Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/11/09

Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


ZP 341/11/09                                                                                                                                                                     Mniszków dnia  10.12.2009

 

Zmiana  nr 1  Specyfikacji   Istotnych   Warunków   Zamówienia

        

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą”. Nr sprawy : ZP341/11/09

 

            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2007r  nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Mniszków informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

I. W rozdziale XV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO   WYKONANIA UMOWY , zamiast dotychczasowego brzmienia ust. 7, wprowadza się nowe brzmienie o treści:

7. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy ( kontraktu) w okresie od zawarcia umowy do 29.09.2010 zgodnie z art. 150 ust.1,2 ustawy PzP, w wysokości 4% ceny ofertowej brutto.

2) zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w terminie od 30.09.2010 do 14.10.2013

II.  We wzorze - 6 ( wzór umowy), zamiast dotychczasowego brzmienia § 22 ust.1, wprowadza się nowe brzmienie o treści:

§ 22

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości robót za cały przedmiot umowy w terminie 36 miesięcy, licząc od  daty podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót.

 

 

                                                                                   Zatwierdził:

 

Dodano dnia: 2009-12-10
Aktywny do dnia: 2010-01-07
Osoba redagująca: Andrzej Pączek