Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/7/1/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków, 2007-11-19

 

Wszyscy Oferenci

 

ZP 341/7/1/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Błogie od km 0+360,5 do km 0+658,5 na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/7/07.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Usługi budowlane Bebak Jarosław

97-330 Sulejów

ul. Połaniecka 4

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-11-27.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gminy Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

 

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

________________________________

imię i nazwisko

podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2007-11-19
Aktywny do dnia: 2007-11-27
Osoba redagująca: Marcin Wujek