Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Mniszków


OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY MNISZKÓW

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz.717 z póź. zm.) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej linii kablowej 15kV dla zasilania nowoprojektowanej części zakładu „Nowa Ceramica” Sp. z o.o., lokalizowanej na działkach:

Obręb Radonia - Nr ewid.: 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 175;

Obręb Mniszków - Nr ewid.: 79, 167, 191, 192, 199, 266, 267/2, 327/1, 327/7, 327/11 i 327/4.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniszkowie z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Mniszków, dnia 27.11.2009r.

Dodano dnia: 2009-12-03
Aktywny do dnia: 2009-12-17
Osoba redagująca: Marcin Skorupa