Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZARZĄDZENIE

Wójta Gminy Mniszków


Zarządzenie  Nr 4/09

      Wójta Gminy Mniszków

          z dnia  23 marca 2009 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568, Dz. U.       z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nr181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r.Nr 180, poz. 1111, Dz. u. nr 223, poz. 1458) oraz art.4 pkt.9, art.13 ust.1, art. 25 ust 1 i ust 2, art.35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z  2005r. Nr 130, poz. 1083, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z  2007r. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Dz. U. Nr 220, poz. 1412)

 

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

         §1. Przeznaczam do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, grunty wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, na warunkach określonych w załączniku.                   

 

         §2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl.,                       a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

         §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------------------------------

Mniszków, dnia 23.03.2009 r.

WYKAZ

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 4/09 z dn. 23.03.2009r.

 

Wójt Gminy Mniszków na podstawie art.13 ust.1, art. 25 ust.1 i ust.2, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz.2603 z 2004r. ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. ( Dz.U.Nr207, poz. 2108 ) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

 

Lp.

Działka numer

oznaczenie wg Księgi wieczystej

Położenie

Powierzchnia w ha.

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu dzierżawnego         

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma rozporządzania nieruchomością

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka numer 76/1

KW 36574

wieś  Zarzęcin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0483ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość  rekreacyjna

 

 

 

 

 

 

 Roczny czynsz dzierżawny w wysokości  1464,00zł brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków obowiązującym do dnia 31.12.2003r. nieruchomość położona była w terenach  rekreacyjno-wypoczynkowych       obecnie brak jest miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.

W przyjętym przez Gminę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- utrzymano dotychczasowe przeznaczenie przedmiotowego terenu.

 

 

 

Dzierżawa w drodze umowy cywilno-prawnej na okres          3 lat,  na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy, ponadto informacje o wywieszeniu wykazu podaje sie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl

 

 

 

 

 
Dodano dnia: 2009-03-25
Aktywny do dnia: 2009-04-16
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna