Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/4/05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej 60.000 euro


Przedmiot zamówienia Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu (Kontraktu) dla inwestycji o nazwie: "Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gminy Mniszków w miejscowościach Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia" Zamawiający Gmina Mniszków, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, fax 044 7561523, e-mail: mniszkow@mniszkow.pl, www.mniszkow.pl. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: Specyfikacja zostanie wysłana pocztą na podstawie pisemnego zamówienia przez oferenta, cena SIWZ - 20,00 zł. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu (Kontraktu) dla inwestycji o nazwie: "Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gminy Mniszków w miejscowościach Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia" Inżynier Projektu (Kontraktu) zobowiązuje się do pełnienia powierzonych mu obowiązków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami i SIWZ, a w szczególności do: 1) Sprawowania pełnego nadzoru i kontroli nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków” i „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia” oraz całkowitego rozliczenia tego zadania, 2) Organizowania, nadzorowania i sprawowania pełnej kontroli cyklu inwestycyjnego, 3) Kontroli zgodności procesu inwestycyjnego z obowiązującym prawem i dokumentami programowymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 4) Monitorowanie postępu robót, 5) Raportowania i sporządzania wymaganej sprawozdawczości do instytucji pośredniczącej (ŁUW), zarządzającej (MGiP) i płatniczej (MF), 6) Audytu wewnętrznego zadania inwestycyjnego, 7) Reprezentowania beneficjenta (Zamawiającego) wobec instytucji kontrolnych, 8) Sprawdzania na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego kwalifikowalności kosztów, 9) Kontroli terminowości i rzeczowego wykonania zawartych w ramach zadania inwestycyjnego umów z wykonawcami, 10) Współpracy z Inspektorem Nadzoru pełniącym kontrolę nad realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016). Nomenklatura Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.30.00.00-2, 74.26.21.00-4, 74.12.12.20-1, 74.14.21.10-0, 74.13.14.00-0, 74.00.00.00-9 Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej. Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej. Termin wykonania zamówienia Od dnia 15.04.2005r. do dnia 15.01.2007r. tj. do całkowitego rozliczenia tego zadania po jego ukończeniu, oraz zakończenia sprawozdawczości w ramach ZPORR dotyczącej roku 2006. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców: Z ubiegania się o zamówienie wyklucza się osoby związane umową na pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu (Kontraktu) dla inwestycji o podobnym zakresie realizowanych przez innych inwestorów. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Kryteria oceny ofert najniższa cena – 100% Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać w: siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Mniszkowie Powstańców Wlkp. 10 Kod 26-341 Mniszków Sekretariat pok. nr 3 do dnia 2005-02-23 do godz. 12.00 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania po upływie terminu do wniesienia protestu. Termin związania ofertą: Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2005-03-25 Data, godzina i miejsce otwarcia ofert Dnia 2005-02-23 o godz. 12.15, Urząd Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków - sala konferencyjna.

Dodano dnia: 2005-02-03
Aktywny do dnia: 2005-02-23
Osoba redagująca: Nojek Sławomir