Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/9/08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


 

ZP341/9/08                                                                                                                                                                          Mniszków, 05.09.2008 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,remont drogi na terenie Gminy Mniszków odcinek: od drogi powiatowej nr 4328 do miejscowości Marianka” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/9/08.

 

Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mniszków

Urząd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Strona www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzędowania 7:30-15:30

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont drogi gminnej relacji droga powiatowa nr 4328 – miejscowość Marianka na odcinku od km 0+000 do km 0+278,27, polegający na:

  1. wyrównaniu istniejącej podbudowy kruszywem łamanym warstwa, o grubości 15

  2. ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm

  3. wykonanie pozostałych niezbędnych robót opisanych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót

Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym stanowiącym załącznik niniejszej specyfikacji oraz pozwoleniem na budowę.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 45233226-9drogi dojazdowe

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Drogi dojazdowe

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

Nie dotyczy

nie dotyczy

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia jeden miesiąc od daty zawarcia umowy

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy;

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5) akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

6) zrealizują zamówienie w wymaganym terminie ;

7) złożą ważną ofertę;

8) złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert;

8) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy;

b) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności;

c) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

d) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

e) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą, lub nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania ofertą

 

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny;

f) w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

 

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 słownie: pięć tysięcy złotych

  1. Wykonawca wnosi wadium:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Błogie nr rachunku 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

c) w gwarancjach ubezpieczeniowych

przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków

Gmina Mniszków

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (sekretariat)

 

do dnia 25.09.2008r. do godz. 12:00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Mniszków

Urząd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Sala konferencyjna.

 

Dnia 25.09.2008r. o godz. 12:15

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.10.2008r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

 

 

____________________________________

Gmina Mniszków

>>>>SIWZ.pdf
>>>>Formularz ofertowy.pdf
>>>>Projekt umowy.pdf
>>>>Oświadczenie.pdf
>>>>WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE.pdf

>>>>Projekt budowlany.pdf
>>>>Szczegółowy opis robót.pdf>>>>Przedmir robót.pdf

Dodano dnia: 2008-09-05
Aktywny do dnia: 2008-09-25
Osoba redagująca: Marcin Wujek