Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/1/05/10

Wyjaśnienia


Mniszków dnia 03.02.2010 r.

ZP 341/1/05/10

Wszyscy oferenci

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach: Małe Końskie, Marianka, Radonia.”

 

Zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2 art. 38 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Gmina Mniszków, przesyła treść zapytań dot. przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami w następującym zakresie :

 

 

Pytanie 1.

W zamieszczonym na stronie projekcie nie ma szczegółowych danych dotyczących pompowni. Proszę o podanie dokładnych parametrów pompowni wraz z rysunkami oraz charakterystyką pomp do poszczególnych pompowni ponieważ niemożliwe jest dokonanie wyceny bez tych danych.

 

Odpowiedź do pytania 1.

 

Do odpowiedzi z dnia 26.01.2010 r. znak ZP 341/1/04/10 został załączony opis techniczny projektu wykonawczego zawierający niezbędne dane do wyceny pomp.

 

 

Pytanie 2:

W przedmiarze w poz. 66 jest zawór odpowietrzający o śr. 125 mm. Proszę o podanie danych technicznych oraz typu tego zaworu ponieważ nie ma nić na ten temat w zamieszczonej dokumentacji projektowej.

 

Odpowiedź do pytania nr 2:

 

Zamawiający wymaga zastosowania zaworu odpowietrzającego śr 125 mm o wytrzymałości 10 atm.

 

 

Pytanie nr 3:

Uprzejmie prosimy o umieszczenie na Państwa stronie internetowej przedmiaru dotyczącego w/w zadania w wersji elektronicznej w pliku ath.

 

Odpowiedź do pytania nr 3

Gmina Mniszków informuje, iż posiada elektroniczna wersję przedmiaru robót jedynie w formacie PDF. W związku z czym nie ma możliwości zamieszczenia na stronie internetowej przedmiaru w wersji ath.

 

Pytanie nr 4

Proszę o wyjaśnienie, czy umowa na w/w zadanie dopuszcza etapowe odbiory wraz z miesięcznym fakturowaniem.

Odpowiedź do pytania nr 4

Zamawiający przewiduje zrealizowanie przedmiotu zamówienia jednoetapowo i nie przewiduje możliwości fakturowania częściowego.

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Zatwierdził:

Dodano dnia: 2010-02-03
Aktywny do dnia: 2010-02-09
Osoba redagująca: Marcin Wujek