Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/2/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


ZP341/2/07 Mniszków, 29.01.2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/2/07. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z zm.) Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Strona www.bip.mniszkow.pl E-mail: mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa . 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków w 573 punktach. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 50.23.21.00 Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego nie dotyczy Dodatkowe przedmioty nie dotyczy nie dotyczy 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia 36 miesięcy od daty zawarcia umowy 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena - 100% 9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 06.02.2007r. do godz. 12:00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Sala konferencyjna. Dnia 06.02.2007r. o godz. 12:15. 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.03.2007r. 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. nie dotyczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Formularz Ofertowy Projekt Umowy Załącznik nr3 Załącznik nr4 Załącznik nr5

Dodano dnia: 2007-01-29
Aktywny do dnia: 2007-02-06
Osoba redagująca: Marcin Wujek