Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówPrzetarg Nr ZP 7/05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO


1.Przedmiot zamówienia: Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r.) Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do następujących szkół: 1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . 2. Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . 2.Zamawiający: Urząd Gminy Mniszków Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków 3.Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro 4.Warunki uzyskania SIWZ Specyfikacja zostanie wysłana pocztą lub odebrana osobiście przez oferenta na podstawie pisemnego zamówienia. 5.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi Przewozowe w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym, Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum w Mniszkowie w okresie od 01.09.2005r. do końca roku szkolnego tj. do dnia 30.06.2006r. zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrekcję Szkół na następujących trasach: 1.Szkoła Podstawowa w Bukowcu n/Pilicą - Potok, Zajączków, Marianka, Małe Końskie, Radonia, Grabowa, Syski, Julianów i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie z w/w miejsc ok. 2.280 km miesięcznie. 2.Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym - Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Błogie Nowe, Błogie Szlacheckie, Prucheńsko Małe, Prucheńsko Duże, Zarzęcin i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie z w/w miejsc ok. 2.680 km miesięcznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa SIWZ. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z : - Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Obowiązującymi przepisami i normami. 6. Nomenklatura: Wspólny słownik zamówień CPV 60113000-3 i 60113100-4 7.Dopuszcza się składania oferty częściowej. ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8.Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia do 2006.06.30. 9.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi stawiane w atr.22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r. oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 10.Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11.Kryteria oceny ofert: Najniższa cena – 100%. 12.Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w Siedzibie Zamawiającego(Sekretariat pokój nr 3) w terminie do dnia 2005. 07. 29 do godz.1200 Koperta winna być oznaczona: „Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w ..................” (należy dopisać której szkoły). Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu 29.07.2005r. o godzinie 1200 w siedzibie Zamawiającego – sala Konferencyjna Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 13.Termin związania ofertą Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

Dodano dnia: 2005-07-12
Aktywny do dnia: 2005-07-29
Osoba redagująca: Nojek Sławomir