Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkwZP 341/6/08

OGOSZENIE O ZAMWIENIU (O WSZCZCIU POSTPOWANIA)


 

Mniszków, 08.07.2008

ZP341/6/08

OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZCIU POSTPOWANIA)

 

dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na nastpujce zadania:

ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoy Podstawowej w Bukowcu n/Pilic i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie .

ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoy Podstawowej w Bogiem Rzdowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie .

 

na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/6/08.

 

Dziaajc na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U.2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustaw, Gmina Mniszków

zawiadamia o wszczciu postpowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1) Nazwa i adres Zamawiajcego:

Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Strona www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzdowania 7:30-15:30

 

2) Okrelenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostaa specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mona uzyska: w Urzdzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .

4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o moliwoci skadania ofert czciowych:

Usugi Przewozowe w zakresie dowozu i odwozu uczniów do Szkoy Podstawowej w Bogiem Rzdowym, Szkoy Podstawowej w Bukowcu n/Pilic i Gimnazjum w Mniszkowie w okresie od dnia 01.09.2008r. do dnia 30.06.2010r. zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrekcj Szkó, z nastpujcych miejscowoci:

1. Szkoa Podstawowa w Bukowcu n/Pilic i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie - Potok, Zajczków, Marianka, Mae Koskie,Radonia, 

Grabowa, Syski, Julianów oraz zapewnienie opieki nad dzie
mi w trakcie przewozu;

2. Szkoa Podstawowa w Bogiem Rzdowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie - Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Bogie Nowe, Bogie Szlacheckie, Pruchesko Mae, Pruchesko Due, Zarzcin oraz zapewnienie opieki nad dziemi w trakcie przewozu.

 

Dopuszcza si skadanie ofert czciowych.

ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoy Podstawowej w Bukowcu n/Pilic i Gimnazjum w Mniszkowie z nastpujcych miejscowoci: Potok, Zajczków, Marianka, Mae Koskie, Radonia, Grabowa, Syski, Julianów, co daje okoo 2 430 km miesicznie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu.

ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoy Podstawowej w Bogiem Rzdowym i Gimnazjum w Mniszkowie z nastpujcych miejscowoci: Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Bogie Nowe, Bogie Szlacheckie, Pruchesko Mae, Pruchesko Due, Zarzcin, co daje okoo 2 475 km miesicznie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu.

Ilo kilometrów moe ulec zmianie w zwizku ze zmian planu lekcji.

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wyczenia z dowozu do Szkoy Podstawowej w Bogiem miejscowoci Pruchesko Mae i Pruchesko Due w celu racjonalizacji dowozu uczniów.

 

Wspólny Sownik Zamówie: kod CPV – 60113000-3 i 60113100-4

Sownictwo gówne

Sownictwo uzupeniajce (jeli dotyczy)

Gówny przedmiot

usugi transportowe wiadczone przy uyciu autobusów szkolnych

 

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

usugi transportowe dla ograniczonej grupy klientów

nie dotyczy

 

5) Informacja o moliwoci zoenia oferty wariantowej:

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

termin wykonania zamówienia od 01.09.2008r. do dnia 30.06.2010r.

 

7) Opis warunków udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunków:

1. Warunki udziau w postpowaniu

O udzielenie zamówienia mog ubiega si oferenci speniajcy warunki wynikajce z art. 22 ust. 1 ustawy;

1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakadaj obowizek poosiadania takich uprawnie;

2) posiadaj niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz potencja techniczny, a take dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia;

5) akceptuj warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

6) zrealizuj zamówienie w wymaganym terminie ;

7) zo wan ofert;

8) zo ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego jako termin skadania ofert;

8) Ocena spenienia warunków w postpowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania si o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza si:

a) wykonawców, którzy nie speniaj warunków udziau w postpowaniu o zamówienie publiczne, z art. 22 ustawy opisanych w pkt 1 ppkt 1 do 4;

b) wykonawców podlegajcych wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

c) wykonawców, którzy wykonywali czynnoci zwizane z przygotowaniem prowadzonego postpowania, lub posugiwali si w celu sporzdzenia oferty osobami uczestniczcymi w dokonywaniu tych czynnoci chyba, e udzia tych Wykonawców w postepowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji;

c) wykonawców, którzy zoyli nieprawdziwe informacje majce wpyw na wynik prowadzonego postpowania;

d) wykonawców, którzy nie zoyli owiadczenia o spenianiu warunków udziau w postpowaniu lub dokumentów potwierdzajcych spenianie tych warunków lub zoone dokumenty zawieraj bdy, z zastrzeeniem art. 26 ust. 3;

e) wykonawców, którzy nie zgodzili sie na przeduenie okresu zwizania ofert .

 

Zamawiajcy odrzuca ofert jeeli:

a) jest niezgodna z ustaw lub jej tre nie odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) jej zoenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c) zawiera raco nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) zostaa zoona przez wykonawc wykluczonego z udziau w postpowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do skadania ofert

e) zawiera omyki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie mona poprawi na podstawie art. 88 ustawy, lub bdy w obliczeniu ceny;

f) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi si na poprawienie omyki rachunkowej w obliczeniu ceny;

g) jest niewana na podstawie odrbnych przepisów;

 

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiajcy nie wymaga wniesienia wadium

 

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

 

10) miejsce i termin skadania ofert:

w siedzibie zamawiajcego Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (sekretariat)

 

do dnia 28.07.2008r. do godz. 12:00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostaa specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiajcego

Gmina Mniszków

Urzd Gminy w Mniszkowie

Ul. Powstaców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Sala konferencyjna.

 

Dnia 28.07.2008r. o godz. 12:15.

13) termin zwizania ofert

Wykonawca pozostaje zwizany ofert przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.08.2008r.

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której bd zamieszczane dodatkowe informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bdzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

____________________________________

Gmina Mniszków

>>>>SIWZ.pdf
>>>>Formularz ofertowy.pdf

>>>>Projekt umowy.pdf>>>>OWIADCZENIE O SPENIANIU WARUNKÓW UDZIAU W POSTPOWANIU.pdf>>>>Wykaz osb i podmiotw, ktre bd wykonywa zamwienie..pdf

Dodano dnia: 2008-07-11
Aktywny do dnia: 2008-07-28
Osoba redagujca: Marcin Wujek