Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE nr 8

Wójt Gminy Mniszków


 

Mniszków, dn. 08.05.2007 r.
 
 
Wójt Gminy Mniszków
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zużytych kontenerów na śmieci KP-7
 
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10 w dniu 23.05.2007 roku w sali konferencyjnej o godz. 1000.
 
Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dni robocze od 08 – 23.05.2007 roku w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wlkp. 13 w godz. 800 – 1500.
 
Cena wywoławcza za jedną sztukę wynosi 420,00 zł brutto plus postąpienie 10,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą w kasie Urzędu Gminy wadium w wysokości 42,00 zł/ sztukę w terminie do 23.05.2007 roku do godz. 945.
 
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
Nabywca, który w terminie do dnia 31.05.2007 r. nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie (wejście B, parter,pok. Nr 7) lub telefonicznie pod nr (044) 756-15-22 wew. 20 w dni robocze w godz. od 800 do 1500.

Dodano dnia: 2007-05-08
Aktywny do dnia: 2007-05-23
Osoba redagująca: Marcin Wójcikowski