 2007r. o godz. 12:15

 

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

 

1) Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

3) Cena może być tylko jedna

4) Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

 

XV. Kryteria oceny oferty

 

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

 

---------------------------------------------------------------------------

| Nazwa kryterium |Waga |

---------------------------------------------------------------------------

|Cena |100 |

---------------------------------------------------------------------------

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

 

Px = N : W x 100 x Z

 

Px – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (brutto)

N – najniższa cena (brutto) z zaoferowanych;

W – cena brutto badanej oferty

Z – znaczenie czynnika(%)

 

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres 36 miesięcy.

 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości:

 

10% ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

  1. w pieniądzu,

sposób przekazania:

na konto zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej oddział Błogie Szlacheckie nr rachunku 41 8973 0003 0040 0143 0005

2) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

XVII. Warunki umowy

 

1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2 O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3 Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4 Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2

 

XVIII. Środki ochrony prawnej

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad zamówień przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i skargi przewidzianej w art. 180 – 198, ustawy. Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie .

 

XIX. Ogłoszenia wyników przetargu

 

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.mniszkow.pl

Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

 

XX. Postanowienia końcowe

 

a) Zasady udostępniania dokumentów

 

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie dokumentów zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 

b) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

c) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

d) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

e) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł

f) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

XXI. Załączniki

 

Załączniki do specyfikacji:

 

1. Formularz ofertowy.pdf

2. Projekt umowy.pdf

3.Wykaz osób i podmiotow, które bedą wykonywały zamówienie. .pdf

4.Przedmiar robót.pdf

5. Projekt chodnika.pdf

6.Treść w pliku Opis projektu.pdf

Dodano dnia: 2007-10-09
Aktywny do dnia: 2008-10-30
Osoba redagująca: Marcin Wujek