Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie

Wójt Gminy Mniszków ogłasza


 

 

 

Wójt Gminy Mniszków

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań z zakresu upowszechniania

kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

1. Rodzaj zadań:

a) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej;

b) treningi i sparingi drużyn piłkarskich;

c) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej;

d) uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci i młodzieży;

e) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji;

f) prowadzenie rozgrywek ligowych i obsługa sędziowska ww. imprez;

g) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy (z podziałem na zakup nowego sprzętu i utrzymanie posiadanego)

h) utrzymanie i pielęgnacja boiska oraz budynku socjalnego w należytej czystości i estetyki wokół stadionu.

 

2. O udzielenie wsparcia mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

  • inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację w/w zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku przeznacza się kwotę 50.000 zł

 

4. Do oferty należy dołączyć:

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem aktualną kopię statutu organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,

b) aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

c) kosztorys realizacji zadania Gminy,

d) oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku,

e) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2007 rok.

 

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt, kierując się oceną wyrażoną przez Komisję Konkursową, uwzględniając przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

6. Termin, warunki i miejsce realizacji zadania:

a) Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r.

b) Warunki realizacji zadania zostaną określone umową.

c) Miejscem realizacji zadania jest teren Gminy Mniszków.

 

7. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: “ Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku” w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, w sekretariacie w terminie do dnia 5 maja 2008 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2008 roku o godzinie 13:00 w sali obrad w Urzędzie Gminy w Mniszkowie.

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Ogłoszenie oraz Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dostępne są na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie.

.

Dodano dnia: 2008-04-03
Aktywny do dnia: 2008-05-05
Osoba redagująca: Sławomir Nojek