Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie Nr 2/09

Wójta Gminy Mniszków z dnia 16 lutego 2009 roku


 

 

Zarządzenie Nr 2/09

Wójta Gminy Mniszków

z dnia 16 lutego 2009 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nr181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008r. nr 180, poz.1111, Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art.4 pkt.9, art.13 ust.1, art. 25 ust.1 i ust.2, art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1083, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 59, poz. 369, Dz. U. Nr 220, poz. 1412)

 

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1. Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 5-ciu miesięcy, grunty wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, na warunkach określonych w załączniku.

 

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodano dnia: 2009-02-19
Aktywny do dnia: 2009-03-12
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna