Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie

Wójt Gminy Mniszków ogłasza konkurs


 WÓJT

GMINY MNISZKÓW
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY:
INFORMATYK W URZĘDZIE GMINY W MNISZKOWIE
 
  1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe informatyczne;
b) odbyty staż pracy na stanowisku informatyka;
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
e) nieposzlakowana opinia;
f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 
  1. Wymagania dodatkowe:
a) biegła znajomość obsługi komputera, programów komputerowych i systemów operacyjnych;
b)umiejętność rozwiązywania problemów technicznych związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego;
c) samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy;
d) znajomość ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych;
e) znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 
  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- administrowanie siecią komputerową;
- instalowanie i uruchamianie nowych programów;
- nadzorowanie legalności oprogramowania komputerowego;
- obsługa systemów ochrony antywirusowej;
- tworzenie kopii zapasowych danych;
- usuwanie awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania;
- wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów;
-bieżąca aktualizacja strony internetowej gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej;
- organizowanie i koordynowanie szkoleń komputerowych pracowników urzędu;
- zgłaszanie zapotrzebowania na nowy sprzęt komputerowy;
- podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej;
  1. Wymagane dokumenty
a) list motywacyjny;
b) życiorys – curriculum vitae;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje;
d) kserokopia dowodu osobistego;
e) kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
f) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
g) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
h) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
i) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
Do w/w dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu z dopiskiem “dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Mniszkowie”, lub przesłać na adres:
Urząd Gminy w Mniszkowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
w terminie do dnia 04 sierpnia 2008 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mniszkow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 10.

Dodano dnia: 2008-07-21
Aktywny do dnia: 2008-08-04
Osoba redagująca: Anna Pawlik