Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/6/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


ZP341/6/06 Mniszków, 2006-11-16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP341/6/06. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, ze zmianami ) Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Strona WWW.bip.mniszkow.pl E-mail: mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa . 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zakupu wraz z dostawa instrumentów dla młodzieżowej orkiestry dętej tj: Flet poprzeczny strój B, Klarnet strój B, Trąbka pompowa, Saksofon sopranowy strój C, Saksofon altowy strój Es, Saksofon tenorowy strój B, Puzon suwakowy strój C, Tenor pompkowy strój B, Tuba bas strój C, Rogi – waltornia klapkowa, Werbel podłużny, marszowy, Bęben duży marszowy, Perkusja, Gitara bas, 4-strunowa elektryczna, Gitara rytmiczna 6-strunowa, elektryczna, Syntezator 50-oktetowy, elektryczny wraz z zasilaczem Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 36310000-7 Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot Instrumenty muzyczne nie dotyczy Dodatkowe przedmioty nie dotyczy nie dotyczy 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia 05.12.2006r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena - 100% 9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 2006-11-23 do godz. 12:00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój sala konferencyjna. dnia 2006-11-23 o godz. 12:15. 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-23 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. nie dotyczy ____________________________________ Gmina Mniszków Załącznik SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Załącznik nr 2 do SIWZ umowa

Dodano dnia: 2006-11-16
Aktywny do dnia: 2006-11-23
Osoba redagująca: Marcin Wujek