Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/8/08

Ogłoszenie o zamówieniu ( o wszczęciu postępowania)


 

Mniszków, 21.07.2008 r.
ZP341/8/08


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (o wszczęciu postępowania)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Bieżąca konserwacja drogi poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/8/08.

Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2006. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1 Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Strona www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzędowania 7:30-15:30

2 Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3 Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.mniszkow.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Gmina Mniszków - referat budownictwa .

4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Bieżąca konserwacja drogi przez wieś Konstantynów o długości 500 m i szer. 5 m o łącznej powierzchni 2500 m2 polegająca na:

  • powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2

  • powierzchniowym utrwaleniu nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV –45233140-2Roboty Drogowe

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Roboty Drogowe

nie dotyczy

Dodatkowe przedmioty

Nie dotyczy

nie dotyczy

5 Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6 Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: jeden miesiąc od daty zawarcia umowy

7 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy;

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  5. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji;

  6. zrealizują zamówienie w wymaganym terminie ;

  7. złożą ważną ofertę;

  8. złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert;

8 Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, z art. 22 ustawy opisanych w pkt 1 ppkt 1 do 4;

b) wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

c) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji;

d) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

e) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;

f) wykonawców, którzy nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania ofertą .

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

a) jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

e) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy, lub błędy w obliczeniu ceny;

f) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

9 Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

10 Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

11 miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Mniszków

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Pokój nr 3 (sekretariat)

do dnia 11.08.2008r. do godz. 12:00

12 Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl

13 Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

Gmina Mniszków

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Sala konferencyjna.

Dnia 11.08.2008r. o godz. 12:15

14 termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.09.2008r.

15 informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

16 informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

17 informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

nie dotyczy

____________________________________

Gmina Mniszków

>>>>SIWZ.pdf
>>>>Formularz ofertowy.pdf

>>>>Projekt omowy.pdf
>>>>Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
>>>>Wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie.pdf

Dodano dnia: 2008-07-21
Aktywny do dnia: 2008-08-11
Osoba redagująca: wójcikowski